Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg (odśnieżanie i usuwanie śliskości) PKWiU 90.03.13

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2008 r. (data wpływu 6 listopada 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 grudnia 2008 r. ( data wpływu 12 grudnia 2008 r.) oraz pismem z dnia 19 stycznia 2009 r. (data wpływu 22 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 grudnia 2008 r. o sformułowanie pytań dotyczących przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz pismem z dnia 19 stycznia 2009 r. o symbol PKWiU świadczonych usług.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy, zgodnie z PKD jest działalność sanitarna i pokrewna (90.03.Z). Spółka podpisała umowę nr (.) na wykonanie prac w zakresie zimowego utrzymania (odśnieżania i usuwania śliskości), które to Wnioskodawca klasyfikuje do grupowania PKWiU 90.03.13. W umowie określono, że termin płatności przypadać będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT z załączonym do niej obustronnie podpisanym świadectwem płatności.

Na fakturach wystawianych przez Wnioskodawcę będzie znajdowała się informacja dotycząca formy płatności oraz terminu zapłaty zgodnie z umową.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.Czy tak sformułowane umowy zawierają termin płatności umożliwiający prawidłowe określenie obowiązku podatkowego.Czy sformułowanie w ciągu 30 dni oraz w terminie 30 dni znaczy to samo dla celów prawidłowego określenia obowiązku podatkowego.Czy dla celów prawidłowego obowiązku podatkowego terminy płatności w analizowanym przypadku upływają 30 dni od daty potwierdzenia przez zamawiającego otrzymania faktury.W jaki sposób należy potwierdzać otrzymanie faktury przez zamawiającego.Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności liczonego w następujący sposób:data wystawienia faktury 6 listopada 2008 r.data potwierdzenia przez zamawiającego 8 listopada 2008 r.obowiązek podatkowy 7 grudnia 2008 r.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów - stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 cyt. ustawy - należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast świadczenie usług, to w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W myśl art. 106 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15 ust. 1 tejże ustawy, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, są obowiązane wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Na podstawie delegacji zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy o VAT, szczegółowe zasady dotyczące faktur uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337).

Analiza powołanych wyżej przepisów wskazuje, że podatnicy są obowiązani dokumentować zdarzenia gospodarcze fakturami VAT. W § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia wskazano wszystkie te elementy, które faktura powinna zawierać. Ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do niej nie precyzują w jaki sposób należy fakturę doręczyć kontrahentowi. Wynika to zapewne z faktu, iż w praktyce uznaje się, że wystawienie dokumentu jakim jest faktura oznacza jego sporządzenie na użytek kontrahenta - odbiorcy towaru lub usługi, oraz wręczenie (dostarczenie, doręczenie) przedmiotowej faktury kontrahentowi.

Jak wynika z powyższego, faktura VAT jest dokumentem sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonej zaszłości gospodarczej), który powinien spełniać szereg wymogów przewidzianych przepisami prawa. Prawidłowość materialno-prawna faktury VAT zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt nabycia określonych towarów lub usług.

Zgodnie z generalną zasadą, wyrażoną w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jednocześnie ustawodawca zastrzegł, że od zasady tej istnieje szereg wyjątków określających szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.

Jednym z takich wyjątków jest sytuacja, gdy dostawa towaru lub wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą. Wówczas - stosownie do zapisu art. 19 ust. 4 ww. ustawy - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Powyższą zasadę, zgodnie z ust. 5 cyt. artykułu, stosuje się również do faktur za częściowe wykonanie usługi.

Istotnym elementem pozwalającym prawidłowo określić moment powstania obowiązku podatkowego jest także zapis art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, zgodnie z którym jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

W sposób szczególny ustawodawca określił także moment powstania obowiązku podatkowego dla rozliczeń z tytułu:dostaw energii elektrycznej i cieplnejświadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 18, świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy pod poz. 138 (tj. usługi w zakresie rozprowadzania wody PKWiU 41.00.2) i poz. 153 (tj. usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne PKWiU 90.0).W tych przypadkach obowiązek podatkowy - zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 19 ust 13 pkt 1 ustawy o VAT - powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej do rozliczeń z tego tytułu.

