Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wykonania opinii w zakresie geodezji i kartografii na zlecenie sądu?

Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.10.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie prawidłowego ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonywania opinii w zakresie geodezji i kartografii na zlecenie Sądów, Prokuratur, oraz Policji- stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE W świetle art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz ( prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z §4 udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Pismem z dnia 10 października 2006r. Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie, w której na dzień złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie geodezji i kartografii i jest podatnikiem VAT czynnym. Jednocześnie podatnik jako biegły wykonuje opinie w zakresie geodezji i kartografii na zlecenie między innymi Sądów. Na podstawie załączonych pism za wykonaną opinię podatnik sporządza kalkulację kosztów i wystawia fakturę VAT, które to dokumenty przekazywane są przez podatnika do sądu w celu wydania postanowienia o przyznanie należności. Wynagrodzenie jest wypłacane po uprawomocnieniu się wyroku zasądzającego wypłatę. Wątpliwości podatnika dotyczą kwestii ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonywania ww. czynności na zlecenie sądu. Podatnik stoi na stanowisku, iż wstępna faktura VAT wystawiona dla sądu powinna być skorygowana po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o przyznanie danej należności i odpowiadać kwocie zasądzonej przez sąd do wypłaty. Na fakturze zostanie obliczony podatek VAT należny, który zostanie rozliczony w deklaracji VAT-7 do 25 dnia każdego miesiąca.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wyjaśnia co następuje.

W związku z obowiązującymi od dnia 01 maja 2004 r. uregulowaniami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) - wykonywanie opinii przez biegłych na zlecenie Sądów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług . Biegli występujący w sprawach sądowych lub administracyjnych mają co do zasady możliwość korzystania ze zwolnienia opisanego w art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, w myśl którego zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Jak wynika z akt sprawy prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie wykonywania usług geodezyjno- kartograficznych i jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem zarejestrowany Podatnik dla potrzeb podatku od towarów i usług "podatnik VAT czynny" (jak ma miejsce w przedmiotowej sprawie) nie może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.Art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Wysokość przyznanego przez sąd wynagrodzenia zawiera podatek VAT - jest kwotą brutto. W związku z powyższym należy przyjąć, że bez względu na to, czy w postanowieniu sądowym jest wskazanie, że kwota wynagrodzenia adwokatów, biegłych lub tłumaczy zawiera podatek VAT i czy jest wystawiona faktura VAT, czy jej nie ma należy uznać, iż w kwocie wynagrodzenia zawarty został podatek VAT.Od 1 czerwca 2005r. obowiązuje nowy szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla usług świadczonych na rzecz sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych oraz prokuratury przez podmioty, którym sądy te lub prokurator na podstawie właściwych przepisów zleciły wykonanie określonych czynności związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym. Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), dodanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 797) obowiązującym od dnia 1.06.2005 r., w przypadku świadczenia usług na rzecz sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym sądy te lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zleciły wykonanie określonych czynności związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty. Zatem bez znaczenia pozostaje moment zasądzenia wynagrodzenia czy uprawomocnienia się wyroku, gdyż podstawą do wystawienia faktury i wykazania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług jest otrzymane na konto bankowe wynagrodzenie. Kwestia rozliczeń finansowych pomiędzy podatnikami tj. termin zapłaty jak też termin otrzymania należności pieniężnych za świadczenie usług nie podlegają interpretacji Naczelnika Urzędu Skarbowego, gdyż tych kwestii nie regulują przepisy podatkowe lecz inne akty prawne nie wynikające wprost z przepisów prawa podatkowego. W świetle powyższego stanowisko Podatnika w sprawie prawidłowego ustalenia obowiązku podatkowego dla usług wykonywania opinii w zakresie geodezji i kartografii na zlecenie sądu, jest prawidłowe.

Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje również, iż interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 1 i art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 239 w związku z art. 223 § 1 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia. Zażalenie podlega opłacie skarbowej.
Słowa kluczowe: biegły sądowy, faktura korygująca, obowiązek podatkowy, opinia biegłego, podstawa opodatkowania, usługi geodezyjne
Data aktualizacji: 05/01/2013 03:00:01

Czy faktura wystawiona na imię jednego z małżonków daje prawo do skorzystania z ulgi na in...

Nie zgadzam się z Państwa stanowiskiem, że faktura VAT wystawiona na imię jednego z małżonków daje prawo do skorzystania z ulgi na internet również drugiemu z małżonków.Pismem z dnia 27 czerwca 2005r. zwrócili się Państwo z wnioskiem o udzielenie...

Korekta podatku naliczonego po otrzymaniu faktury korygującej od sprzedawcy

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie kosztów przesyłki ponoszonych w zw. ze sprzedażą towarów przez Internet

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie premii wypłacanych otrzymanych kontrahenta

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy jako nabywca od rolnika zmrożonych mysz, szczurów i świnek morskich Podatnik wystawiam...

Na podstawie art. 216, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jak utworzyć raport sprzedaży - rejestr sprzedaży vatPo jakim kursie należy przeliczać kwoty wyrażone w euro na złote polskie w przypadku faktury korygującej wewnetrzne dotyczące zwrotów reklamacyjnych?Dotyczy obowiązku wystawiania faktur VATCzy po upływie kilku miesięcy od momentu dokonania sprzedaży sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury VAT?Faktury korygujących do faktur wewnętrznych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.