Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jaki dzień należy przyjąć za datę uzyskania przychodu należnego w przypadku refakturowania kosztów usług najemcom lokali ?

Pismem z dn. 24.03.2006 r. Przedsiębiorstwo Państwowe X zwróciło się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Przedsiębiorstwo X prowadzi działalność gospodarczą polegającą na magazynowaniu, składowaniu i przechowywaniu towarów oraz wynajmowaniu powierzchni magazynowych i lokali biurowych. W związku z prowadzoną działalnością korzysta z różnego rodzaju usług takich jak wywóz nieczystości, usług telekomunikacyjnych oraz jest odbiorcą mediów technicznych: energii elektrycznej, wody. Za korzystanie z w/w usług i odbiór mediów od ich dostawców otrzymuje faktury, na podstawie których, na koniec miesiąca sporządza refaktury na podmioty wynajmujące powierzchnie magazynowe i lokale. Termin płatności refakturowanych faktur przypada w miesiącu następnym. Zapytanie Przedsiębiorstwa X sprowadza się do rozstrzygnięcia czy za datę powstania przychodu należy uznać datę określoną w art. 12 ust.3 a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych .Przedstawiając swoje stanowisko Przedsiębiorstwo X uznało, że ponieważ nie jest bezpośrednim dostawcą świadczonych usług, a jedynie refakturuje koszty eksploatacji na najemców, to art. 12 ust.3 d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma w tym przypadku zastosowania.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego, Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza co następuje:

Pojęcie refakturowania nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. Jednak przyjęta praktyka jak i orzecznictwo dopuszczają sytuację, w której koszty usług, których odbiorcą jest inny podmiot niż podmiot obciążony przez ich wykonawcę mogą być w ramach zawartych umów przenoszone na faktycznego odbiorcę poprzez wystawienie tzw. refaktur. Refakturowanie polega na zafakturowaniu odsprzedaży usług bez doliczania jakiejkolwiek marzy. Celem refakturowania jest przeniesienie poniesionych kosztów przez podmiot refakturujący na podmiot, który z danych usług faktycznie korzystał, mimo, że podmiot refakturujący fizycznie danej usługi nie świadczy.

Refakturowanie usług może nastąpić pod tym warunkiem, że strony łączy umowa określająca sprzedaż o charakterze zasadniczym, zaś refakturowanie jest jedynie sprzedażą uboczną służącą realizacji zawartej umowy.

Stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm./ za przychody związane z działalnością gospodarczą osiągnięte w roku podatkowym uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Zgodnie z art. 12 ust. 3 a w/w ustawy za datę powstania przychodu, o którym mowa powyżej uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3 c i 3 d, dzień wystawienia faktury / rachunku/, nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym: 1.wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub 2. wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub 3 .otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.

Stosownie natomiast do art.12 ust. 3 d w/w ustawy w przypadku rozliczeń z tytułu: 1.dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego, 2.świadczenia usług telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych, z wyjątkiem usług opłacanych za pomocą żetonów /monet/ lub kart, w tym telefonicznych, 3.usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów - za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin nie jest określony, ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę.

W stanie faktycznym przedstawionym przez Przedsiębiorstwo X art. 12 ust. 3 d ustawy nie ma zastosowania. Przepis ten bowiem dotyczy rozliczeń przychodów przez producentów i bezpośrednich dostawców wyżej wymienionych usług, a Przedsiębiorstwo X jest jedynie pośrednikiem w przekazywaniu opłat za te usługi poprzez ich refakturowanie . Z uwagi na to, że Przedsiębiorstwo X nie jest dostawcą wody, energii, usług telekomunikacyjnych, itp., a tylko pośrednikiem w przekazywaniu opłat za te świadczenia, którymi z kolei obciąża najemców, zastosowanie znajduje pkt. 3 cytowanego na wstępie art. 12 ust. 3 a co oznacza, że za datę powstania przychodów z tego tytułu należy przyjąć każdorazowo datę wystawienia faktury, jednak nie później niż ostatni dzień miesiąca, w którym otrzymano zapłatę. Przedsiębiorstwo X dokonując refakturowania, wykonuje bowiem określone świadczenie na rzecz najemcy.

Jednocześnie tutejszy organ podatkowy informuje, ze niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego na dzień złożenia wniosku.Interpretacja ta nie jest wiążąca dla strony, wiąże jedynie tutejszy organ podatkowy oraz organy kontroli skarbowej do czasu jej ewentualnej zmiany lub uchylenia przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.
Słowa kluczowe: moment powstania przychodów, najem, przychód, refakturowanie
Data aktualizacji: 25/12/2012 00:00:02

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w fakturze dokumentującej wypłacone oraz otrzymane...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można potwierdzić odbiór faktur VAT korygujących, na zbiorczym miesięcznym zestawieniu...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 listopada 2005r. (data wpływu do urzędu), żądającego udzielenia pisemnej...

Czy przy zapłacie za faktury sprzedaży dokonanych w formie gotówkowej w tym samym dniu co...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy słusznie postąpiliśmy odliczając podatek naliczony wynikający z faktury w miesiącu otr...

Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z wnioskiem z dnia x złożonym przez X w sprawie interpretacji przepisów prawa...

W jakim okresie w latach 2006, 2007 zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów opłaty leasi...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamienna Górze stwierdza, że stanowisko., przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2007...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można odliczyć podatek VAT z faktury otrzymanej drogą elektroniczną?Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur rozliczonychPrawidłowość wystawiania faktur VAT - adres na fakturzeCzy przysługuje mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający faktur dokumentujących raty leasingowe motocykla?Urząd Skarbowy Łęczyca 99-100 ul. al. Jana Pawła II 17
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.