Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jaka jest zasada rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu zwrotu kosztów procesowych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 28.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Podatnika nie jest prawidłowe.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatnik otrzymuje faktury VAT za usługi świadczone przez adwokata w zakresie zastępstwa procesowego, na których podstawie dokonuje odliczenia określonego w nich podatku naliczonego.

Sąd, w przypadku wygrania procesu, obciąża stronę pozwaną kosztami procesu według rozliczenia na podstawie faktur VAT.

Według podatnika w przypadku zwrotu kosztów procesowych należy zaewidencjonować odzyskaną kwotę na minus i odprowadzić podatek należny.

W związku z powyższym zwrócono się z zapytaniem, czy przedstawiony sposób rozliczania zwrotu kosztów procesowych jest prawidłowy.

Ocena prawna stanowiska Podatnika:Zgodnie z art. 86, ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm. ) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119, ust.4, art. 120, ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z kolei, w art. 88 powołanej ustawy wyszczególnione zostały przypadki, w których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego od nabywanych przez podatnika towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących poniesione przez niego wydatki, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością i stanowią one koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Pomoc prawna, w postaci zastępstwa procesowego, jest usługą prawniczą sklasyfikowaną według PKWiU pod symbolem 74.11.12 - " usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji w postępowaniu sądowym w pozostałych dziedzinach prawa ".

W związku z powyższym otrzymane przez Pana faktury VAT za świadczone usługi w zakresie zastępstwa procesowego stanowią podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego o określony w nich podatek naliczony pod warunkiem, że wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodu w myśl przepisów o podatku dochodowym.

W świetle art. 5, ust. 1 cytowanej ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zwanym dalej " podatkiem ", podlegają: m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast zgodnie z art. 2, ust. 22 ustawy ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Obrotem w myśl art. 29, ust. 1 ustawy jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Rozliczenie z tytułu zwrotu zasądzonych kosztów postępowania sądowego nie zostało wymienione w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zwrot kosztów procesowych nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie będące dostawą towarów lub świadczeniem usług.

Zatem, otrzymanie zwrotu takich kosztów nie powoduje powstania obowiązku podatkowego i nie powinno być dokumentowane fakturą VAT, która w świetle art. 106, ust. 1 ustawy jest dokumentem potwierdzającym w szczególności dokonanie sprzedaży.

Strona, wobec której zasadzono zwrot kosztów procesowych, ma obowiązek wpłacić je na podstawie posiadanego prawomocnego wyroku sądu.

W świetle powyższego, otrzymanie zwrotu kosztów procesowych nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług i nie skutkuje obowiązkiem korekty uprzednio dokonanego odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktury VAT wystawionej przez adwokata za świadczone przez niego usługi prawne.

Ponadto nadmienia się, że zgodnie z uchwałami Sądu Najwyższego z dnia 10.02.1995 r. Sygn. akt III CZP 4/95 i z 22.04.1997 r. Sygn. Akt III CZP 11/97 - zasądzone koszty zastępstwa procesowego z tytułu usług klasyfikowanych wg PKWiU 74.11.12 są wynagrodzeniem brutto, chyba, że umowa nakłada na usługobiorcę obowiązek zapłaty wynagrodzenia podwyższonego o podatek VAT.
Słowa kluczowe: faktura VAT, koszty procesowe, koszty zastępstwa procesowego
Data aktualizacji: 26/12/2012 18:00:02

Czy od odsetek uzyskanych od środków znajdujących się na rachunku bankowym należy zapłacić...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pytanie dotyczy momentu powtania przychodu w przypadku sprzedaży za pośrednictwem internetu

Na podstawie art. 14 a 4 w związku z art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do...

Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z wystawionych faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dot. ewidencjonowania przychodów z tytułu otrzymanych zaliczek na poczet przyszłych usług

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie:art. 14a 1 i 4 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)art. 10 ust. 1 pkt. 3, art. 14 ust. 1, ust. 1 c oraz...

Prawo podatnika do obniżenia podatku należnego z otrzymanych faktur za wykonane prace adap...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jak autoryzowany dealer samochodów osobowych powinien udokumentować odstąpienie potencjalnego kupującego od umowy zakupu samochodu?Jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona faktura VAT końcowa?CIT - w zakresie kosztów uzyskania przychodówKiedy wystawiać fakturę VAT?Urząd Skarbowy Suwałki 16-400 ul. 1 Maja 2A
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.