Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Kto powinien wystawiać faktury (Gmina czy Urząd) i kto powinien być na fakturach?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2009 r. (data wpływu 13 lipca 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania czynności przypisanych prawnie Gminie oraz sposobu dokumentowania nabycia towarów i usług związanych z realizacją opisanego projektu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2009 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania czynności przypisanych prawnie Gminy oraz sposobu dokumentowania nabycia towarów i usług związanych z realizacją opisanego projektu.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina Miejska przystąpiła do konkursu 01/08/2.1.3 i ubiega się o dofinansowanie ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego. Powyższy projekt przewiduje wykonanie następujących zadań:

stadion piłkarski w skład którego wchodzą dwa boiska oraz budynek socjalno-techniczny z trybunami;budowa dwóch całorocznych, zadaszonych kortów do gry w tenisa;całoroczne sztuczne lodowisko wraz z budynkiem socjalnym;ścianka wspinaczkowa;rampa skateboardowa;drogi dojazdowe i parkingi;przylegający do stadionu Park C.

Po zakończeniu inwestycji obiekt pozostanie własnością Gminy. W ramach przetargu zostanie wyłoniony dzierżawca (operator), który będzie zarządzał infrastrukturą i będzie płacił Gminie czynsz dzierżawny na podstawie faktury VAT.

Beneficjentem zadania ma być Gmina Miejska - samorządowa osoba prawna, nie posiadająca NIP-u i REGON-u. NIP posiada Urząd Miejski, który jako jednostka organizacyjna obsługująca Gminę realizuje Jej zadania. Obecnie Urząd jest płatnikiem podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od dochodów pracowników zatrudnionych w Urzędzie, płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Kto powinien wystawiać faktury VAT i inne dokumenty sporządzane i wystawiane przez Urząd z tytułu wykonywania czynności przypisanych prawnie Gminie oraz czyim NIP-em powinny być sygnowane (Urzędu czy Gminy)... Na kogo powinny być wystawiane faktury VAT przy realizacji ww. projektu, tj. na Gminę (NIP Gminy), na Urząd (NIP Gminy) czy też na Urząd (NIP Urzędu)...

Zdaniem Wnioskodawcy, faktury oraz inne dokumenty związane z czynnościami przypisanymi Gminie, w Jej imieniu powinien wystawiać Urząd, sygnując NIP-em Gminy.

Urząd uczestniczy w realizacji określonych zadań spoczywających na Gminie. W zakresie podatku od towarów i usług działa wyłącznie w imieniu i na rzecz Gminy. Wobec tego faktury VAT powinny być wystawiane na Urząd i sygnowane NIP-em Gminy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) , podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Stosownie do zapisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.), osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej (NIP). Należy podkreślić również, że nie jest prawnie dopuszczalna sytuacja nadania jednego NIP dwóm podmiotom (z których jeden jest podatnikiem np. podatku od towarów i usług, a drugi płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych), jak również posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej nadanym innemu podmiotowi. Numer identyfikacji podatkowej nie może być używany w oderwaniu od nazwy podmiotu, która występuje w decyzji administracyjnej o nadaniu NIP.

Mając na względzie fakt, iż w interpretacji indywidualnej nr ITPP2/443-567a/09/AF rozstrzygnięto, że podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych jest Gmina Miejska, a nie Urząd Miejski, stwierdzić należy, że na fakturach VAT dokumentujących czynności należące do zadań Gminy powinna figurować Gmina (zamieszczany NIP Gminy).

Również faktury VAT związane z realizacją projektu pn. Przebudowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego powinny być wystawiane na Gminę (z podaniem NIP-u Gminy).Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania niniejszej interpretacji.

Jednocześnie informuję, że kwestia dotycząca prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej nr ITPP2/443-567c/09/AF.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura, gmina, podatnik
Data aktualizacji: 07/01/2012 01:10:24

Rozliczenia umowy konsorcjum

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przyznawane premie pieniężne (bonusy) powinny być udokumentowane fakturą VAT czy notą...

Na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie...

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z fakt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Określenie momentu powstania przychodu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy od otrzymanych przez Kancelarię, a zasądzonych przez Sąd od pozwanego na rzecz powoda...

Na podstawie stanu faktycznego przedstawionego w wniosku oraz danych rejestracyjnych ustalono, iż Podatnik prowadzi Kancelarię Adwokacką i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 01.04.2003 r. Podatnik występował jako...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Faktura VAT z tytułu najmu lokaliW związku z przedstawioną sytuacją proszę o odpowiedź, czy faktury wystawione ze stawką 0% są prawidłowe?Sposób opodatkowania i udokumentowania czynności zamiany nieruchomości oraz zwrotu poniesionych kosztów w związku z tą zamianąW jakich przypadkach faktura VAT z wyszczególnioną kwotą podatku zastępuje zaświadczenie VAT-25 ?Dotyczy zaliczenia wydatku na zakup gruntu do kosztów uzyskania przychodu w dacie wystawienia faktury
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.