Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Możliwość odliczenia w części lub w całości kwoty podatku VAT wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn.: Żak 2004-2006

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2008r. (data wpływu 7 października 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 grudnia 2008r. (data wpływu 11 grudnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia w części lub w całości kwoty podatku VAT wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn.: Żak 2004-2006" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia w części lub w całości kwoty podatku VAT wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn.: Żak 2004-2006".

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 3 grudnia 2008r. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 grudnia 2008r. (data wpływu 11 grudnia 2008r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest jedną z jednostek organizacyjnych Powiatu, prowadzącą obsługę finansowo-księgową jednostek oświatowych, których organem założycielskim jest Powiat. W latach 2004-2006 Wnioskodawca realizował projekt unijny pn.: Żak 2004-2006".

Realizacja projektu nie miała związku z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi. Z efektów projektu korzystali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat, a także studenci zamieszkali na terenie Powiatu. Była to pomoc materialna w formie stypendiów, o przyznaniu których decydowało przede wszystkim kryterium dochodowe (próg dochodowy jak do zasiłków rodzinnych). Świadczenia te miały charakter nieodpłatny.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca stwierdził, iż powyższy projekt był realizowany w ramach Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, Działanie 2.2, którego celem było wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Projekt ten był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Obsługę finansowo-księgową powyższego projektu prowadziła jednostka organizacyjna Powiatu - Wnioskodawca. Realizacja projektu nie miała związku z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi. Z efektów projektu korzystali studenci zamieszkali na terenie Powiatu. Była to pomoc materialna w formie stypendium, o przyznaniu którego decydowało przede wszystkim kryterium dochodowe (próg dochodowy zgodnie z Ustawą o Świadczeniach rodzinnych tj. netto miesięcznie: 504, 00 zł na członka rodziny). Świadczenia te miały charakter nieodpłatny.

Na potrzeby realizacji projektu zostały również poniesione koszty związane z zakupem materiałów biurowych takich jak papier, koperty itp., a także przeprowadzono audyt zewnętrzny dotyczący prawidłowości realizowanego projektu.

Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7 jak również jednostka ta nie wykonuje czynności nieopodatkowanych.

W związku z opisanym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do ww. projektu Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 10 grudnia 2008r.) z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, jako jednostka prowadząca obsługę jednostek oświatowych, których organem założycielskim jest Powiat, prowadził również obsługę finansowo-księgowa powyższego projektu. Świadczenia na rzecz beneficjentów ostatecznych (studentów) miały charakter nieodpłatny. Realizacja tego projektu nie miała związku z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi.

Zarówno Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego, a tym samym Wnioskodawca realizuje zadania własne i na własną odpowiedzialność (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2001r., nr 142, poz.1592), korzysta zatem ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami. Zatem w myśl tych przepisów nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu w ramach zadań własnych związanych z edukacją publiczną nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. Poza tym Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt, iż wniosek dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (projekt realizowany w latach 2004-2006), niniejszą interpretacje oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących do dnia 30 listopada 2008r.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

W świetle powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi lub też w przypadku, gdy podmiot nabywający towary czy usługi nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zrealizował projekt pn.: Żak 2004-2006", w ramach Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, Działanie 2.2, którego celem było wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Projekt ten był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Obsługę finansowo-księgową powyższego projektu prowadziła jednostka organizacyjna Powiatu - Wnioskodawca. Realizacja projektu nie miała związku z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi. Z efektów projektu korzystali studenci zamieszkali na terenie Powiatu. Była to pomoc materialna w formie stypendium, o przyznaniu którego decydowało przede wszystkim kryterium dochodowe. Świadczenia te miały charakter nieodpłatny.

Na potrzeby realizacji projektu zostały również poniesione koszty związane z zakupem materiałów biurowych takich jak papier, koperty itp., a także przeprowadzono audyt zewnętrzny dotyczący prawidłowości realizowanego projektu.

Ponadto Wnioskodawca zaznaczył, że nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji podatku VAT.

Zatem w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż nie został spełniony podstawowy warunek określony w art. 86 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji dla podatku VAT, wskazał on również, że zrealizowany projekt nie miał związku z czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji powyższego Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach projektu: Żak 2004-2006".

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Należy również zaznaczyć, że interpretacja nie dotyczy zasadności jak i podstaw prawnych korzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia od podatku VAT.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: czynności niepodlegające opodatkowaniu, dofinansowanie, obniżenie podatku należnego, projekt
Data aktualizacji: 18/01/2013 15:00:01

Zastosowanie właściwej stawki VAT do usług projektowania stron internetowych dla kontrahen...

Działając na podstawie art.216 1, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 09.05.2006r (data wpływu do...

Czy można udokumentować sprzedaż nieruchomości dwiema fakturami, z których jedna będzie za...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w przypadku gdy Podatnik obciąża wynajmującego kosztami remontu można w omawianym przy...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Jednostki zawarte we wniosku, który wpłynął w...

Elementy jakie powinna zawierać faktura dokumentująca wpłacenie zaliczki

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług transportowych

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 z poz. zm) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 22.11.2005r (data wpływu do...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można uznania dowodu nadania przesyłki poleconej na poczcie za potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę ?Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego otrzymanie premii pieniężnej uprawnia do wystawienia noty obciążeniowej?W zakresie sposobu określenia nabywcy na fakturach VAT umożliwiających odliczenie podatku naliczonegoKorekty faktur VATJaką stawkę VAT zastosować?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.