Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Możliwość wystawienia zbiorczej faktury wewnętrznej, na której będą umieszczone numery faktur źródłowych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. M., przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2007r. (data wpływu 1 października 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 grudnia 2007r. (data wpływu 28 grudnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawienia zbiorczej faktury wewnętrznej, na której będą umieszczone numery faktur źródłowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawienia zbiorczej faktury wewnętrznej, na której będą umieszczone numery faktur źródłowych. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 grudnia 2007r. (data wpływu 28 grudnia 2007r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 14 grudnia 2007r. znak: IBPP2/443-158/07/BM.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest nowo powstałą firmą koncernu M trudniącą się produkcją samochodów ciężarowych. W związku z rozpoczętą działalnością gospodarczą firma otrzymuje co miesiąc łącznie kilkaset faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług i dostawę towarów, dla których podatnikiem jest nabywca. Liczba tych faktur wciąż rośnie. W związku z tym Firma zobligowana jest do wystawiania do każdej z nich faktury wewnętrznej. Wnioskodawca zauważa, iż przy tak dużej ilości faktur źródłowych wystawienie wszystkich faktur wewnętrznych jest bardzo pracochłonne i stwarza możliwość wystąpienia błędu przy ich wystawianiu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy można wystawić fakturę wewnętrzną, w której poprzez sformułowanie towar (lub usługa) na podstawie faktury źródłowej numer.(numer faktury pierwotnej) w polu nazwa towaru i usługi uzyskałoby wyraźne i jednoznaczne odniesienie do faktury pierwotnej, na której znajdują się wszystkie szczegółowe informacje odnośnie towaru lub usługi (nazwa towaru lub usługi, jednostka miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonywanych usług oraz cenę jednostkową netto towaru lub usługi).

Zdaniem Wnioskodawcy faktura wewnętrzna, zawierająca sformułowane przez niego ww. odniesienie w polu nazwa towaru lub usługi, nie będzie niezgodna z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowanego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca zauważa, iż pozycje określające nazwę towaru lub usługi, jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonywanych usług oraz cenę jednostkową netto towaru lub usługi będą zawarte na fakturze źródłowej do faktury wewnętrznej. Na samej fakturze wewnętrznej umieszczone zostanie wyraźne i jednoznaczne odniesienie do tych informacji poprzez numer faktury pierwotnej. Ponadto Wnioskodawca wskazuje, iż wystawiane przez niego faktury wewnętrzne służą do potwierdzenia naliczenia i odliczenia podatku VAT przed urzędami skarbowymi i Firma dla celów kontroli podatkowych będzie przedkładać zawsze fakturę wewnętrzna wraz z fakturą źródłową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W myśl art. 106 ust. 7 ww. ustawy, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i w art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać oraz sposób i okres ich przechowywania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).

Stosownie do § 25 ust. 1 ww. rozporządzenia przepisy § 9, 13-17, 19, 20 i 23 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy, z tym że w przypadku:czynności określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, gdy brak jest konkretnego nabywcy towaru lub usługi, faktura nie zawiera danych dotyczących tego nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu wykonania tych czynności; dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług, faktury mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta.Należy zauważyć, że ww. przepis nakazujący stosowanie do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy, tych samych przepisów - tj. § 9, 13-17, 19, 20 i 23 tego rozporządzenia - które dotyczą faktur VAT dokumentujących dostawę towarów lub świadczenie usług m.in. w zakresie danych które winny być uwidocznione w takim dokumencie, wymienia jednocześnie - w pkt 1 i 2 tego paragrafu - odstępstwa od tych zasad.

Ponieważ problem, o którym mowa we wniosku nie został wymieniony w tych odstępstwach, dlatego też uzasadnionym jest twierdzenie, iż w fakturze wewnętrznej, o której mowa w art. 106 ust. 7 ustawy o VAT, winna być dokładnie przywołana treść faktury pierwotnej a nie jedynie odwołanie się do tej właśnie faktury pierwotnej.

Reasumując, Wnioskodawca wystawiając faktury wewnętrzne dokumentujące wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawę towarów, dla której podatnikiem jest nabywca oraz import usług zobowiązany jest umieszczać na nich dane, o których mowa w § 25 ust. 1 w związku z § 9 ust. 1 cyt. rozporządzenia.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: dokumentacja, faktura, faktura wewnętrzna, faktura zbiorcza
Data aktualizacji: 07/01/2013 21:00:01

Obowiązki podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych związane z czynszem dz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy opłata wstępna w leasingu operacyjnym będzie kosztem uzyskania przychodu w pełnej wyso...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Termin obniżenie podatku należnego w przypadku wystawienia faktury korygującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wydatki poniesione w związku z ubieganiem sie o dotację z funduszy unijnych na zakup ś...

Na podstawie art. 14b 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zmieniam z urzędu postanowienie ostateczne Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2005 r. nr...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur związanych z realizacją zadania Dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia CentrumUrząd Skarbowy Janów Lubelski 23-300 ul. Wojska Polskiego 32W którym momencie powstanie przychód z tytułu wykonania ponadlimitowych usług medycznych, jeśli zapłata za nie następuje w natępnym roku podatkowym?Urząd Skarbowy Włodawa 22-200 ul. Rynek 9Proces wymiany i archiwizowania faktur elektronicznych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.