Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Moment rozliczania korekt związanych z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko . Spółka z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008r. (data wpływu 6 maja 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 lipca 2008r. (data wpływu 31 lipca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu rozliczania korekt związanych z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie momentu rozliczania korekt związanych z wewnątrzwspólnotową dostawą towarówWniosek został uzupełniony pismem z dnia 31 lipca 2008r. (data wpływu 31 lipca 2008r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:W miesiącu kwietniu Wnioskodawca dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz kontrahenta z Niemiec i wystawił mu fakturę VAT. W związku z zawartą z nim umową po zapłacie tej faktury w terminie Wnioskodawca udzieli mu skonta. Nastąpi to w maju. Po udzieleniu skonta Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą w miesiącu maju na zmniejszenie wartości faktury.W miesiącu lutym Wnioskodawca dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz kontrahenta z Niemiec i wystawił mu fakturę VAT. W związku z zawartą z nim umową kontrahent zobowiązał się do podwyżki cen wyrobów. Bazą do podwyższenia ceny będzie rzeczywisty kurs Euro po jakim kontrahent ureguluje zobowiązanie wobec Wnioskodawcy w stosunku do ustalonego przez Wnioskodawcę kursu na poziomie 3, 60 zł/Euro. Po rozliczeniu zapłaty po kursie niższym Wnioskodawca będzie każdorazowo rozliczać różnicę do kursu ustalonego i wystawiać fakturę korygującą zwiększającą wartość faktury pierwotnej. W związku z tym, że zapłata dotycząca tej faktury nastąpiła w miesiącu kwietniu po kursie niższym niż 3, 60 zł/Euro, Wnioskodawca musi wystawić korektę zwiększającą wartość faktury.W miesiącu lutym Wnioskodawca dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz kontrahenta z Niemiec i wystawił mu fakturę VAT. W miesiącu kwietniu podczas rozliczeń z kontrahentem okazało się, że jeden z wyrobów, ponieważ został dodatkowo poddany w procesie wytworzenia obróbce szlifowania, powinien mieć wyższą cenę. W związku z tym Wnioskodawca zwiększył wartość faktury i wystawił fakturę korygującą. W miesiącu marcu Wnioskodawca dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz kontrahenta z Niemiec i wystawił mu fakturę VAT. Kontrahent w miesiącu kwietniu rozliczając transakcję zwrócił Wnioskodawcy uwagę, że jeden z wyrobów, ponieważ nie został poddany w procesie wytworzenia jednej z obróbek powinien mieć niższą cenę, co zresztą było wcześniej ustalone. W związku z tym Wnioskodawca musiał zmniejszyć wartość faktury i wystawił fakturę korygującą.W związku z powyższym zadano następujące pytania:Kiedy Wnioskodawca powinien rozliczyć korektę - w miesiącu kwietniu korygując deklarację VAT-7, czy na bieżąco w miesiącu maju.Kiedy Wnioskodawca powinien rozliczyć korektę - w miesiącu lutym korygując deklarację VAT-7, czy na bieżąco w miesiącu kwietniu.Kiedy Wnioskodawca powinien rozliczyć korektę - w miesiącu lutym korygując deklarację VAT-7, czy na bieżąco w miesiącu kwietniu.Kiedy Wnioskodawca powinien rozliczyć korektę - w miesiącu marcu korygując deklarację VAT-7, czy na bieżąco w miesiącu kwietniu.Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji opisanej w poz. pierwszej i czwartej, która powoduje zmniejszenie wartości faktury, faktury korygujące powinny być rozliczone na bieżąco w deklaracji za miesiąc, w którym zostały wystawione (zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. W sytuacji drugiej i trzeciej, faktury korygujące powinny być również uwzględnione w bieżącej deklaracji, czyli w miesiącu, w którym zostały wystawione.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o VAT, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów, z zastrzeżeniem ust. 2-4.Stosownie do art. 20 ust. 2 ustawy o VAT w przypadku gdy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, podatnik wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.W świetle art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.Stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy o VAT obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

