Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Kwestia uznania czy Wnioskodawcy przysługuje prawo dokonania korekty podatku należnego o podatek wynikający z faktur dokumentujących wykonane usługi

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku (data wpływu 28 sierpnia 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 października 2009r. (data wpływu 22 października 2009r.) oraz pismem z dnia 18 listopada 2009r. (data wpływu 18 listopada 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w kwestii uznania czy Wnioskodawcy przysługuje prawo dokonania korekty podatku należnego o podatek wynikający z faktur dokumentujących wykonane usługi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w kwestii uznania czy Wnioskodawcy przysługuje prawo dokonania korekty podatku należnego o podatek wynikający z faktur dokumentujących wykonane usługi. Ww. wniosek uzupełniony został pismem z dnia 19 października 2009r. (data wpływu 22 października 2009r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 12 października 2009r. znak: IBPBI/1/415-708/09/KB, IBPP2/443-678/09/ASz oraz pismem z dnia 18 listopada 2009r. (data wpływu 18 listopada 2009r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 2007r. P.W. P zamówiła u Wnioskodawcy usługi transportu materiałów budowlanych, jak również usługę wykonania prac ziemnych koparko-ładowarką, związanych z budową boiska. Firma ta wygrała przetarg ogłoszony przez miasto na budowę tego obiektu.

Pracując dla tej firmy, Wnioskodawca wystawiał sukcesywnie faktury za wykonane usługi. Pod koniec 2007r. zaczęły się problemy. Firma P. przestała regulować swoje zobowiązania.

Ostatnie niezapłacone faktury to:FV 107/07/DVA wystawiona dnia 23 listopada 2007r. na kwotę 4.343, 20 zł, płatna do dnia 7 grudnia 2007r., FV 106/07/DVA wystawiona dnia 23 listopada 2007r. na kwotę 10.004, 00 zł, płatna do dnia 7 grudnia 2007r., FV 102/07/DVA wystawiona dnia 31 października 2007r. na kwotę 9.808, 80 zł, płatna do dnia 31 grudnia 2007r.Łączna kwota wierzytelności Wnioskodawcy to 24.156, 00 zł brutto. Wnioskodawca oświadczył, iż nie zostały one uregulowane przez dłużnika, ani zbyte na rzecz innego wierzyciela, do dnia dzisiejszego.

W sierpniu 2008r. Wnioskodawca otrzymał wyrok sądowy, nakazujący dłużnikowi zapłatę zadłużenia.

Następnie Wnioskodawca zwrócił się do komornika sądowego. W dniu 30 października 2008r. sąd wyznaczył urząd skarbowy do prowadzenia łącznej egzekucji wielorakich długów dłużnika. Aktualnie Wnioskodawca otrzymał postanowienie urzędu skarbowego, iż umarza postępowanie egzekucyjne ze względu na to, że majątek dłużnika nie zaspokaja jego zobowiązań.

Wszystkie wystawione faktury dla ww. dłużnika zostały ujęte w księdze podatkowej w 2007r. i Wnioskodawca odprowadził od nich podatek dochodowy, jak również wpisano je do ewidencji VAT i odprowadzono od nich podatek należny.

W piśmie z dnia 18 listopada 2009r. Wnioskodawca dodał, iż jest w posiadaniu potwierdzenia odbioru przez dłużnika zawiadomień o zamiarze skorygowania podatku należnego z faktur VAT, o których mowa we wniosku (zawiadomienia po powtórnym awizowaniu zostały zwrócone z adnotacją, iż nie zostały podjęte w terminie).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy obecnie Wnioskodawca może dokonać korekty podatku VAT w deklaracji VAT-7 o kwotę netto i podatek należny w punkcie dotyczącym obliczenia podatku należnego.

Zdaniem Wnioskodawcy, może on dokonać korekty deklaracji VAT, ponieważ spełnia wszystkie wymagania z tym związane:usługi wykonane były na rzecz czynnego podatnika, wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny, zarówno Wnioskodawca, jak i dłużnik w dniu wykonywania korekt są czynnymi podatnikami (zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy), wierzytelności nie zostały zapłacone ani zbyte, od daty wystawienia faktur dokumentujących wierzytelności nie minęły dwa lata, Wnioskodawca zawiadomił dłużnika o zamiarze dokonania korekty podatku należnego, W momencie korekty Wnioskodawca powiadomi swój Urząd Skarbowy i dłużnika o dokonaniu tej czynności.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Kwestie dotyczące rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności regulują przepisy art. 89a i art. 89b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

Zgodnie z art. 89a ust. 1 ww. ustawy o VAT podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, z zastrzeżeniem ust. 2-5. Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna lub której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Przy czym nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (art. 89a ust. 1a).

Na podstawie ust. 2 powyższego artykułu, przepis ust. 1 stosuje się w przypadku, gdy spełnione są następujące warunki:dostawa towarów lub świadczenie usług jest dokonywane na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny, wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty, o której mowa w ust. 1, są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni, wierzytelności nie zostały zbyte, od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona, wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.Zgodnie z ust. 3 wskazanego artykułu, korekta podatku należnego może nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin określony w ust. 2 pkt 6, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 6. Warunkiem dokonania korekty jest uzyskanie przez wierzyciela potwierdzenia odbioru przez dłużnika zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 6.

W myśl ust. 4 ww. artykułu, w przypadku gdy po dokonaniu korekty określonej w ust. 1 należność została uregulowana w jakiejkolwiek formie, podatnik, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest zwiększyć podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek należny zwiększa się w odniesieniu do tej części.

