Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Odliczenie od premii pienięznej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2008 r. (data wpływu 24 kwiecień 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na wypłacone premie pieniężne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na wypłacone premie pieniężne.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zajmuje się hurtową sprzedażą artykułów spożywczych, tj.: herbatki owocowe, herbatki ziołowe, kakao, kawy itp. Ze stałymi odbiorcami swoich produktów Spółka zawiera umowy handlowe, w których określa warunki współpracy oraz zasady przyznawania premii pieniężnych. Premie pieniężne Wnioskodawca wypłaca Dystrybutorowi za wykonie przez niego świadczenia polegającego na:dokonywaniu stale i systematycznie zakupów u danego Sprzedawcy na określonym pomiędzy stronami poziomie, dokonywaniu stale i systematycznie odsprzedaży towarów Dostawcy na określonym pomiędzy stronami poziomie, aktywnym rozwoju sprzedaży do detalu/hurtu, obsłudze towarów z krótkim terminem przydatności do spożycia, innych świadczeniach związanych z wykonywaniem umowy.Wysokość premii pieniężnej wynika z odniesienia ustalonej wartości procentowej do Obrotu. Przez Obrót, będący podstawą wyliczenia premii pieniężnej, rozumie się sprzedaż towarów przez Dostawcę na rzecz Dystrybutora.

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Dystrybutor sporządza informacje o wielkości osiągniętego Obrotu i na tej podstawie ustala wysokość premii pieniężnych. Spółka posiada wielu dystrybutorów. Jedni z nich wystawiają faktury VAT ze stawką podatkową 22% za premie pieniężne, inni natomiast wystawiają noty obciążeniowe.

Zaistniała sytuacja spowodowała, że Wnioskodawca nie wie, czy może odliczać podatek VAT od otrzymanych faktur VAT dokumentujących premie pieniężne, jak i nie wie jak powinien postąpić w przypadku not obciążeniowych. Dystrybutorzy natomiast motywują sposób dokumentowania premii pieniężnych otrzymanymi indywidualnymi interpretacjami. Dystrybutorzy wystawiający faktury VAT powołują się interpretację Ministra Finansów (ILPP1/443-125/07-2/IN), natomiast dystrybutorzy wystawiający noty obciążeniowe powołują się na interpretację urzędu skarbowego (PP-3/4407-44/07).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w sytuacji otrzymanych od Dystrybutora faktur VAT ze stawką 22%, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z danej faktury za premie pieniężne.

Zdaniem Wnioskodawcy, premie pieniężne powinny być traktowane w sposób jednolity jako usługa - zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). W myśl bowiem powołanych przepisów, przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Ponadto powinno się premie pieniężne dokumentować fakturami VAT, a podatek od towarów i usług wynikający z danej faktury powinno się odliczać.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.). Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (.).

W świetle art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku (.).

Zatem warunkiem opodatkowania pewnej czynności dla potrzeb podatku od towarów i usług jest jej odpłatność oraz możliwość przypisania tej czynności cech świadczenia.

W sytuacji, kiedy wypłacona premia pieniężna nie jest związana z konkretną dostawą, nie jest tym samym traktowana jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o podatku VAT. Wtedy wypłacona premia pieniężna jest zapłatą za określone zachowanie nabywcy, czyli za świadczoną usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, według stawki 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.

Otrzymanie premii pieniężnej powinno zostać udokumentowane, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, fakturą VAT spełniającą wymogi, o których mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto, stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Na mocy obowiązującego od dnia 1 stycznia 2008 r. przepisu art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, wyłączona została możliwość obniżenia podatku należnego oraz zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego na podstawie otrzymanej faktury, w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa odliczenia w odniesieniu do podatku, który został wykazany na fakturze, podczas gdy transakcja faktycznie nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniona od podatku.

W świetle powyższego, mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny, gdzie przyznana premia pieniężna ma charakter odpłatności za świadczenie wykonywane przez Dystrybutorów na rzecz Spółki, tym samym dotyczy usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych, stwierdzić należy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach za odpłatne świadczenie usług, na zasadach ogólnych określonych w art. 86 i następnych ustawy o VAT.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wydano odrębne rozstrzygnięcie z dnia 7 lipca 2008 r. nr ILPB3/423-251/08-3/DS oraz Ordynacji podatkowej nr ILPP2/443-370/08-3/GZ, również z dnia 7 lipca 2008 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: faktura VAT, odliczanie podatku naliczonego, podatek naliczony, prawo do odliczenia, premia, premia pieniężna
Data aktualizacji: 19/10/2013 06:00:01

Czy można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących raty leasingowe?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dn. 17.08.2004 r. - w sprawie możliwości odliczania podatku VAT od rat leasingowych dotyczących samochodu osobowego Naczelnik Urzędu Skarbowego xxx działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29...

Obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek przyjęcia duplikatów faktur VAT oraz korekt do tych dokumentów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Faktury elektroniczne - proces wymiany danych w związku z wystawieniem e-faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można zaliczyć do kosztów remontu i modernizacji wydatki poniesione na wymianę okien...

Naczelnik Urzędu Skarbowy Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z 1997 roku ze zmianami) w związku ze złożonym pismem w redakcji gazety XXX w dn 26.11.2004...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółka ma obowiązek wystawiania pracownikowi faktury VAT na odsetki od pożyczki na cele mieszkaniowe?W jaki sposób zaksięgować ponoszone koszty najmu w przypadku braku faktur VAT od dzierżawcy?Brak prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących najem samochodów od osób trzecichEwidencji usług turystycznychJaką stawką i jak fakturować usługi turystyczne? Jak uwzględnić "usługi własne" na fakturze?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.