Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Możliwość dokonania korekt w przypadku opodatkowania w stawce 22% umów użytkowania wieczystego zawartych przed 1 maja 2004 r

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Starostwa przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2007 r. (data wpływu 28.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania korekt w przypadku opodatkowania w stawce 22% umów użytkowania wieczystego zawartych przed 1 maja 2004 r. oraz adnotacji, które powinny być zamieszczane na fakturach VAT dotyczących tych umów - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 28 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania korekt w przypadku opodatkowania w stawce 22% umów użytkowania wieczystego zawartych przed 1 maja 2004 r. oraz adnotacji, które powinny być zamieszczane na fakturach VAT dotyczących tych umów.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Starostwo Powiatowe jest podatnikiem podatku od towarów i usług i jako właściciel gruntów pobiera opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. Po wejściu w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz 535 z późn. zm.) wprowadzającej opodatkowanie tym podatkiem przychodów z tytułu użytkowana wieczystego Starostwo poinformowało użytkowników gruntów, że do ustalonej wcześniej opłaty doliczany będzie podatek od towarów i usług w stawce 22%, co potwierdzono wystawionymi fakturami VAT za rok 2005 lub w przypadku osób fizycznych przypisami w prowadzonej ewidencji. Z uwagi na rozbieżne interpretacje prawa podatkowego w tym zakresie Starostwo zadecydowało ostatecznie, że podatek VAT zawarty będzie w dotychczasowej cenie ustalonej z użytkownikami. W związku z powyższym skorygowano obciążenia użytkowników za rok 2005. Jednocześnie w roku 2005 dokonano aktualizacji wyceny nieruchomości, wypowiedziano dotychczasowe opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i ustalono nowe. W opłatach tych zawarty był także podatek VAT. W ocenie Starostwa z uwagi na Uchwałę NSA z 8 stycznia 2007 r. sygn. akt I FPS 1/06 w sprawie ustanowienia opodatkowania użytkowania wieczystego przed dniem 1 maja 2004 r. oraz pisma Ministra Finansów z dnia 27 marca 2007 r. nr PT10-812-167/2007/MR/429 umowy na użytkowanie wieczyste zawarte przed dniem 1 maja 2004 r. nie podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy Starostwo powinno skorygować obciążenia użytkowników wieczystych gruntu, w których zawarto podatek VAT w wysokości 22% w odniesieniu od umów zawartych przed 1 maja 2004 r. i jaką podstawę prawną należy umieścić na fakturach przyjmując, że użytkowanie wieczyste jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.Zdaniem wnioskodawcy opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu ustanowione przed 1 maja 2004 r. nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Z uwagi na powyższe należy skorygować obciążenia użytkowników wieczystych za okres od 1 maja 2004 r. do dnia dzisiejszego poprzez wystawienie odpowiednich faktur korygujących. Korekty takiej należy dokonać w stosunku do wszystkich decyzji wydanych przed 1 maja 2004 r. Korekta powinna również dotyczyć zaktualizowanych opłat w roku 2005. Ponadto na wystawianych fakturach VAT dotyczących ww. umów należy umieścić adnotację opłata dotyczy użytkowania wieczystego ustanowionego przed 1 maja 2004 r. i nie podlega opodatkowaniu.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostaw towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W myśl art. 7 powołanej ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych w świetle powołanych wyżej regulacji prawnych stanowi dostawę towaru. W przypadku dostawy towarów zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru (.). Jeżeli wydanie towaru, w tym przypadku gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste, miało miejsce przed 1 maja 2004 r. czynność ta nie podlega obecnie obowiązującej ustawie o podatku od towarów i usług. Istotnym w sprawie jest również fakt, że w momencie ustanowienia użytkowania wieczystego czynność ta nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie wcześniej obowiązującej ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.).

Jeżeli zatem w odniesieniu do ww. umów Starostwo po dniu 1 maja 2004 r. wystawiło faktury VAT dokumentujące uiszczenie opłat za użytkowanie wieczyste uwzględniając w nich podatek w wysokości 22% jest uprawnione do wystawienia faktur korygujących na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.). Zgodnie z § 17 ust. 1 cytowanego rozporządzenia, fakturę korygującą wystawia się również gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zgodnie z § 16 ust. 4 tego samego rozporządzenia potwierdzenie odbioru faktury, które sprzedawca obowiązany jest posiadać, stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatnikó1)w, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy w rozliczeniu za kwartał, w którym potwierdzenie to otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy. Zatem podmiotom, którym wystawiono faktury VAT należy wystawić faktury korygujące podatek należny od przedmiotowego użytkowania wieczystego.

W odniesieniu do osób fizycznych, którym nie wystawiono faktur VAT, Starostwo zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) może w celu skorygowania podatku VAT złożyć korekty deklaracji VAT-7 za okresy rozliczeniowe, w których naliczyło i wpłaciło podatek VAT z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w oparciu o prowadzone ewidencje potwierdzające naliczenie niesłusznie pobranego podatku. Jeżeli w wyniku złożonych korekt powstanie nadpłata podatku, Starostwo wraz z korektą deklaracji VAT-7 może zgodnie z art. 75 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Niniejsza interpretacja nie przesądza jednak o sposobie rozstrzygnięcia postępowania podatkowego dotyczącego stwierdzenia nadpłaty, co pozostaje w kompetencji Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego.

Zasady dotyczące adnotacji, które powinna zawierać faktura w przypadku zastosowania obniżonych stawek VAT lub zwolnienia z opodatkowania, reguluje § 9 ust. 7 powołanego wyżej rozporządzenia, który wskazuje na symbol towaru lub usługi określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej lub przepis na podstawie, którego podatnik stosuje stawkę preferencyjną lub zwolnienie z VAT.

Jak opisano powyżej użytkowanie wieczyste dotyczące umów zawartych przed 1 maja 2004 r. jest wyłączone z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług. Dlatego też zamieszczenie na dokumentach adnotacji o treści opłata dotyczy użytkowania wieczystego ustanowionego przed 1 maja 2004 r. i nie podlega opodatkowaniu jest dopuszczalne. Należy jednak zwrócić uwagę, że obciążenia użytkowników w opisanej sytuacji nie mogą być potwierdzane fakturami VAT.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, korekta, nadpłata, użytkowanie wieczyste
Data aktualizacji: 28/12/2012 00:00:01

W jaki sposób naliczać podatek od towarów i usług przy fakturowaniu usług świadczonych na...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawianie faktur elektronicznych z udziałem firmy zewnętrznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy istnieje podstawa do wystawiania faktury korygującej w sytuacji gdy zmienia się nabywc...

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm) po rozpatrzeniu wniosku Strony znak: Z 56 05...

Dochody z programów płatnych e-maili

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wymiana i archiwizacja e-faktur - § 4 pkt 2 i § 6 ust.5

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy opłaty wnoszone przez użytkowników lokali mieszkalnych za internet stanowią przychód podlegający opodatkowaniu?Spółka zwróciła się z zapytaniem czy ma prawo odliczyć w całości podatek VAT wykazany na fakturze VAT z tytułu wykonania zlecenia w całościProcedura marży - towary używaneCzy Spółka prawidłowo rozlicza różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości ze skutkiem dla celów rozliczeń podatkowych?Forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.