Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Moment dokonania rozliczenia podatku VAT z faktury korygującej

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 04.08.2005 r., który wpłynął w dniu 11.08.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej momentu dokonania odliczenia podatku VAT z faktury korygującej jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 11.08.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Trzebnicy wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Tut. Organ pismem z dnia 18.08.2005 r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne zostały uzupełnione w dniu 31.08.2005 r. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że w grudniu 2004 r. Spółka dokonała obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z otrzymanych w tym okresie faktur za wysłodki. Spółka przytacza, że wysłodki wykorzystywane są w prowadzonej działalności jako pasza dla bydła, co w efekcie powoduje, że służą sprzedaży opodatkowanej, a zatem podatek naliczony przy ich nabyciu podlega odliczeniu. W dniu 22.06.2005 r. Spółka otrzymała fakturę korygującą wystawioną w dniu 01.06.2005 r., a dotyczącą korekty 7% stawki podatku VAT na fakturach wystawionych i otrzymanych w grudniu 2004 r. Zdaniem Spółki fakturę korygującą należy uwzględnić w miesiącu jej otrzymania i dokonać korekty podatku naliczonego w rozliczeniu za czerwiec 2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy oceniając stanowisko wnioskodawcy informuje, że jest ono prawidłowe. W art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535 ze zm.) zawarto ogólną zasadę dotyczącą obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Zgodnie z powyższym przepisem, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Terminy określające skorzystanie z powyższego prawa zostały przez ustawodawcę wymienione w ust. 10 w. w artykułu. Minister Finansów wyszczególnił natomiast prawa i obowiązki nabywców, otrzymujących faktury korygujące w rozporządzeniu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 95, poz. 798). Zgodnie z § 17 ust. 4 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów nabywca otrzymujący fakturę korygującą:1). jest uprawniony do podwyższenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał, a w przypadku nabywców, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, w rozliczeniu za kwartał, w którym fakturę otrzymali- jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje zwiększenie podatku naliczonego, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy 2). jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał, a w przypadku nabywców, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, w rozliczeniu za kwartał, w którym fakturę otrzymali - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje obniżenie podatku naliczonego. Jak wynika z ust. 5 tego paragrafu zasady wymienionej w ust. 4 pkt 2 nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik nie rozliczył podatku określonego w fakturze, której korekta dotyczy. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że fakturę korygującą, zmniejszającą podatek naliczony, Spółka otrzymała w czerwcu 2005 r. Odliczenia podatku naliczonego określonego w fakturach, których dotyczy przedmiotowa faktura korygująca dokonano w rozliczeniu za miesiąc grudzień 2004 r.Mając zatem na uwadze przytoczone powyżej przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy stwierdza, że Spółka, jako nabywca otrzymujący fakturę korygującą, jest obowiązana do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego zgodnie z § 17 ust. 4 pkt 2 cyt. rozporządzenia. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia według stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku oraz w dniu wydania postanowienia.Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.Zażalenie podlega opłacie skarbowej.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, miesiąc odliczenia, odliczenie podatku od towarów i usług, otrzymanie faktury
Data aktualizacji: 18/09/2011 02:26:08

Dotyczy momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów zobowiązań wynikających z wysta...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca przy wystawianiu faktur prawidłowo zastosował stawkę VAT w wysokości 22%?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jakie podmioty gospodarcze muszą prowadzić pełną księgowość?

Pełna księgowość Stargard Szczeciński obowiązuje tylko niektóre podmioty gospodarcze, nie wszystkie są zobowiązane do tego, by podejmować pełną sprawozdawczość wobec urzędów skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Skarbowych. Do prowadzenia pełnej...

Dot. momentu uznania za koszt podatkowy, wydatków z tytułu m.in dzierżawy nieruchomości wy...

Na podstawie art.233 1 pkt 1 i art. 239 w związku z art. 14b 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20.11.2006 r. Sp. z o. o...

Treść pytania: dotyczy opodatkowania w/w wysyłki maszyn do szycia podatkiem od towarów i u...

Na podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r Nr 8, poz.60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku -zwana dalej ?Spółką?- z dnia 07.07.2005r (data wpływu do tut. urzędu)...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Powstanie obowiązku podatkowego od nabycia towarów wraz z instalacją lub montażemCzy opisane wyżej działanie jest zgodne z przepisami o podatku VAT?Możliwość wystawiania faktur VAT za zużytą energię elektryczną na rzecz najemcy lokaluTrzeci Urząd Skarbowy Bydgoszcz 85-032 ul. Tadeusza Rejtana 5Istota interpretacji: prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej zakup samochodu osobowego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.