Stosownie do ust. 5 ww. artykułu, podatnik obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty podatku należnego określonej w ust. 1, zawiadomić o korekcie, o której mowa w ust. 1, właściwy dla podatnika urząd skarbowy wraz z podaniem kwot korekty podatku należnego.

Zgodnie z ust. 6 ww. artykułu, podatnik w ciągu 7 dni od dnia dokonania korekty podatku należnego wymienionej w ust. 1 obowiązany jest również zawiadomić dłużnika o tej czynności. Kopia zawiadomienia jest przesyłana do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego.

W myśl ust. 7 ww. artykułu, przepisów ust. 1-6 nie stosuje się, jeżeli pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4.

Z przedstawionego we wniosku przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż w 2007r. P.W. P. zamówiła u Wnioskodawcy usługi transportu materiałów budowlanych, jak również usługę wykonania prac ziemnych koparko-ładowarką, związanych z budową boiska. Firma ta wygrała przetarg ogłoszony przez miasto na budowę tego obiektu. Pracując dla tej firmy, Wnioskodawca wystawiał sukcesywnie faktury za wykonane usługi. Pod koniec 2007r. zaczęły się problemy. Firma P. przestała regulować swoje zobowiązania.

Ostatnie niezapłacone faktury to:

FV 107/07/DVA wystawiona dnia 23 listopada 2007r. na kwotę 4.343, 20 zł, płatna do dnia 7 grudnia 2007r., FV 106/07/DVA wystawiona dnia 23 listopada 2007r. na kwotę 10.004, 00 zł, płatna do dnia 7 grudnia 2007r., FV 102/07/DVA wystawiona dnia 31 października 2007r. na kwotę 9.808, 80 zł, płatna do dnia 31 grudnia 2007r.

Łączna kwota wierzytelności Wnioskodawcy to 24.156, 00 zł brutto. Wnioskodawca oświadczył, iż nie zostały one uregulowane przez dłużnika, ani zbyte na rzecz innego wierzyciela, do dnia dzisiejszego. W sierpniu 2008r. Wnioskodawca otrzymał wyrok sądowy, nakazujący dłużnikowi zapłatę zadłużenia.

Następnie Wnioskodawca zwrócił się do komornika sądowego. W dniu 30 października 2008r. sąd wyznaczył urząd skarbowy do prowadzenia łącznej egzekucji wielorakich długów dłużnika. Aktualnie Wnioskodawca otrzymał postanowienie urzędu skarbowego, iż umarza postępowanie egzekucyjne ze względu na to, że majątek dłużnika nie zaspokaja jego zobowiązań. Wszystkie wystawione faktury dla ww. dłużnika zostały ujęte w księdze podatkowej w 2007r. i Wnioskodawca odprowadził od nich podatek dochodowy, jak również wpisano je do ewidencji VAT i odprowadzono od nich podatek należny. Wnioskodawca wskazał też, iż jest w posiadaniu potwierdzenia odbioru przez dłużnika zawiadomień o zamiarze skorygowania podatku należnego z faktur VAT, o których mowa we wniosku (zawiadomienia po powtórnym awizowaniu zostały zwrócone z adnotacją, iż nie zostały podjęte w terminie).

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołany stan prawny należy stwierdzić, że o ile faktycznie, w przedmiotowej sprawie, zostały spełnione wszystkie konieczne warunki do skorygowania, na podstawie art. 89a ustawy o VAT, podatku należnego wynikającego z opisanych we wniosku faktur, wówczas Wnioskodawca może dokonać korekty podatku należnego wynikającego z tych faktur, na podstawie ww. przepisu.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: dłużnik, korekta podatku, wierzytelności nieściągalne
Data aktualizacji: 03/01/2013 09:00:01

Dotyczy uznania za niepodlegającą opodatkowaniu czynność dotyczącą refakturowania podatku...

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 08.02.2006r. Podatnik uzyskuje przychody z tytułu najmu lokalu użytkowego opodatkowując je w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik oprócz czynszu...

Czy w przypadku zaliczkowego opłacania usług o charakterze ciągłym przychód powstanie zaws...

Na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia . na postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 2 marca 2005r. Nr DP P1...

Czy Spółka pobierając opłaty za nielegalny pobór energii ma obowiązek wystawiać faktur VAT...

Spółka zajmuje się dostarczaniem energii elektrycznej. Część odbiorców energii, z którymi Spółka podpisała umowy o dostarczanie energii elektrycznej pobiera energię niezgodnie z postanowieniami umowy, w tym: z całkowitym lub częściowym pominięciem...

Odsprzedaż towarów i usług przez Lidera projektu na rzecz współpartnerów projektu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnik ma prawo do do odliczenia 60% nie więcej niż 6 000 zł podatku VAT z faktury w...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60. ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22. 09. 2006r. w sprawie interpretacji co do...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy podatek naliczony z faktur VAT RR niezapłaconych w terminie stanowi koszt uzyskania przychodów?Czy można sprzedać fakturą VAT swój udział w lokalu dla firmy męża?Urząd Skarbowy Gniezno 62-200 ul. Spichrzowa 4Czy nalezy wystawiać fakturę VAT z tytułu najmu lokali jeśli podatniczka nie prowadziła działalności gospodarczej ale była płatnikiem podatku VAT?Czy w przypadku, gdy kontrahenta wiąże wyrok sądu, Spółka może udokumentować wypłacane premie pieniężne temu kontrahentowi notami księgowymi?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.