W świetle § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.W myśl § 16 ust. 4 ww. rozporządzenia sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 11 ust. 2 pkt 3, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Odnosząc powyższy stan prawny do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku stwierdzić należy co następuje:

Ad. 1.Z wniosku wynika, że Wnioskodawca udzielił w miesiącu maju kontrahentowi niemieckiemu rabatu związanego z faktem zapłaty za fakturę w terminie, określonego w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT. Zatem biorąc pod uwagę przytoczony wyżej przepis § 16 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów, wobec braku dodatkowych uregulowań w tym zakresie, należy stwierdzić, iż w niniejszym przypadku, faktura korygująca wystawiona w miesiącu maju będzie podlegała rozliczeniu za ten miesiąc. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Ad. 2.Z wniosku wynika, że Wnioskodawca dokonał podwyższenia ceny po wystawieniu faktury.Należy zauważyć, że w tym przypadku konieczność wystawienia faktury korygującej przez Wnioskodawcę do faktury wystawionej w miesiącu lutym nie wynika z błędu, który nastąpił w momencie dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Pierwotna faktura nie odzwierciedla jednak prawidłowo stanu faktycznego istniejącego w momencie powstania obowiązku podatkowego (który w niniejszym przypadku powstał w miesiącu wystawienia faktury czyli w lutym). Wnioskodawca spodziewał się bowiem, że wystąpią okoliczności powodujące konieczność wystawienia faktury korygującej, choć nie znał jakie to będą okoliczności (jak będzie się kształtował kurs Euro w stosunku do poziomu 3, 60 zł/ Euro).Zatem w przedmiotowej sprawie wartości wynikające z faktury korygującej winny zostać ujęte w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (luty). Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Ad. 3.Z wniosku wynika, że konieczność wystawienia faktury korygującej przez Wnioskodawcę do faktury wystawionej w miesiącu lutym wynika z błędu, który nastąpił w momencie dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, polegającego na zaniżeniu ceny jednego z wyrobów.Z powyższego wynika, że pierwotna faktura nie odzwierciedla stanu faktycznego istniejącego w momencie powstania obowiązku podatkowego (który w niniejszym przypadku powstał w miesiącu wystawienia faktury czyli w lutym).Zatem w przedmiotowej sprawie wartości wynikające z faktury korygującej winny zostać ujęte w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (luty). Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Ad. 4. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca uznał reklamację kontrahenta niemieckiego i dokonał obniżki ceny towaru. Uznane reklamacje, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT pomniejszają obrót. Zatem biorąc pod uwagę przytoczony wyżej przepis § 16 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów, wobec braku dodatkowych uregulowań w tym zakresie, należy stwierdzić, iż w niniejszym przypadku, faktura korygująca będzie podlegała rozliczeniu za miesiąc, w którym została wystawiona. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Wobec powyższego oceniając stanowisko Wnioskodawcy całościowo należało uznać je za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: dostawa towarów, faktura, korekta, rabaty
Data aktualizacji: 19/10/2013 06:00:01

Czy Spółka powinna wystawić za wymienione we wniosku usługi fakturę z polskim VAT czy bez...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wnioskuo udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Faktury korygujących do faktur wewnętrznych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy komisant uprawniony jest do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Urząd Skarbowy Gniezno 62-200 ul. Spichrzowa 4

Zasięg terytorialny miasta Gniezno gminy Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowe, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo, Trzemeszno, Witkowo powiaty gnieźnieński województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 03101014690013422221000000 VAT...

Czy Wnioskodawca jako podatnik VAT, kupując od rolników ryczałtowych ich produkty ma obowi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Sposób opodatkowania, rozliczenia i wykazania w deklaracji VAT-7 otrzymanej przez Spółkę zaliczki częściowej na poczet eksportu pośredniego towarówWnioskodawca ma obowiązek wystawić fakturę VAT na okoliczność naliczenia odsetek od kredytu kupieckiegoPowstanie obowiązku podatkowego w związku z otrzymanymi zaliczkami na poczet eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowych dostaw towarówCzy Spółka ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z wystawionych przez kontrahentów faktur dokumentujących wartość bonusów?Ż˝Sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach w walutach obcych w przypadku importu i eksportu towarów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.