Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jaki kurs zastosować do przeliczenia faktury zaliczkowej oraz ostatecznej na sprzedaż wyrobu?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie kursu walutowego, wg którego należy przeliczyć przychód wykazany w fakturach zaliczkowych, a następnie w fakturze sprzedaży (ostatecznej) dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w świetle art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym w Polsce. Zajmuje się produkcją i sprzedażą naczep, przyczep itp. Spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu. Po zawarciu zamówienia z odbiorcą pobierana jest zaliczka na poczet dostawy wyrobów. W momencie realizacji zamówienia wystawiana jest faktura za produkt. Często się zdarza, że zamawiający nie dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi i w związku z tym zawiera umowę z firmą leasingową. W takiej sytuacji sprzedaż produktu następuje nie do zamawiającego, który wpłacił zaliczkę lecz do firmy leasingowej. Wpłacona zaliczka natomiast zostaje przeksięgowana na zlecenie zamawiającego jako częściowe rozliczenie faktury.Firma leasingowa w związku z tym wpłaca różnicę pomiędzy wartością faktury a przeksięgowaną zaliczką. W momencie zawierania umowy i otrzymania zaliczki nie jest ostatecznie znana firma leasingowa. Wywóz towaru w przypadku eksportu następuje w ciągu 6 miesięcy od momentu wpłaty zaliczki.

Zdaniem Spółki dla potrzeb podatku dochodowego do przeliczenia przychodu określonego w walucie (faktura eksportowa) na PLN należy zastosować kurs z dnia wystawienia faktury tak jak określa to § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych kurs ten przelicza całą kwotę przychodu, a przychód to wartość faktury w walucie wystawionej w oparciu o § 14 ust. 4 ww. rozporządzenia powiększonej o kwotęwaluty określonej w fakturze zaliczce.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi informuje, że zgodnie z art. 12 ust 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.Zgodnie z art.12 ust. 2 ww.ustawy przychody wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote wg kursów średnich z dnia uzyskania przychodu, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.Zgodnie z art. 12 ust. 3a ww. ustawy za datę powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 3 uważa się z zastrzeżeniem ust. 3c i 3d dzień wystawienia faktury (rachunku) nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:1) wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub,2) wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub3) otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.Jednakże stosownie do treści art. 12 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (...).Jak wynika z przytoczonych przepisów ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przeliczeniu na złote podlegają przychody wyrażonych w walutach obcych. Przepis art. 12 ust. 2 nie ma zastosowania do otrzymanych zaliczek lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w późniejszych okresach sprawozdawczych, bowiem zaliczki nie stanowią przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy.W stanie faktycznym opisanym przez Spółkę przeliczeniu na złote zgodnie z art. 12 ust. 2 ww. ustawy podlega kwota obejmująca całą wartość sprzedanego produktu wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia powstania przychodu stosownie do art. 12 ust. 3a ww. ustawy. Jeżeli nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 12 ust. 3a pkt. 1-3 ww. ustawy - będzie to dzień wystawienia faktur dokumentujących tę sprzedaż.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia na podstawie art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej.
Słowa kluczowe: eksport wywóz, kurs waluty, przychody w walutach obcych, przychód, waluta obca, wystawienie faktury, zaliczka
Data aktualizacji: 08/01/2011 19:35:19

Czy Podatnik wykonując czynności w stosunku do których nie jest podatnikiem podatku od tow...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Prądnik działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 30.09.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.10.2004 r.)...

Jaką stawkę podatku Spółka powinna zastosować przy refakturowaniu ubezpieczeń nieruchomośc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrujące...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy do limitu zobowiązująego na przejście na księgi rachunkowe wliczany jest przychód ze s...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 Ordynacja Podatkowa (tj. Dz U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z pózn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.10.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji w zakresie...

Urząd Skarbowy Kwidzyn 82-500 ul. 3 Maja 6

Zasięg terytorialny miasta Kwidzyn gminy Gardeja, Kwidzyn, Prabuty, Ryjewo, Sadlinki powiaty kwidzyński województwo pomorskie Konta bankowe CIT 10101011400023102221000000 VAT 57101011400023102222000000 PIT 07101011400023102223000000 budżetowe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy faktura VAT wystawiona osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej powinna zawierać NIP tej osoby?Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa do napędu skutera śnieżnegoCzy Podatnik ma prawo do wystawiania faktur za zużycie wody w wynajmowanych lokalach ze stawką podatku w wysokości 7% ?Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych różnic kursowych od środków pieniężnych w walucie obcejCzy mam obowiązek fakturowania zaliczek, zadatków i rat otrzymanych za usługi ciągłe świadczone na rzecz osób fizycznych?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.