Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów przed dokonaniem zgłoszenia rejestracyjnego

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2008 r. (data wpływu 18 marca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 czerwca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych przed dniem dokonania rejestracji dla celów podatku od towarów i usług - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 18 marca 2008 r. złożono wniosek, uzupełniony pismem z dnia 11 czerwca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych przed dniem dokonania rejestracji dla celów podatku od towarów i usług.W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.W dniu 2 listopada 2007 r. wydzierżawił Pan piekarnię. Natomiast dnia 9 listopada 2007 r. został Pan zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług. W okresie pomiędzy 2 i 9 listopada 2007 r. zakupił Pan mąkę, paliwo oraz inne produkty do produkcji pieczywa. Paliwo posłużyło do zasilania pieca w piekarni oraz do napędu samochodów dostawczych. W dowodach rejestracyjnych tych samochodów znajdują się adnotacje, że spełniają one kryteria do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupu paliwa-wpis VAT-1.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy może Pan obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupów ww. towarów dokonanych do dnia 9 listopada 2007 r. poprzez dokonanie korekty deklaracji za miesiąc listopad 2007 r. Jednocześnie wskazuje Pan wyrok WSA z dnia 26 lipca 2006 r. sygn. akt I SA/Wr 1452/05.Zdaniem Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego, gdyż pomimo braku rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług, prowadził Pan działalność gospodarczą od dnia 2 listopada 2007 r., a dokonane zakupy były niezbędne do tej działalności.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje, zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 cyt. ustawy, w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w powyższym terminie, może - w myśl art. 86 ust. 11 - obniżyć kwotę podatku w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za następny okres rozliczeniowy.

Podatnikowi, który nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w wyżej określonych terminach przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego przez złożenie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, o czym stanowi art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

W art. 88 ww. ustawy, ustawodawca wprowadził ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Przepisy cyt. ustawy wskazują w art. 88 ust. 4, iż obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (wyłączenie w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania).

Zgodnie z art. 96 ust. 1 powołanej ustawy podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. Jednocześnie ustawodawca na podstawie art. 99 ust. 1 cyt. ustawy nałożył na podatników VAT czynnych obowiązek składania deklaracji dla podatku od towarów i usług za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133. Obowiązek ten spoczywa wyłącznie na podatnikach VAT czynnych, z pewnymi wyjątkami, które nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie. Z treści wniosku wynika, że pierwszą deklarację złożył Pan za miesiąc listopad 2007 r.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące rejestracji podatników, nie przewidują pozbawienia podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. W chwili nabycia prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, podatnik nie musi być zarejestrowany jako podatnik VAT. Jednak w chwili realizacji nabytego prawa (w chwili złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług), podatnik musi mieć formalny status zarejestrowanego (czynnego) podatnika podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny należy uznać, iż przysługuje Wnioskodawcy prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur potwierdzających zakup mąki, paliwa oraz innych produktów do produkcji pieczywa, wystawionych na Jego rzecz w okresie od 2 do 9 listopada 2007 r. i otrzymanych przed dokonaniem rejestracji. Prawo do rozliczenia podatku naliczonego wystąpiło, w myśl art. 86 ust. 10 i 11 ww. ustawy, w deklaracji VAT-7 za miesiąc otrzymania tych faktur lub w deklaracji za miesiąc następny. Skoro, jak wynika z treści złożonego wniosku, z prawa tego Pan nie skorzystał, to może to zrobić poprzez złożenie deklaracji korygującej za jeden z tych miesięcy, nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, zgodnie z art. 86 ust. 13 cyt. ustawy, o ile nie występują ograniczenia, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Uwzględniając wskazane przepisy stwierdzić należy, że stanowisko Pana w zakresie możliwości dokonania odliczenia podatku naliczonego wynikającego z przedmiotowych faktur, poprzez złożenie deklaracji korygującej, jest prawidłowe.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.
Słowa kluczowe: deklaracje, korekta, odliczanie podatku naliczonego, rejestracja
Data aktualizacji: 06/01/2013 06:00:01

Premia pieniężna stanowi rabat obniżający wartość konkretnych dostaw i winna być udokument...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaki adres należy wskazywać na fakturze VAT?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy powstała na rozrachunkach różnica kursowa dodatnia stanowi przychód w rozumieniu ustaw...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży energii elektrycznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Drugi Śląski Urząd Skarbowy Bielsko-Biała 43-300 ul. Warszawska 45

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty województwo śląskie Konta bankowe CIT 72101012120059912221000000 VAT 22101012120059912222000000 PIT 69101012120059912223000000 budżetowe pozostałe 63101012120059912227000000 VAT-EU1 VAT-EU2 PIT-STD bank...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie opłat związanych ze świadczoną przez bank usługą faktoringuNagrody cashbackOpodatkowanie podatkiem VAT podatku od nieruchomościWystaw dowód dostawy onlineElementy jakie powinna zawierać faktura dokumentująca wpłacenie zaliczki
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.