Zasady dotyczące określania terminów w prawie podatkowym zawarte zostały w § 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Zgodnie z § 1 powołanego przepisu, jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka zawarła umowę na wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania (odśnieżania i usuwania śliskości), sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę do grupowaniu PKWiU 90.03.13. W umowie określono, że termin płatności przypadać będzie w ciągu 30 dni od daty dostarczenia zamawiającemu faktur VAT, wystawionych przez wykonawcę wg wykonanych i zatwierdzonych robót na podstawie protokołów odbioru.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić co następuje:

Ad. 1.

W prawodawstwie polskim obowiązuje zasada swobody umów, w ramach której strony mogą dowolnie kształtować treść umowy w granicach wyznaczonych przez prawo. Zasada ta ma również zastosowanie na gruncie prawa podatkowego. Oznacza to, że ustawodawca nie ingeruje w sferę podejmowanych przez podatników decyzji w zakresie konstruowania umów cywilnoprawnych, jednakże umowy te nie mogą zmieniać obowiązków, jakie wynikają z prawa podatkowego. W związku z powyższym, to w obowiązku podatnika leży sformułowanie umowy w taki sposób, by realizując jej zapisy można było zgodnie z obowiązującymi przepisami określić moment powstania obowiązku podatkowego.

Należy podkreślić, że analiza przedmiotu umów cywilnoprawnych nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zgodnie z którym Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Ad. 2

W ocenie tut. Organu bez znaczenia pozostaje to, czy w umowie zawartej przez Wnioskodawcę określono termin płatności stosując sformułowanie w terminie 30 dni, czy w ciągu 30 dni, zarówno bowiem jedno, jak i drugie sformułowanie wskazuje, że termin zapłaty za wykonaną usługę, minie 30 dnia od daty dostarczenia zamawiającemu faktur VAT, wystawionych przez wykonawcę wg wykonanych i zatwierdzonych robót na podstawie protokołów odbioru.

Ad. 3

W analizowanej sprawie, na podstawie przepisu art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. c ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu płatności określonego w umowie między Wnioskodawcą a odbiorcą usług, czyli 30 dnia od daty dostarczenia zamawiającemu faktur VAT, wystawionych przez wykonawcę wg wykonanych i zatwierdzonych robót na podstawie protokołów odbioru. W związku z powyższym, w przykładzie wskazanym przez Wnioskodawcę w uzasadnieniu opisanego zdarzenia przyszłego obowiązek podatkowy powstanie w dniu 8 grudnia 2008 r.

Ad. 4.

Zarówno przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do tej ustawy nie wskazują w jaki sposób należy potwierdzać otrzymanie faktury przez zamawiającego. Z uwagi jednak na fakt, iż w przedmiotowej sprawie zgodnie z zapisem umowy, potwierdzenie otrzymania faktury jest kwestią kluczową dla ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego, Wnioskodawca na gruncie współpracy z kontrahentem winien wypracować taki sposób uzyskiwania potwierdzenia odbioru faktury, który pozwoli jednoznacznie ustalić początek biegu terminu do zapłaty.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: moment powstania obowiązku podatkowego, obowiązek podatkowy, otrzymanie faktury, świadczenie usług, termin płatności, usługi sanitarne
Data aktualizacji: 08/01/2013 18:00:01

Moment powstania przychodu z działalności gospodarczej w sytuacji, gdy sprzedaż następuje...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14 a 1, art. 14 b, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze. zm.), uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawionew złożonym...

Przesyłanie faktur emailem

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Rozliczanie różnic kursowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy na sprzedaż udziałów w kolektorze sanitarnym innym gminom należy wystawić fakturę

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, stwierdza że stanowisko podatnika, przedstawione...

Rozliczenie kwoty podatku na fakturze końcowej rozliczającej otrzymane zaliczki

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Sposób ewidencjonowania na kasie fiskalnej, wystawianie faktur przy refundacji towarów medycznych w 100CIT - w zakresie przychodu podatkowego w związku z wystawieniem faktury korygującejCzy wynagrodzenie uzyskane od firmy austryjackiej nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy VAT ?Urząd Skarbowy Ostróda 14-100 ul. Olsztyńska 5BUrząd Skarbowy Głubczyce 48-100 ul. Fabryczna 2
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.