Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Jaki jest moment odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze dokumentującej zakup, która zawiera zastrzeżenie własności sprzedanej rzeczy?

Zgodnie z przedstawionym przez Stronę stanem faktycznym dostawcy - zwłaszcza nowi - zamieszczają na fakturach VAT zastrzeżenie własności sprzedanej rzeczy. Zapis taki zgodnie z art. 589 K.C. i uniemożliwia kupującemu rozporządzanie rzeczą (w tym dalsze zbycie rzeczy) do czasu zapłaty należności za nią.

Zdaniem Spółki zapis taki uniemożliwia Spółce rozliczenie podatki VAT, ze względu na nie dojście do skutku umowy sprzedaży. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535 ze zm.) przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, co w przypadku zastrzeżenia własności nie ma miejsca.

W myśl art. 86 ust. 1 powoływanej wyżej ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowany, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z ustępem 2 cytowanego artykułu kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług,

Przepisy wyżej cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług dają podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z nabyciem towarów usług w zakresie, w jakim są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, o którym mowa może zostać przez podatnika zrealizowane w ściśle określonym terminie.

Stanowi o tym treść art. 86 ust. 10 ww. ustawy, zgodnie z którym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt. 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w wyżej określonym terminie, to zgodnie z ust. 11 art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.

W świetle powyższych unormowań terminem do dokonania odliczenia jest okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał fakturę lub następny okres rozliczeniowy.

Przepis art. 86 ust. 12 ww. ustawy stanowi, że w przypadku otrzymania faktury, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a) lub lit. c), przed nabyciem prawa do rozporządzenia towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi, z wyłączeniem przypadków, gdy faktura dokumentuje czynności, od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9-11 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzenia towarem lub z chwilą wykonania usługi.

Zatem przepis art. 86 ust. 12, poza wskazanymi wyłączeniami, uzależnia prawo odliczenia podatku naliczonego od otrzymania faktury oraz od nabycia przez nabywcę dostawy prawa do rozporządzenia towarem lub w przypadku usługobiorcy, do wykonania usługi przez usługodawcę.

Ustawodawca nie zdefiniował zwrotu ‶chwila nabycia prawa do rozporządzenia towarem. Pojęcie ‶przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w ujęciu art. 7 ust. 1 należy rozumieć szeroko, jako obejmujące nie tylko uprawnienie do wyzbycia się własności pozyskanych towarów czy ich obciążenia, lecz także korzystania z nabytych towarów. Przeniesieniu takiego prawa przez dostawcę towarzyszy jego nabycie przez nabywcę, przy czym nabycie prawa do rozporządzenia towarem nie może być utożsamiane z uzyskaniem władztwa fizycznego nad towarem, gdyż nie jest ono konieczne do rozporządzania towarem jak właściciel. Prawo to można zdefiniować jako pewien stan faktyczny polegający na tym, że podatnik faktycznie dysponuje towarem. Przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel w ramach dostawy wiąże się z czynnością wydania towaru, jako zdarzenia, które rodzi powstanie obowiązku podatkowego u dostawcy, podobnie jak wykonanie usługi u usługodawcy. Zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego u nabywcy (usługobiorcy) nie może powstać przed zaistnieniem obowiązku podatkowego u dostawcy (usługodawcy).

By móc skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie towaru należy mieć na uwadze zasadę wyrażoną w art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o VAT zgodnie z którą prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, a jeżeli nie dokonał tego w wyżej określonym terminie, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.

W związku z powyższym Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej uznaje przedstawione przez Spółkę stanowisko za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: faktura VAT, odliczenie podatku od towarów i usług, własność rzeczy, zakup towarów, zastrzeżenie własności
Data aktualizacji: 13/01/2013 21:00:01

Opodatkowanie odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych z dzien...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

Przedawnienie zobowiązania podatkowego rozpatrywane jest w 2 aspektach: 1) art.68 ordynacji podatkowej odnosi się do organu podatkowego I stanowi że zobowiązanie podatkowe nie powstaje jeżeli decyzja ustalająca jego wysokość zostaje doręczona po...

Czy Podatnik ma mozliwość odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa do...

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca nabył w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 13.05.2003 r. motocykl SUZUKI VL800. Motocykl został wpisany do ewidencji środków trwałych, a Wnioskodawca odliczył całą...

Zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości netto wynikającej z faktury otrzymanej...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Firmy XXX Sp. z. o.o. przedstawione...

Dot. momentu ujęcia wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na postawie art. 14b 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 roku o...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT czynności biegłego sądowego?Możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z budową sieci kanalizacyjnejCzy od otrzymanych przez Kancelarię, a zasądzonych przez Sąd od pozwanego na rzecz powoda, kosztów zastępstwa procesowego, należy płacić podatek VAT?Czy Spółka mogła wystawić fakturę korygującą?Czy Spółka może dokonać korekty podatku dochodowego od osób prawnych za lata ubiegłe 2004 - 2007 wraz z żądaniem zwrotu nadpłaty podatku?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.