Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Jakie dane mają być zawarte na Fakturze VAT krajowej w przypadku dostawy fotelików do przewozu dzieci w samochodach

P O S T A N O W I E N I ENa podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 , poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30.03.2005r., który wpłynął w dniu 30.03.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej danych zawartych na Fakturze VAT krajowej w przypadku dostawy fotelików do przewozu dzieci w samochodach jest prawidłowe .

U Z A S A D N I E N I E W dniu 30.03.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pszczynie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego .Jak stanowi art.14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego , naczelnik urzędu celnego lub wójt , burmistrz (prezydent miasta ) starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika , płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach , w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym . W myśl art. 14a §4 cytowanej ustawy , udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego , o której mowa w §1 , następuje w drodze postanowienia , na które przysługuje zażalenie . Z przedstawionego stanu faktycznego wynika , iż :Spółka prowadzi działalność w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia i dystrybucji na terenie Polski fotelików do przewozu dzieci w samochodach . Foteliki do przewozu dzieci w samochodach są przywołane w załączniku nr 3 poz. 109 ustawy o VAT z 11 marca 2004 jako towar opodatkowany stawką VAT 7% niezależnie od numeru PKWiU . Strona zwróciła się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi o opinię statystyczną na podstawie tej opinii wyżej wymienione foteliki sklasyfikowano do grupowania PKWiU 36.11.13-00.90 "meble do siedzenia gdzie indziej niewymienione , inne" .Zdaniem Wnioskodawcy ustawa o VAT nie wskazuje żadnego konkretnego numeru PKWiU jako podstawy do stosowania stawki 7% a stosuje opis słowny , aby faktura VAT była prawidłowa powinna zawierać dowolny z elementów przywołanych w pytaniu czyli: adnotację, że : "podstawą do zastosowania stawki VAT 7% jest ustawa o VAT art.41 ust.2 załącznik nr 3 poz.109" lub numer PKWiU uzyskany od Urzędu Statystycznego lub obydwie te informacje łącznie . Po dokonaniu analizy złożonego zapytania Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie stanowisko Spółki ocenił jako prawidłowe . Zgodnie z art.41 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 , poz. 535 z późn. zm. ) dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy , stawka podatku wynosi 7% , z zastrzeżeniem ust.12 i art.114 ust.1.W przedmiotowym załączniku Nr 3 Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% w pozycji 109 wymieniono : "Foteliki do przewozu dzieci w samochodach" bez względu na symbol PKWiU .Rozdział 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r.( Dz. U. Nr 97 , poz. 971 ) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług określa szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane , które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania. W myśl § 12 ust. 7 tego rozporządzenia, który stanowi : "W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług objętych stawką podatku niższą od określonej w art. 41 ust. 1 ustawy oraz dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, dane określone w ust. 1 pkt 4 obejmują również symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu. W tym przypadku należy podać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku." wynika, iż :W sytuacji gdy ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 , poz. 535 z późn. zm. ) lub przepisy wykonawcze nie powołują symbolu PKWiU podatnik może , ale nie musi podać symbolu towaru lub usługi . Jeżeli symbolu tego nie podaje powinien wskazać przepis , na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku . W przypadku dostawy krajowej towaru- foteliki do przewozu dzieci w samochodach Wnioskodawca obowiązany jest wystawić Fakturę VAT bez podania symbolu PKWiU z adnotacją , że podstawą zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 7% jest art.41 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. ) .W sytuacji gdy podatnik posiada opinię statystyczną dotyczącą symbolu PKWiU dla przedmiotowego towaru wydaną przez Urząd Statystyczny na Fakturze VAT może podać ten symbol oraz przepis prawa pozwalający na stosowanie obniżonej stawki podatku VAT w tym przypadku art. 41 ust.2 ustawy o VAT.W przypadku podania wyłącznie na Fakturze VAT samego symbolu PKWiU tj. w tym przypadku 36.11.13-00.00 bez podania przepisu prawa powalającego na stosowanie preferencyjnej stawki podatku VAT stanowisko Wnioskodawcy jest również prawidłowe . Zgodnie z art.14a §2 ustawy Ordynacja podatkowa , niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku .Zgodnie z art.14b §1 i §2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia . Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach ( adres do korespondencji : Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku - Białej , 43-300 Bielsko - Biała ul. Traugutta 2a ) w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia . Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego , który wydał postanowienie .Zażalenie podlega opłacie skarbowej .
Słowa kluczowe: faktura, fakturowanie
Data aktualizacji: 03/09/2012 20:02:28

W zakresie przyjmowania od kontrahentów papierowych faktur korygujących do faktur elektron...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób przechowywania faktur po sprawozdaniu - nie mogą być tylko w postaci skanu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie premi pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek przedstawiania szczegółowo na fakturze VAT czynności, jakie były wykonywane w ra...

P O S T A N O W I E N I ENa podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Śródmieście stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia...

Z jaką stawką podatku VAT należy wystawić fakturę na usługę transportową dla kontrahenta z...

UZASADNIENIE Pismem z dnia 19.04.2005r. Pan (...) zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, przedstawiając stan faktyczny:Podatnik wykonuje usługę...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Podatnik zapytuje czy dla dokonywanej przez niego dostawy towarów konieczna jest specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku?Czy Spółka postępuje prawidłowo przyjmując za podstawę opodatkowania techniczny koszt wytworzenia znany w dacie wydania?Dotyczy wystawienia faktur korygujących dokumentujących udzielenie skontoOpodatkowanie premii produkcyjnej, jej dokumentowanie oraz prawo do odliczenia podatku naliczonegoUstalenia czy umowy o pracę podlegają ustawie o podatku od towarów i usług
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.