Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług z realizacją projektu stypendialnego

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu T., przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2007r. (data wpływu 22 października 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 stycznia 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu stypendialnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu stypendialnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 stycznia 2008r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Powiat T. w 2004r. i 2005r. otrzymał dofinansowanie ze środków europejskiego funduszu społecznego na realizację Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pod nazwą Unijny program stypendialny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu T. Wdrożenie ww. programu stypendialnego powiat realizuje w ramach zadań własnych związanych z edukacja publiczną.

W ramach programu Powiat udzielał stypendium uczniom w formie rzeczowej oraz refundacji poniesionych wcześniej przez stypendystów wydatków związanych z pobieraniem nauki na poziomie ponadgimnazjalnym w szkołach kończących się egzaminem maturalnym.

Decyzję o wyborze świadczeń możliwych do refundacji podejmowali stypendyści indywidualnie spośród sztywno określonych kategorii kosztów wymienionych w pozycji koszty kwalifikowane Działania 2.2 ZPORR. Były to koszty posiłków regeneracyjnych, pomocy szkolnych, koszty dojazdu do szkoły (bilety miesięczne), bursy, internatu, koszty inne obligatoryjnie wymagane przez szkołę związane z pobieraniem nauki. W ramach ww. programu dokonano również zakupów towarów i usług związanych z obsługą administracyjną programu. Były to meble i artykuły biurowe, które znajdują się na wyposażeniu jednostek organizacyjnych powiatu zaangażowanych w realizację programu szkół i starostwa powiatowego i są wykorzystywane w ich codziennej pracy.

Towary i usługi zakupione przez Powiat za otrzymane dofinansowanie nie były i nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia VAT w całości lub w części.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu Unijny program stypendialny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnobrzeskiego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ww. ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Należy zaznaczyć, że jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej, uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku VAT, lecz są objęte zwolnieniem o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).

Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, wykonywanych przez powiat, należą m.in. zadania w zakresie edukacji publicznej (art. 4 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Powiat w ramach swoich zadań realizuje, dofinansowywany ze środków unijnych projekt pod nazwą Unijny program stypendialny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu T. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2, polegający na udzielaniu stypendium uczniom w formie rzeczowej oraz refundacji poniesionych wcześniej przez stypendystów wydatków związanych z pobieraniem nauki na poziomie ponadgimnazjalnym w szkołach kończących się egzaminem maturalnym. Towary i usługi zakupione przez Powiat w ramach realizacji projektu nie były i nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym do wykonywania czynności opodatkowanych.

Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego, będąca podatnikiem VAT korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami.

Zatem w myśl powyższych przepisów nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu w ramach zadań własnych związanych z edukacją publiczną nie będą służyły czynnościom opodatkowanym.

W świetle powyższego Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu stypendialnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: edukacja, odliczenie podatku, powiat, świadczenie usług, zadania publiczne, zadania własne
Data aktualizacji: 17/10/2013 18:00:01

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wypłacone kontrahentom pr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, z jaką datą i według jakiego kursu EURO należy wystawić...

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), - art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 19...

VAT zakresie wystawiania faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zasadność wystawiania jednej faktury zbiorczej wraz z załącznikiem w przypadku występowani...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawidłowe wystawienie faktury wewnętrznej na WNT

Na podstawie art. 14a 1, 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) Naczelnik...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wystawianie zbiorczych faktur VAT korygujących za dany miesiąc rozliczeniowy należy uznać je za dopuszczalneProcedury gwarantujące zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności faktur elektronicznychZatytułowanie dokumentu przenoszącego koszty energii i telefonu na najemcęPiła - obsługa księgowa na wyciągniecie rękiDrugi Urząd Skarbowy Bydgoszcz 85-822 ul. Wojska Polskiego 20B
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.