Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Opodatkowania dostawy towarów dokonanych poza granicami kraju

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2008r. (data wpływu 18 grudnia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 lutego 2009r. (data wpływu 16 lutego 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy towarów dokonanych poza granicami kraju - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2008r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy towarów dokonanych poza granicami kraju. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 lutego 2009r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 4 lutego 2009r. znak: IBPP3/443-4/09/PK, IBPBI/1/415-1007/08/BK

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą pełną księgowość (Księgi Handlowe). W sierpniu 2008r. jego kontrahent (Polak) zamówił u Wnioskodawcy towar (farby). Towar wg zamówienia miał być dostarczony na miejsce odbioru, znajdujące się w Belgii. Ponieważ dostawca Wnioskodawcy (producent ww. farb) ma siedzibę w Belgii, poproszono go o dostawę towaru bezpośrednio do klienta Wnioskodawcy na miejsce odbioru, które także znajdowało się w Belgii. W ten sposób Wnioskodawca chciał skrócić czas realizacji zamówienia (pomijając przywóz do Polski i wywóz farb z Polski).

W tym momencie towar handlowy nie przekroczył granicy polskiej. Cała transakcja handlowa nastąpiła na terytorium Belgii (zakup i sprzedaż). W związku z tym dostawca (Belg) wystawił Wnioskodawcy fakturę dokumentującą sprzedaż belgijską (21% VAT).

Wnioskodawca, a także odbiorca zamówionego towaru mają siedzibę w Polsce i tylko w Polsce są zarejestrowani dla potrzeb podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowym jest wystawienie faktury sprzedaży niepodlegajacej opodatkowaniu VAT, przez Wnioskodawcę odbiorcy polskiemu.

Zdaniem Wnioskodawcy, winien był odbiorcy wystawić fakturę, na której wykazał dostawę towaru, jako sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z przepisu powyższego wynika zasada, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem dostawy jest terytorium kraju, przez które, w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 powołanej ustawy, rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.).

Stosownie do ust. 8 ww. artykułu w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT miejscem dostawy towarów niewysyłanych ani nietransportowanych, jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy

Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, iż przedmiotowa sprzedaż dla Wnioskodawcy niewątpliwie jest dostawą towarów lecz ze względu, iż w momencie dostawy, towar, będący jej przedmiotem, znajdował się na terytorium Belgii, należy uznać, iż dostawa ta została wykonana właśnie w tym kraju i winna być rozliczona na podstawie przepisów belgijskich. W konsekwencji należy uznać, że transakcja ta nie będzie podlegała opodatkowaniu na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Powyższe stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);stawki podatku;sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.Stosownie do § 25 ust. 1-3 wyżej cytowanego rozporządzenia przepisy § 5, 7-21 i 24 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze. Faktury, o których mowa powyżej, powinny zawierać dane określone w § 5, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem. Ww. faktury mogą nie zawierać danych określonych w § 5 ust. 1 pkt 2, dotyczących nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 4.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca dokonując wyżej opisanej dostawy winien ją udokumentować fakturą VAT, która w odróżnieniu od faktury dokumentującej dostawę na terytorium kraju, nie będzie zawierała stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem. Gdyby jednak Wnioskodawca był zidentyfikowany dla podatku od wartości dodanej w Belgii przedmiotowa transakcja winna być udokumentowana fakturą wystawioną zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi na terytorium Belgii.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie rozliczenia przedmiotowej transakcji na gruncie podatku dochodowego zostanie przedstawiona w odrębnej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: dostawa towarów, faktura, miejsce świadczenia przy dostawie towarów
Data aktualizacji: 18/10/2013 18:00:01

Zmiany ceny sprzedaży po dostawie udokumentowanej faktura korygująca i jej skutków w zakre...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

CIT - w zakresie korekty wpłat z zysku za lata 2006-2007

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...

Ustalenie terminu do zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Siedlce 08-110 ul. Piłsudskiego 68

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu Siedlce gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn powiaty siedlecki województwo mazowieckie Konta bankowe CIT...

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wystawienia faktur korygujących podwyższaj...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy z tytułu zużycia artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier), Spółka jest zobowiązana do wystawienia faktury wewnętrznej?Ż˝Sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach w walutach obcych w przypadku importu i eksportu towarówOpodatkowanie wypłaconych premii pieniężnych. Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących premieMożliwości wystawiania faktur na członka wspólnoty z tytułu odprzedaży chłodzeniaPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dotyczącej czynności notariusza?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.