Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Możliwość odzyskania podatku VAT wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn. P. Miasteczko Informatyczne

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wyższej Szkoły, przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2008r. (data wpływu 19 sierpnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn. P. Miasteczko Informatyczne" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn. P. Miasteczko Informatyczne".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wyższa Szkoła jest zarejestrowana w P. Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT oraz jako podatnik VAT UE.

WS jest niepubliczną szkołą wyższą, działającą na podstawie ustawy z 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365). Główną działalnością statutowa WS jest kształcenie i wychowywanie młodzieży oraz dbałość o ich wszechstronny rozwój, kształcenie i promowanie kadr naukowych, prowadzenie badań naukowych i szkoleń, oraz działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. Niektóre zadania uczelnia realizuje w oparciu o umowy zawarte z podmiotami zewnętrznymi. Uczelnia realizowała kilka zadań w oparciu o dotacje pozyskiwane w ramach programu ZPORR, przekazywane na podstawie umów zawartych z P. Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Uczelnia zrealizowała projekt o nazwie P. Miasteczko Informatyczne" (zgodnie z umową z dnia 5 czerwca 2007r. zawartą pomiędzy Wyższa Szkołą a Wojewodą P.). Projekt był realizowany w ramach ZPORR (Priorytet: 1 Działanie: 1.5), ma charakter infrastrukturalny, został zakończony i rozliczony.

Projekt zakładał wykonanie brakującego odcinka linii światłowodowej o długości 5 km na odcinku Politechnika, co umożliwiło połączenie Campusu WS z siecią za pomocą szybkich łączy. Ponadto, do linii światłowodowej podłączone zostały obiekty dydaktyczne WS oraz Gimnazjum.

W ramach projektu wykonano również modernizację sieci komputerowej WLAN i LAN, budowę systemu telefonii Voice IP, budowę systemu backupu i archiwizacji danych, systemu monitoringu oraz budowę Centralnego Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów na potrzeby obsługi urzędów gmin Województwa - system ten będzie nieodpłatnie udostępniany i wdrożony w gminach P. WS jest głównym beneficjentem oraz podmiotem realizującym i zarządzającym projektem.

Środki trwałe wytworzone bądź zakupione oraz wyposażenie zakupione w ramach projektu (linia światłowodowa, sprzęt komputerowy, okablowanie i sprzęt sieciowy, oprogramowanie systemowe oraz wdrażany Centralny Elektroniczny System Obiegu Dokumentów) są w całości wykorzystywane zgodnie z założeniami projektu, tj. przez WS - dla celów dydaktycznych i naukowo-badawczych (ok. 84% wartości całkowitej projektu) oraz nieodpłatnie przez gminy P. - dla usprawnienia obiegu dokumentów oraz wymiany informacji w obszarze współpracy regionalnej (ok. 16% wartości całkowitej projektu). Materiały, roboty i usługi (w tym: budowlano-montażowe) nabyte z dotacji, zostały zgodnie z umową i budżetem projektu zużyte w 100% na potrzeby projektu. Zakupiony z dotacji sprzęt specjalistyczny został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i jest w całości użytkowany zgodnie z założeniami projektu. Środki trwałe nabyte i wytworzone w ramach projektu zostały umorzone jednorazowo lub są umarzane okresowo.

Dla potrzeb związanych z procesem rozliczania VAT prowadzone są w WS wydzielone rejestry zakupów związanych bezpośrednio ze sprzedażą opodatkowaną - w przypadku, gdy ta sprzedaż (realizowane usługi) podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku od towarów usług. W związku z realizacją projektu nie dokonano żadnej sprzedaży, w projekcie nie wystąpiły przychody (w tym opodatkowane podatkiem VAT), nie prowadzono dla tego projektu rejestrów zakupów i sprzedaży VAT.

Wytworzone i nabyte z dotacji składniki materialne były i są użytkowane zgodnie z założeniami projektu (przez WS i gminy). Żadna część projektu aktualnie nie stanowi i w dającej się przewidzieć perspektywie kilku lat, nie będzie stanowić źródła przychodów opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z opisanym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy Szkoła, po zrealizowaniu projektu, o nazwie P. Miasteczko Informatyczne", w ramach umowy z dnia 5 czerwca 2007r., zawartej pomiędzy Wyższą Szkołą a Wojewoda P., może odzyskać w części lub w całości (odliczyć od kwoty podatku należnego lub w inny sposób uzyskać zwrot) kwotę podatku VAT zapłaconego w związku z dokonanymi zakupami przy realizacji ww. projektu .

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do projektu o nazwie P. Miasteczko Informatyczne", zrealizowanego w ramach umowy z dnia 5 czerwca 2007r., zawartej pomiędzy Wyższą Szkołą a Wojewodą P., nie istniała na etapie realizacji projektu oraz aktualnie nie istnieje (po zakończeniu realizacji projektu), możliwość odzyskania przez Wyższą Szkołę, części lub całości podatku VAT opłaconego przy nabywaniu środków trwałych i wyposażenia oraz materiałów i usług w związku z realizacją tego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika (art. 86 ust. 2 pkt 1).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca będący podatnikiem VAT, zrealizował projekt o nazwie P. Miasteczko Informatyczne" (zgodnie z umową z dnia 5 czerwca 2007r. zawartą pomiędzy Wyższa Szkołą a Wojewodą P.). Projekt był realizowany w ramach ZPORR (Priorytet: 1 Działanie: 1.5), ma charakter infrastrukturalny, został zakończony i rozliczony.

