Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktury

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. J. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy X, przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2008r. (data wpływu 12 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją zadania ,,Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w X- I etap — jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją zadania Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w X— I etap.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca planuje realizację zadania Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w X- I etap. W ramach zadania zrealizowane zostanie boisko wielofunkcyjne (do piłki nożnej i ręcznej), oświetlenie terenu istniejącego pełnowymiarowego boiska trawiastego do piłki nożnej oraz nowoprojektowanego boiska. Teren zostanie ogrodzony, a od strony ulicy wykonany zostanie piłkochwyt.

Powstający kompleks sportowy zostanie w przyszłości powiększony (II etap budowy) o bieżnię i skocznię w dal oraz boisko do koszykówki. Planuje się pozyskać dofinansowanie na realizację powyższego zadania z funduszy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich — odnowa i rozwój wsi. Kompleks sportowy ma być ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców gminy i nie będzie miał charakteru komercyjnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość prawna odzyskania podatku od towarów I usług (VAT) w związku z realizacją przez Wnioskodawcę zadania pod nazwą: Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w X— I etap...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina X jest jednostką samorządu terytorialnego niewykonującą działalności gospodarczej i nie przysługuje Gminie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawy o VAT, w zakresie, W jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane cło czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających tem u podatkowi.

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca planuje realizację zadania Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w X - I etap. W ramach zadania powstanie boisko wielofunkcyjne (do piłki nożnej i ręcznej), oświetlenie terenu istniejącego pełnowymiarowego boiska trawiastego do piłki nożnej oraz nowoprojektowanego boiska. Teren zostanie ogrodzony, a od strony ulicy wykonany zostanie piłkochwyt. Wnioskodawca wskazał ponadto, iż kompleks sportowy ma być ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców gminy i nie będzie miał charakteru komercyjnego

Zatem z przedmiotowego wniosku nie wynika, iż nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. inwestycji będą służyły czynnościom opodatkowanym.

W świetle powyższego realizacja przedmiotowego zadania związana będzie zadań publicznych we własnym imieniu i na własną realizacji zadań publicznych jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie § 8 pkt 13 cyt. wyżej rozporządzenia.

Reasumując, o ile nabywane towary i usługi, związane z realizacją przedmiotowego zadania nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów. i usług związanych z realizacją zadania pod nazwą Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w X— I etap.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, w kwestii wyczerpująco przedstawionego we obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeń z art. 14b 3 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacji indywidualnej obowiązany jest stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Zaznaczyć zatem należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany, któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: odliczenia, podatek naliczony, podatek od towarów i usług
Data aktualizacji: 21/04/2012 04:01:04

Dotyczy umieszczania kodu PL przed numerem NIP na fakturach VAT dokumentujących sprzedaż k...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.07.2005 r. (data wpływu do US...

Wystawianie faktur oraz prowadzenie ewidencji dla potrzeb VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jaki sposób udokumentować sprzedaż praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzeni...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika, z dnia 04.08.2005 r. o udzielenie pisemnej...

Termin obniżania podatku należnego w przypadku wystawiania faktur korygujących

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy prawidłowo będzie dokumentowana sprzedaż dokumentem fakturą VAT fiskalną na osobę pryw...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy wypłata premii pieniężnej podlega opodatkowaniu?2. W jaki sposób należy udokumentować wypłatę premii pieniężnej?CIT - w zakresie skutków podatkowych zastosowania opisanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej schematu księgowegoUrząd Skarbowy Zakopane 34-500 ul. Jagiellońska 7Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości na podstawie faktur VAT za opłaty leasingowePrzesyłanie papierowych faktur do kontrahenta za pomocą poczty elektronicznej w formie pliku PDF
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.