Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Opodatkowanie i dokumentowanie otrzymanych od kontrahentów premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13 grudnia 2007 r. (data wpływu 24 grudnia 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 lutego 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania otrzymywanych od kontrahentów premii pieniężnych - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 24 grudnia 2007 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania otrzymywanych od kontrahentów premii pieniężnych.W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.Spółka dokonując zakupów od swoich dostawców w 2008 r. będzie otrzymywała od nich premie pieniężne, z tytułu osiągnięcia określonego poziomu zakupów w uzgodnionym okresie czasu. Premie te nie będą związane z konkretnymi dostawami.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy osiągnięcie określonego poziomu zakupów w uzgodnionym okresie czasu może być uznane za świadczenie usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w konsekwencji, w jaki sposób winien zostać udokumentowany fakt otrzymania premii pieniężnej.Zdaniem Wnioskodawcy, osiągnięcie określonego poziomu zakupów w uzgodnionym okresie czasu nie może być uznane za świadczenie usługi, a zatem wypłata premii nie jest wypłatą wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym wypłata premii nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem (jest poza zakresem ustawy o podatku od towarów i usług), gdyż nie mieści się w katalogu czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 tej ustawy. W konsekwencji tego otrzymanie premii, jako niepodlegające opodatkowaniu, winno być udokumentowane notą księgową.

Uzasadniając swoje stanowisko Spółka, powołując orzeczenie ETS (sprawa C 384/95) wskazała, iż świadczeniem usługi będzie każda transakcja podatnika wykonana w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej, która nie stanowi dostawy towarów. Świadczenie usług nie może mieć jednak miejsca bez ustalenia konsumenta, tj. podmiotu będącego beneficjentem danej usługi (a Wnioskodawca uważa, iż w zamian za otrzymywaną sumę pieniężną nie świadczy żadnej usługi na rzecz dostawcy). Gdyby przyjąć założenie, że osiągnięcie określonego poziomu obrotów w danym przedziale czasowym stanowi jednak usługę, doszłoby do podwójnego opodatkowania tych samych czynności, tj. dostawy towarów i usługi polegającej na realizacji określonej wartości zakupów, uprawniającej do otrzymania wynagrodzenia. Byłoby to sprzeczne z dyspozycją art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Spółka wskazała, iż powyższe wnioski znajdują potwierdzenie m. in. w wyroku NSA z dnia 6 lutego 2007 r. sygn. akt I FSK 94/06 oraz wyroku WSA w Warszawie z dnia 22 maja 2007 r. sygn. akt III SA/Wa 4080/2006. Przytoczono również stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w K. wyrażone w decyzji z dnia 25 września 2007 r. Nr PP-3/4407-44/07.

Odnosząc się z kolei do stanowiska Ministra Finansów, zawartego w urzędowej interpretacji z dnia 30 grudnia 2004 r. Nr PP3-812-1222/2004/AP/4026, które jest sprzeczne ze stanowiskiem Wnioskodawcy, uznano, że ma ono jedynie na celu wskazanie organom podatkowym pewnego kierunku interpretacyjnego w procesie stosowania prawa, nie mając jednocześnie charakteru wiążącego.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.W myśl postanowień art. 8 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Natomiast na podstawie art. 29 ust. 4 wskazanej ustawy, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. W tym przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), zgodnie z którym, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Tak więc w przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy.

Z kolei w sytuacji, gdy premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą, należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że otrzymywane przez Wnioskodawcę premie pieniężne nie są związane z żadną konkretną transakcją zakupu, ale z osiągnięciem określonego poziomu nabyć w uzgodnionym okresie czasu. Oznacza to, że Spółka, poprzez swoje zachowanie, świadczy na rzecz kontrahentów odpłatne usługi, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem dokonuje czynności opodatkowanych tym podatkiem, stosownie do art. 5 ust. 1 cyt. ustawy i z tego tytułu otrzymuje gratyfikację pieniężną. Pomiędzy stronami tworzy się relacja zobowiązaniowa, którą należy traktować jako świadczenie usługi przez stronę otrzymującą taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych stawką VAT 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dla wypełnienia dyspozycji art. 106 ust. 1 ww. ustawy Wnioskodawca otrzymujący premię pieniężną, będący podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15, powinien udokumentować tę okoliczność poprzez wystawienie faktury VAT spełniającej wymogi, o których mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r., jako, że obowiązek odprowadzenia podatku należnego, w związku ze świadczeniem określonych usług na rzecz dostawcy, ciąży na odbiorcy otrzymującym premię.

Końcowo stwierdzić należy, iż powołane przez Spółkę rozstrzygnięcia: NSA o sygn. akt I FSK 94/06 oraz WSA o sygn. akt III SA/Wa 4080/2006, czy też Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie Nr PP-3/4407-44/07, są rozstrzygnięciami w konkretnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się zawężają, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa. Z kolei orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sprawa C 384/95) wydane zostało w sprawie o odmiennym stanie faktycznym i nie może także wpłynąć na treść wydanej interpretacji.

Natomiast pismo Ministra Finansów Nr PP3-812-1222/2004/AP/4026 jest interpretacją wydaną w trybie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), która nie uległa zmianie i nadal obowiązuje.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, faktura, premia pieniężna, świadczenie usług
Data aktualizacji: 20/10/2013 00:00:01

Darowizna środków pieniężnych dla córki od rodziców przekazana wprost na rachunek bankowy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania dla świadczonych usług...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka może odliczyć podatek naliczony z faktur zakupu dotyczących infrastruktury zewn...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu...

Łódzki Urząd Skarbowy Łódź 93-578 ul. Wróblewskiego 10a

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty województwo łódzkie Konta bankowe CIT 31101013710105462221000000 VAT 78101013710105462222000000 PIT 28101013710105462223000000 budżetowe pozostałe 22101013710105462227000000 VAT-EU1 VAT-EU2 PIT-STD bank...

Możliwość wystawienia faktury korygującej w przypadku wystapienia różnic kursowych

DECYZJA Na podstawie art. 233 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa tj. Dz. U. Nr 8, poz. 60 , 37 ust 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Oznaczenie przedsiębiorcy przy wystawianiu fakturPrawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze dokumentującej udzielenie przez Spółkę premii pieniężnejCzy można zbiorczo zaewidencjonować sprzedaż usług dostępu do Internetu ( dla różnych użytkowników ) przy zastosowaniu kasy rejestrującej ?Ważność niepodpisanej faktury VATUrząd Skarbowy Kluczbork 46-200 ul. Sienkiewicza 22
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.