Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Określenie czy przychody z tytułu odsetek bankowych podlegają ustawie o podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2010r. (data wpływu 22 stycznia 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 kwietnia 2010r. (data wpływu 8 kwietnia 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy przychody z tytułu odsetek bankowych podlegają ustawie o podatku od towarów i usług - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2010r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy przychody z tytułu odsetek bankowych podlegają ustawie o podatku od towarów i usług.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 6 kwietnia 2010r. (data wpływu 8 kwietnia 2010r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 29 marca 2010r. znak: IBPP2/443-69/10/JJ.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Starostwo Powiatowe jest płatnikiem podatku VAT. Przychody z tytułu odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych w tym: wydatków, dochodów, ZFŚS i innych funduszy celowych ujmuje w rejestrze sprzedaży pod pozycją sprzedaż zwolniona od podatku VAT oraz wykazuje w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 w części C rozliczenie podatku należnego jako dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, iż bankiem wykonującym obsługę Powiatu jest oddział Banku X w Z. W powyższym Banku Wnioskodawca posiada m.in. rachunek bankowy budżetu powiatu, dochodów, wydatków, ZFŚS, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, PFRON. Środki na rachunkach bankowych gromadzone są z różnych tytułów np. z tytułu opłat rocznych i opłat jednorazowych za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, z tytułu wypisów z rejestru gruntów, z tytułu wyrysów z map, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tytułu dotacji, subwencji odpisu na ZFŚS itp. Do środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Bank na koniec każdego miesiąca nalicza odsetki. Przedmiotowe pytanie dotyczy właśnie uzyskanych odsetek bankowych, naliczonych i dopisanych przez bank. Czy w związku z tym należy je ujmować w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, jeżeli tak to jaką stawkę podatku zastosować.

Wnioskodawca nadmienił również, że z odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielane są pożyczki mieszkaniowe pracownikom, które są oprocentowane w wysokości 1% od udzielonej kwoty pożyczki. Oprocentowanie w wysokości 1% stanowi przychód Funduszu, tym samym zwiększając wysokość zgromadzonych środków na rachunkach Funduszu. Wnioskodawca poinformował, że od przychodu stanowiącego 1% kwoty od udzielonych pożyczek mieszkaniowych nie odprowadza podatku VAT i nie ujmuje w deklaracji VAT-7. Natomiast odsetki naliczone przez Bank od tego rachunku ujmowane są w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, ze stawką zwolnioną od podatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychody z tytułu odsetek podlegają ustawie o podatku od towarów i usług. Jeżeli jak, to jaką stawkę podatku zastosować.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody z tytułu odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych podlegają ustawie o podatku od towarów i usług ze stawką zwolnioną od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej również ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.) - art. 7 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Z przepisu art. 8 ust. 3 ustawy wynika, iż usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, iż Powiat uzyskuje odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż podstawowe znaczenie w przedmiotowej sprawie ma fakt, iż w roli usługodawcy występuje bank, a nie Wnioskodawca. Podatnik poprzez samą czynność wniesienia środków pieniężnych na rachunek bankowy, nie świadczy usługi lecz sam korzysta z usługi instytucji finansowej. W rezultacie to bank w ramach świadczonych usług wypłaca odsetki.

Kwoty uzyskiwanych odsetek z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym na podstawie umowy zawartej z instytucją świadczącą usługi finansowe, tj. z bankiem (mającym siedzibę na terytorium Polski) - nie stanowią dostawy towarów ani też świadczenia usług i w związku z powyższym nie podlegają u Wnioskodawcy opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy ustawy o podatku VAT należy stwierdzić, iż odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym nie stanowią u Wnioskodawcy obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, w związku z powyższym Wnioskodawca nie ma obowiązku wykazywania w deklaracji VAT-7 kwot otrzymanych odsetek.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Podkreślić należy, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w kwestii czy przychody z tytułu odsetek od pożyczek udzielanych przez Wnioskodawcę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlegają ustawie o podatku od towarów i usług, gdyż w tym zakresie nie zostało postawiono pytanie, jak również Wnioskodawca nie sformułował własnego stanowiska w tym temacie. Stwierdzenia Wnioskodawcy w tym zakresie, zamieszczone w opisie stanu faktycznego, zostały potraktowane jako element stanu faktycznego i nie były przedmiotem oceny tut. organu.

Należy zauważyć, iż w kwestiach, co do których sformułowano we wniosku pytanie oznaczone jako 2, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: odsetki, rachunek bankowy, usługi finansowe
Data aktualizacji: 26/01/2013 12:00:01

Czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zobowiązana z tytułu wymienionych przychodów wystawić fakt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od kontrahenta

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można wystawić jedną notę korygującą do kilku faktur korygujących?

W złożonym zapytaniu Spółka informuje o planowanym wystawieniu not korygujących do otrzymanych od kontrahenta faktur korygujących zawierających błędne daty sprzedaży. Zdaniem pytającego nie jest błędem wystawienie jednej noty korygującej do kilku...

Brak prawa do odliczenia przez Powiat podatku naliczonego przy realizacji projektu pn...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup pr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy istnieje konieczność podpisywania faktur VAT za świadczenie usług dostępu do internetu?Termin wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż promocyjną palet towaru po cenie 1 złAmortyzacjaCzy kancelaria winna dokumentować fakturami VAT poniesione w imieniu usługobiorcy wydatki doliczając należny podatek od towarów i usług?Wystawianie faktur zbiorczych online
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.