Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jaką stawką podatku powinny być opodatkowane kwoty refakturowane?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 06.05.2005 roku, uzupełnionego pismem z dnia 23.06.2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług odnośnie stawki podatku VAT w przypadku kwot refakturowanych

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Stan faktyczny:

Na podstawie pisma Spółki oraz dołączonej umowy na wykonanie projektu budowlanego ustalono następujący stan faktyczny:

Spółka zawarła umowę na wykonanie projektu budowlanego, w której występuje jako Wykonawca. Przedmiot umowy został określony jako "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót budowy linii kablowej nn dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynku wielorodzinnego (...)".

W § 4 umowy, regulującym kwestie wynagrodzenia ustalono kwotę należną z tytułu prac projektowych, powiększoną o należny podatek od towarów i usług. Wynagrodzenie to zawiera wszelkie koszty Wykonawcy poniesione w związku z wykonaniem umowy z wyjątkiem następujących opłat: kosztów opłat skarbowych i administracyjnych oraz sporządzania map projektowych podlegających refakturowaniu na podstawie załączonych rachunków i faktur.

Faktury pierwotne zawierają stawki podatku 7% lub zwolnione.

Pytanie:

Jaką stawką podatku powinny być opodatkowane kwoty refakturowane...

Stanowisko podatnika:

Zgodnie z art. 29 p. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, która obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy i w konsekwencji Spółka wystawia fakturę obejmującą wartość umowną + kwoty refakturowane, stawkę podstawową dla usługi głównej.

Ocena prawna:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W przepisach art. 7 i 8 w/w ustawy ustawodawca określił, co rozumie się przez odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.

Wynika z powyższego, że kwota należna - stanowiąca podstawę opodatkowania - obejmuje zawsze całość (sumę) świadczenia, nie zaś zestaw świadczeń częściowych, wchodzących w skład elementów kalkulacyjnych ceny sprzedaży.

Pojedyncze świadczenie ma miejsce wówczas, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej. Usługę należy uznać za pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeżeli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie.

Świadczenie zasadnicze decyduje o zastosowaniu odpowiedniej stawki opodatkowania, natomiast wartość świadczeń pomocniczych powinna być wliczona do podstawy opodatkowania świadczenia zasadniczego.

Z treści wniosku wynika, że w przedmiotowej sprawie Spółka zawarła umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz kosztorysu inwestorskiego. Należy zatem uznać, że w opisanej sytuacji świadczeniem zasadniczym jest wykonanie przedmiotowego projektu i cała usługa powinna być opodatkowana stawką właściwą dla tej czynności.

Reasumując Naczelnik tut. Urzędu stwierdza, że skoro koszty opłat skarbowych i administracyjnych oraz sporządzania map projektowych są kosztami niezbędnymi dla wykonania przedmiotu umowy - opracowania projektu budowlano wykonawczego, to mimo, iż nie są wliczone do wynagrodzenia ustalonego za opracowanie projektu i są refakturowane na podstawie poniesionych wydatków, to jednak powinny być opodatkowane według tej samej stawki co całość wykonanej usługi, jako że stanowią element jej składowy.

Wobec powyższego należy uznać, że stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie z dnia 06.05.2005 roku - jest prawidłowe.
Słowa kluczowe: koszty dodatkowe, refakturowanie, stawki podatku, usługi projektowe
Data aktualizacji: 21/03/2011 18:51:03

Czy spółka jawna powstała w tym roku, będzie mogła prowadzić ewidencję księgową w formie k...

Na podstawie art. 216, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. uznaje stanowisko w indywidualnej sprawie przedstawione przez...

Czy możliwe jest wystawienie faktury, w której jako sprzedający roboty budowlane zostaną w...

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 03.08.2005 r. na postanowienie Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 28.07.2005 r., nr DP3 443-29 05 AK 53274, w sprawie udzielenia interpretacji dotyczącej...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT otrzymanych z tytułu wypłaconych prem...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podstawa opodatkowania i dokumentowanie w sprzedaży wysyłkowej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Biuro rachunkowe Szczecin

Nie wiesz, kto jest podatnikiem CIT? Udaj się do biura rachunkowego w Szczecinie. Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) są osoby prawne oraz spółki kapitałowe w organizacji . Osobami prawnymi są Skarb Państwa oraz inne jednostki...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy otrzymane odsetki od należności przeterminowanych są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym?Dotyczy wystawiania, przechowywania i udostępniania faktur dokumentujących sprzedażMożliwość skorzystania z prawa do skorzystania z obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazaną na fakturze za nieprawidłoweOpodatkowanie i dokumentowanie otrzymanych i udzielanych premii pieniężnychOpodatkowanie przychodów odsetkowych z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych w obligacjach
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.