Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Moment rozliczania korekt związanych z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko . Spółka z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008r. (data wpływu 6 maja 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 lipca 2008r. (data wpływu 31 lipca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu rozliczania korekt związanych z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie momentu rozliczania korekt związanych z wewnątrzwspólnotową dostawą towarówWniosek został uzupełniony pismem z dnia 31 lipca 2008r. (data wpływu 31 lipca 2008r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:W miesiącu kwietniu Wnioskodawca dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz kontrahenta z Niemiec i wystawił mu fakturę VAT. W związku z zawartą z nim umową po zapłacie tej faktury w terminie Wnioskodawca udzieli mu skonta. Nastąpi to w maju. Po udzieleniu skonta Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą w miesiącu maju na zmniejszenie wartości faktury.W miesiącu lutym Wnioskodawca dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz kontrahenta z Niemiec i wystawił mu fakturę VAT. W związku z zawartą z nim umową kontrahent zobowiązał się do podwyżki cen wyrobów. Bazą do podwyższenia ceny będzie rzeczywisty kurs Euro po jakim kontrahent ureguluje zobowiązanie wobec Wnioskodawcy w stosunku do ustalonego przez Wnioskodawcę kursu na poziomie 3, 60 zł/Euro. Po rozliczeniu zapłaty po kursie niższym Wnioskodawca będzie każdorazowo rozliczać różnicę do kursu ustalonego i wystawiać fakturę korygującą zwiększającą wartość faktury pierwotnej. W związku z tym, że zapłata dotycząca tej faktury nastąpiła w miesiącu kwietniu po kursie niższym niż 3, 60 zł/Euro, Wnioskodawca musi wystawić korektę zwiększającą wartość faktury.W miesiącu lutym Wnioskodawca dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz kontrahenta z Niemiec i wystawił mu fakturę VAT. W miesiącu kwietniu podczas rozliczeń z kontrahentem okazało się, że jeden z wyrobów, ponieważ został dodatkowo poddany w procesie wytworzenia obróbce szlifowania, powinien mieć wyższą cenę. W związku z tym Wnioskodawca zwiększył wartość faktury i wystawił fakturę korygującą. W miesiącu marcu Wnioskodawca dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz kontrahenta z Niemiec i wystawił mu fakturę VAT. Kontrahent w miesiącu kwietniu rozliczając transakcję zwrócił Wnioskodawcy uwagę, że jeden z wyrobów, ponieważ nie został poddany w procesie wytworzenia jednej z obróbek powinien mieć niższą cenę, co zresztą było wcześniej ustalone. W związku z tym Wnioskodawca musiał zmniejszyć wartość faktury i wystawił fakturę korygującą.W związku z powyższym zadano następujące pytania:Kiedy Wnioskodawca powinien rozliczyć korektę - w miesiącu kwietniu korygując deklarację VAT-7, czy na bieżąco w miesiącu maju.Kiedy Wnioskodawca powinien rozliczyć korektę - w miesiącu lutym korygując deklarację VAT-7, czy na bieżąco w miesiącu kwietniu.Kiedy Wnioskodawca powinien rozliczyć korektę - w miesiącu lutym korygując deklarację VAT-7, czy na bieżąco w miesiącu kwietniu.Kiedy Wnioskodawca powinien rozliczyć korektę - w miesiącu marcu korygując deklarację VAT-7, czy na bieżąco w miesiącu kwietniu.Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji opisanej w poz. pierwszej i czwartej, która powoduje zmniejszenie wartości faktury, faktury korygujące powinny być rozliczone na bieżąco w deklaracji za miesiąc, w którym zostały wystawione (zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. W sytuacji drugiej i trzeciej, faktury korygujące powinny być również uwzględnione w bieżącej deklaracji, czyli w miesiącu, w którym zostały wystawione.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o VAT, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów, z zastrzeżeniem ust. 2-4.Stosownie do art. 20 ust. 2 ustawy o VAT w przypadku gdy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, podatnik wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.W świetle art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.Stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy o VAT obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

