Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jaki kurs NBP zastosować do przeliczenia wartości wykazanych na fakturze wystawianej przez kontrahenta zagranicznego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.), art. 20 ust. 5 i 6, art. 106 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.05.2007 r., data wpływu do tut. Urzędu 30.05.2007 r., uzupełnionego pismem z dnia 15.06.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku własne stanowisko, dotyczące zastosowania kursu wyliczonego i ogłoszonego na dzień wystawienia faktury otrzymanej od kontrahenta zagranicznego jest prawidłowe.

W dniu 30.05.2007 r. wystąpiono do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej. Z opisanego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że Spółka kupuje towary we Włoszech dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Na fakturze wystawionej przez kontrahenta zagranicznego kwoty wykazywane są w euro. Termin płatności za towary 30 dni. Faktura wystawiana jest w dniu zakupu towaru, po czym Spółka wystawia fakturę wewnętrzną.

W związku z powyższym zadano pytanie, jaki kurs NBP zastosować do przeliczenia wartości wykazanych na fakturze wystawianej przez kontrahenta zagranicznego. Wyrażono stanowisko, że Spółka powinna wystawić fakturę wewnętrzną i przeliczyć poszczególne pozycje po kursie NBP z dnia wystawienia faktury otrzymanej od kontrahenta zagranicznego.

W oparciu o wyżej opisany, przyjęty stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle ocenia powyższe stanowisko jako prawidłowe, na podstawie następujących przepisów prawa:

Zgodnie z treścią art. 106 ust. 12 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, jeżeli na fakturach wykazywane są kwoty w walutach obcych, z uwzględnieniem przepisów w zakresie określania momentu powstania obowiązku podatkowego. W § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 ze zm.) uregulowano sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, w sytuacji, gdy kwoty te wykazywane są w walutach obcych. Przepisy te stosuje się do przeliczania kwot wykazywanych na fakturze wystawionej przez podatnika podatku od wartości dodanej, jeżeli dokumentują one czynności, które u podatnika stanowią m.in. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. W ust. 1 i 2 § 37 cyt. rozporządzenia postanowiono, że kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia. W przypadku gdy na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony.

Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, na mocy art. 20 ust. 5 i 6 ww. ustawy, powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 6-9. W przypadku gdy przed terminem, o którym mowa wyżej, podatnik od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia tej faktury.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że kontrahent zagraniczny wystawia fakturę przed upływem terminu o którym mowa w art. 20 ust. 5 tj. przed 15 dniem miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano dostawy towaru, czyli za datę powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów przyjmuje się datę wystawienia faktury przez zagranicznego kontrahenta i do przeliczenia kwot wynikających z tej faktury stosuje się kurs z dnia jej wystawienia.
Słowa kluczowe: faktura VAT, kontrahent zagraniczny, kurs walut, stosowanie kursu walut, waluta
Data aktualizacji: 16/10/2013 03:00:01

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej powypadko...

Na podstawie art. 14a, art. 216 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.12.2005 r. bez znaku w sprawie zakresu i sposobu stosowania...

Uznanie za import usług przejazdu przez most i autostradę na terytorium innego państwa niż...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania...

Dot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania...

Dokument którym należy dokonać refakturowania ponoszonych kosztów eksploatacji oraz fundus...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Brak konieczności zawarcia na fakturze VAT informacji o zawartości biokomponentów w sprzed...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Zakopane 34-500 ul. Jagiellońska 7Stosowanie nazwy skróconej na fakturzeDot. podatku od towarów i usług w zakresie refakturowania usług i miejsca ich świadczeniaSposób postępowania z otrzymanymi fakturami w tym z fakturami anulowanymiDotyczy obowiązku wystwienia przez komornika sądowego faktury w przypadku sprzedaży w drodze przysądzenia własności przez sąd
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.