Z wniosku wynika również, iż projekt zakładał wykonanie brakującego odcinka linii światłowodowej o długości 5 km na odcinku Politechnika, co umożliwiło połączenie Campusu WS z siecią za pomocą szybkich łączy. Ponadto, do linii światłowodowej podłączone zostały obiekty dydaktyczne WS oraz Gimnazjum.

W ramach projektu wykonano również modernizację sieci komputerowej WLAN i LAN, budowę systemu telefonii Voice IP, budowę systemu backupu i archiwizacji danych, systemu monitoringu oraz budowę Centralnego Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów na potrzeby obsługi urzędów gmin Województwa P. - system ten będzie nieodpłatnie udostępniany i wdrożony w gminach P. WS jest głównym beneficjentem oraz podmiotem realizującym i zarządzającym projektem.

Środki trwałe wytworzone bądź zakupione oraz wyposażenie zakupione w ramach projektu (linia światłowodowa, sprzęt komputerowy, okablowanie i sprzęt sieciowy, oprogramowanie systemowe oraz wdrażany Centralny Elektroniczny System Obiegu Dokumentów) są w całości wykorzystywane zgodnie z założeniami projektu, tj. przez WS - dla celów dydaktycznych i naukowo-badawczych (ok. 84% wartości całkowitej projektu) oraz nieodpłatnie przez gminy P. - dla usprawnienia obiegu dokumentów oraz wymiany informacji w obszarze współpracy regionalnej (ok. 16% wartości całkowitej projektu). Materiały, roboty i usługi (w tym: budowlano-montażowe) nabyte z dotacji, zostały zgodnie z umową i budżetem projektu zużyte w 100% na potrzeby projektu. Zakupiony z dotacji sprzęt specjalistyczny został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i jest w całości użytkowany zgodnie z założeniami projektu. Środki trwałe nabyte i wytworzone w ramach projektu zostały umorzone jednorazowo lub są umarzane okresowo.

Ponadto z opisu stanu faktycznego sprawy wynika, iż w związku z realizacją projektu nie dokonano żadnej sprzedaży, w projekcie nie wystąpiły przychody (w tym opodatkowane podatkiem VAT).

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz stan faktyczny sprawy stwierdzić należy, iż nie została spełniona przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu P. Miasteczko Informatyczne" nie są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych.

Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w części lub w całości wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 23 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), zgodnie z którymi zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanych podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przekazane przez podatnika, o którym mowa w ust. 1.

Zintegrowany Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745). Podkreślić należy, że Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jest funduszem strukturalnym (poakcesyjnym), finansowanym z budżetu Unii Europejskiej według zasad prawa wspólnotowego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, iż w niniejszej interpretacji indywidualnej dokonano oceny prawnej tylko w kwestii wyczerpująco przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w oparciu o obowiązujący w tym zakresie stan prawny. Organ podatkowy nie może przewidzieć jakie nastąpią zmiany w prawie podatkowym w przyszłości oraz czy nie nastąpią zmiany w przedstawionym stanie faktycznym np. Wnioskodawca rozpocznie wykorzystywanie przedmiotowej inwestycji do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wobec tego niniejsza interpretacja zachowa swą aktualność w przypadku gdy nie ulegnie zmianie stan prawny oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: beneficjent, czynności niepodlegające opodatkowaniu, dofinansowanie, obniżenie podatku należnego, projekt
Data aktualizacji: 31/12/2012 21:00:01

Czy podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na fakturze, któr...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach działając w oparciu o przepisy: - art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia...

CZY PRZYSŁUGUJE PRAWO DO OBNIŻENIA PODATKU NALEŻNEGO O PODATEK NALICZONY WYNIKAJĄCY Z FAKT...

Pismem w dniu 15.05.2006r., Pan . zam. . zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług przedstawiając stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność...

Nie ma możliwości wystawienia faktury w formie papierowej i przesłania obrazu tej faktury...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można odliczyć od dochodu w zeznaniu za 2005 r. wydatki na internet, jeśli w 2005 r. p...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.01.2006 r. (data wpływu do tut...

Czy Wnioskodawca może poprzez wystawienie faktur korygujących zmienić dane nabywcy

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup samochodu i motocyklaCIT - w zakresie zastosowania art. 38 c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnychWystawienie faktury VAT dokumentującej sprzedaż nieruchomości zabudowanej wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntuCzy można odliczyć podatek naliczony - z tytułu wykonywania czynności legalizacji i naprawy wodomierza - wykazany w otrzymanej fakturze korygującej?Czy prawidłowe będzie wystawienie faktury VAT na Ochotniczą Straż Pożarną i wskazanie jako płatnika Gminę?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.