W świetle § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.W myśl § 16 ust. 4 ww. rozporządzenia sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 11 ust. 2 pkt 3, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Odnosząc powyższy stan prawny do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku stwierdzić należy co następuje:

Ad. 1.Z wniosku wynika, że Wnioskodawca udzielił w miesiącu maju kontrahentowi niemieckiemu rabatu związanego z faktem zapłaty za fakturę w terminie, określonego w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT. Zatem biorąc pod uwagę przytoczony wyżej przepis § 16 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów, wobec braku dodatkowych uregulowań w tym zakresie, należy stwierdzić, iż w niniejszym przypadku, faktura korygująca wystawiona w miesiącu maju będzie podlegała rozliczeniu za ten miesiąc. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Ad. 2.Z wniosku wynika, że Wnioskodawca dokonał podwyższenia ceny po wystawieniu faktury.Należy zauważyć, że w tym przypadku konieczność wystawienia faktury korygującej przez Wnioskodawcę do faktury wystawionej w miesiącu lutym nie wynika z błędu, który nastąpił w momencie dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Pierwotna faktura nie odzwierciedla jednak prawidłowo stanu faktycznego istniejącego w momencie powstania obowiązku podatkowego (który w niniejszym przypadku powstał w miesiącu wystawienia faktury czyli w lutym). Wnioskodawca spodziewał się bowiem, że wystąpią okoliczności powodujące konieczność wystawienia faktury korygującej, choć nie znał jakie to będą okoliczności (jak będzie się kształtował kurs Euro w stosunku do poziomu 3, 60 zł/ Euro).Zatem w przedmiotowej sprawie wartości wynikające z faktury korygującej winny zostać ujęte w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (luty). Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Ad. 3.Z wniosku wynika, że konieczność wystawienia faktury korygującej przez Wnioskodawcę do faktury wystawionej w miesiącu lutym wynika z błędu, który nastąpił w momencie dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, polegającego na zaniżeniu ceny jednego z wyrobów.Z powyższego wynika, że pierwotna faktura nie odzwierciedla stanu faktycznego istniejącego w momencie powstania obowiązku podatkowego (który w niniejszym przypadku powstał w miesiącu wystawienia faktury czyli w lutym).Zatem w przedmiotowej sprawie wartości wynikające z faktury korygującej winny zostać ujęte w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (luty). Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Ad. 4. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca uznał reklamację kontrahenta niemieckiego i dokonał obniżki ceny towaru. Uznane reklamacje, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT pomniejszają obrót. Zatem biorąc pod uwagę przytoczony wyżej przepis § 16 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów, wobec braku dodatkowych uregulowań w tym zakresie, należy stwierdzić, iż w niniejszym przypadku, faktura korygująca będzie podlegała rozliczeniu za miesiąc, w którym została wystawiona. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Wobec powyższego oceniając stanowisko Wnioskodawcy całościowo należało uznać je za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: dostawa towarów, faktura, korekta, rabaty
Data aktualizacji: 19/10/2013 06:00:01

Czy Spółka może zaniechać stosowania wszystkich kas fiskalnych po dokonaniu odczytu zawart...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zbiorcza faktura wewnętrzna

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Ważność niepodpisanej faktury VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących powypadko...

Na podstawie art. 14a, art. 216 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.11.2006 r. bez znaku uzupełnionego pismem z dnia 28.11. 2006 r...

Czy duplikaty faktur z 2007 r., wystawione w październiku 2008 r., Spółka może ująć w kosz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie nieruchomości zabudowanej i niezabudowanejJaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku dokumentowania fakturą VAT wykonywanych robót budowlanych na basenie?Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych i otrzymanych przed dniem zarejestrowaniaSposób przechowywania faktur po sprawozdaniu - nie mogą być tylko w postaci skanuMożliwości anulowania faktury VAT w przypadku braku wprowadzenia jej do obrotu na skutek braku doręczenia przesyłki
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.