Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Opodatkowanie czynności wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki komandytowej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2009 r. (data wpływu 13 października 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 grudnia 2009 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki komandytowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2009 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 4 grudnia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki komandytowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie hurtowej i detalicznej sprzedaży materiałów budowlanych. Spółka jest użytkownikiem wieczystym gruntu wraz ze znajdującymi się na nim budynkami oraz właścicielem dwóch działek (dalej: Nieruchomości). Prawo użytkowania wieczystego gruntu zostało wprowadzone do ewidencji środków trwałych Spółki. Spółka planuje w przyszłości wykorzystać posiadane nieruchomości w celu prowadzenia działalności gospodarczej, inwestując w budowę budynków użyteczności publicznej, np. hotelu. W celu stworzenia przejrzystej struktury, która ułatwi kontrolowanie planowanych inwestycji oraz dysponowanie środkami finansowymi na ich ewentualne prowadzenie lub kontynuowanie, Spółka wniesie posiadane nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej. Przedmiot wkładu nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT). Wartość nieruchomości wnoszonych przez Spółkę w formie aportu do spółki komandytowej zostanie ustalona w umowie spółki w wysokości wartości rynkowej tych nieruchomości, która uwzględniać będzie kwotę należnego podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego wniesienie aportu do spółki komandytowej w postaci nieruchomości będzie stanowiło odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) i w konsekwencji będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, a w rezultacie Spółka będzie zobowiązana do wystawienia faktury VAT dokumentującej aport.

Zdaniem Wnioskodawcy, co do zasady opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają czynności dokonywane przez osoby będące podatnikami w rozumieniu ustawy o VAT. Zgodnie z art. 15 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 5 ustawy o VAT opodatkowaniu podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Ustawa o VAT stanowi, że za dostawę towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jako właściciel.

Towarami, w myśl ustawy o VAT, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W wyniku aportu będzie miało miejsce przeniesienie prawa użytkowania wieczystego i praw własności nieruchomości na spółkę komandytową. W świetle powyższego dojdzie do odpłatnej dostawy towarów w myśl przepisów ustawy o VAT. Zgodnie z obowiązującymi od 1 grudnia 2008 r. przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) uchylone zostało zwolnienie dla aportów wnoszonych do spółek prawa handlowego i cywilnego (do 31 marca 2009 r. podatnik mógł jednak stosować to zwolnienie). Zatem zdaniem Spółki aport nieruchomości do spółki komandytowej będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT.

Na podstawie art. 29 ust. 9 ustawy o VAT dla czynności, dla których nie została określona cena, podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa towarów pomniejszona o należny VAT. Zgodnie z art. 2 pkt 27b ww. ustawy wartość rynkową należy rozumieć jako całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku, gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług przez wartość rynkową należy rozumieć:w odniesieniu do towarów - kwotę nie mniejsza niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy;w odniesieniu do usług - kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług.W związku z tym, w przypadku aportu podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładu niepieniężnego ustalona w umowie spółki pomniejszona o kwotę należnego podatku. Wartość wkładu niepieniężnego określona w umowie wynika z wyceny rynkowej przeprowadzonej przez uprawnione do tego podmioty. W konsekwencji kosztem poniesionym przez podatnika w związku z transakcją aportu będzie wartość nieruchomości ustalona w umowie spółki, natomiast wynagrodzeniem za dostawę przedmiotowych towarów będą udziały otrzymane w zamian za aport.

Zatem Spółka stoi na stanowisku, iż podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość ustalona w umowie spółki komandytowej nie wyższa niż wartość rynkowa nieruchomości, pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT.

W efekcie transakcji aportu Spółka będzie zobowiązana do wystawienia faktury dokumentującej dokonanie czynności aportu. Kwestie wystawienia faktur reguluje rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337). Spółka stoi na stanowisku, że faktura wystawiona z tytułu transakcji aportu powinna zawierać m.in. następujące elementy:wartość sprzedaży netto powinna równać się wartości wkładu niepieniężnego o kwotę należnego podatku VAT.faktura powinna wyszczególniać kwotę należnego podatku VAT wynikającą z transakcji wniesienia aportem nieruchomości do spółki komandytowej, kwota należna ogółem powinna równać się wartości wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości, ustalonej w umowie spółki komandytowej.Prezentowane stanowisko znalazło potwierdzenie w interpretacji organów podatkowych (m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 maja 2009 r., nr IPPP1/443-269/03-3/MP).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste oraz zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Na mocy art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Przedmiotem wkładu niepieniężnego może być wszystko, co nie będąc pieniądzem, przedstawia jakąkolwiek wartość ekonomiczną mogącą się składać na kapitał zakładowy.

Za aport uważa się wkład niepieniężny wniesiony do spółki na pokrycie kapitału zakładowego, w postaci wartości niematerialnych (praw) lub rzeczy. Wniesienie wkładu wiąże się z przeniesieniem na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu, a więc także prawa własności, jeżeli przysługuje ono wspólnikowi.

Wniesienie aportu w postaci nieruchomości do spółki komandytowej spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów zawartej w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 tejże ustawy uznawane jest za sprzedaż, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów, a otrzymanym wynagrodzeniem w formie wyrażonych pieniężnie udziałów), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania przedmiotowymi towarami jak właściciel.

Zatem wniesienie do spółki komandytowej przedmiotowych nieruchomości jako wkładu niepieniężnego, stanowić będzie odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Powyższy przepis nakłada na podatnika obowiązek udokumentowania sprzedaży fakturą VAT.

Zatem w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki komandytowej, Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w części dotyczącej określenia podstawy opodatkowania transakcji wniesienia aportu do spółki komandytowej oraz wystawienia faktury VAT dokumentującej aport została zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę, zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: aport, czynności niepodlegające opodatkowaniu, faktura
Data aktualizacji: 16/01/2013 18:00:01

Faktura korygująca przy zmianie danych nabywcy

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Kraśnik 23-200 ul. Kościuszki 5

Zasięg terytorialny miasta Kraśnik gminy Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz, Zakrzówek powiaty kraśnicki województwo lubelskie Konta bankowe CIT 30101013390021342221000000 VAT...

Czy Spółka powinna odliczyć podatek VAT od faktury korygującej w momencie otrzymania faktu...

Na podstawie art. 14a 1, 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowegow Pabianicach uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wnioskuz dnia 07.04.2006r. (data...

Urząd Skarbowy Puławy 24-100 ul. Władysława Grabskiego 4

Zasięg terytorialny miasta Puławy, Dęblin gminy Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Żyrzyn Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca, Ułęż powiaty puławski, rycki ) województwo lubelskie Konta...

Wystawianie faktur bez VAT

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana X z dnia 26.10.2006 r. (data wpływu do urzędu 27.10.2006 r.), o...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy spółka jawna powstała w tym roku, będzie mogła prowadzić ewidencję księgową w formie książki przychodów i rozchodów ?Urząd Skarbowy Rybnik 44-200 ul. plac Armii Krajowej 3Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur za modernizację muzeumCzy Wnioskodawca przy wystawianiu faktur prawidłowo zastosował stawkę VAT w wysokości 22%?Urząd Skarbowy Radomsko 97-500 ul. Mickiewicza 4
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.