Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Opodatkowanie i udokumentowanie bonusu warunkowego

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2008r. (data wpływu 29 maja 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 lipca 2008r. (data wpływu 31 lipca 2008r.) oraz pismami z dnia 4 sierpnia 2008r. (data wpływu 11 sierpnia 2008r.) i z dnia 1 września 2008r. (data wpływu 2 września 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania bonusu warunkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania bonusu warunkowego.Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 lipca 2008r. (data wpływu 31 lipca 2008r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 21 lipca 2008r. znak: IBPP2/443-497/08/LŻ oraz pismami z dnia 4 sierpnia 2008r. (data wpływu 11 sierpnia 2008r.) i z dnia 1 września 2008r. (data wpływu 2 września 2008r.)

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe):

Wnioskodawca jest producentem wyrobów mleczarskich. Wyprodukowane produkty sprzedaje do hurtowni i sieci handlowych. Z tymi odbiorcami zawierane są umowy handlowe lub określane są same warunki handlowe dostaw. Wnioskodawca w zawieranych umowach lub porozumieniach zobowiązuje się do udzielania różnego rodzaju upustów i rabatów. Są to np. bonus uzależniony od osiągnięcia określonego obrotu, usługa marketingowa za wykonanie określonych działań, budżet promocyjny. Wypłacane przez Wnioskodawcę niektóre świadczenia są uzależnione od osiągnięcia określonego pułapu obrotów a inne w ogóle od każdego zrealizowania obrotu. Świadczenia te są wypłacane na podstawie wystawionej faktury VAT ze stawką podatku 22% lub na podstawie faktury VAT korygującej sprzedaż.

W uzupełnieniu ww. wniosku w piśmie z dnia 30 lipca 2008r. (data wpływu 31 lipca 2008r.) Wnioskodawca wskazał, iż bonus warunkowy jest od obrotu ogólnego z kontrahentem jednak warunkiem jego przyznania jest osiągnięcie przez odbiorcę określonego pułapu obrotów.Przez pojęcie budżet promocyjny Wnioskodawca rozumie ustaloną w umowie z kontrahentem kwotę, która ma być przeznaczona przez odbiorcę na działania promocyjne, marketingowe towarów Wnioskodawcy. Natomiast przez usługi marketingowe Wnioskodawca rozumie usługi wykonywane przez odbiorcę na rzecz Wnioskodawcy, polegające na pewnych działaniach marketingowych np. lepsze wyeksponowanie towaru, ustawienie ich na szczytach regałów lub paletach oraz inne działania promocyjne zmierzające do zwiększenia sprzedaży. Wypłacone premie pieniężne (bonusy) odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie.

W dodatkowych uzupełnieniach z dnia 4 sierpnia 2008r. i z dnia 1 września 2008r. Wnioskodawca poinformował, że usługi marketingowe/promocyjne to działania mające na celu zwiększenie sprzedaży wyrobów poprzez:Identyfikację potrzeb klienta, zwiększenie jego świadomości o danym produkcieBadania rynku pod kątem preferencji klienta, działań konkurencjiOdpowiednie kreowanie produktów (gramatura, smak, kształt, opakowanie)Promowanie produktów (gazetki, reklama).Natomiast wynagrodzenie za usługi marketingowe ustalane jest w oparciu o:Wartość obrotów (np. program lojalnościowy, usługa zarządzania budżetem marketingowym)Zakres prowadzonych działań (np. umieszczenie produktów w gazetce, degustacja, itd.)Bonus warunkowy jest uzależniony od realizacji obrotów na określonym pomiędzy stronami poziomie, ustalony jako procent od wartości tych obrotów zrealizowanych w określonym przedziale czasu. Niezależnie od bonusu od obrotu (premii pieniężnej) może wystąpić usługa marketingowa, budżet marketingowy albo inna usługa promocyjna w tym samym okresie i u tego samego odbiorcy. Bonus warunkowy i bezwarunkowy może wystąpić jednocześnie.Budżet promocyjny przyznawany jest na działania promocyjne polegające m.in. na wydawaniu gazetek ze zdjęciem produktu, lepszej ekspozycji towaru np. na paletach w przejściach czy na szczytach regałów itp. Budżet promocyjny wyliczany jest jako procent od wartości zrealizowanych obrotów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy udzielanie bonusu warunkowego, premii pieniężnej rodzi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług. W jaki sposób powinno być udokumentowane przekazanie ww. świadczeń tj. faktura VAT, faktura korygująca obrót, nota księgowa czy też w inny sposób.Zdaniem Wnioskodawcy, udzielenie bonusu warunkowego, premii pieniężnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%. Świadczenia takie powinny być dokumentowane oddzielną fakturą VAT, gdyż nie są związane z konkretnymi dostawami lecz z ogólną współpracą i realizacją określonych obrotów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast art. 8 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż świadczeniem usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Uwzględniając powyższe, każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w definicji usługi. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 powoływanej ustawy o VAT. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, obrotem zaś jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w cyt. art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy. W tym przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) zgodnie z którym, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne, bonusy nabywcom. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych, bonusów nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp. W praktyce występują również sytuacje, gdzie premia pieniężna jest wypłacana z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości w określonym czasie, za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premia ta nie jest związana z żadną konkretną dostawą. W takiej sytuacji należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania. Ze złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca udziela różnych upustów i rabatów swoim kontrahentom. Wypłata bonusu (premii pieniężnej) warunkowego uzależniona jest od realizacji obrotów na określonym pomiędzy stronami poziomie i bonus ten ustalany jest jako procent od wartości tych obrotów zrealizowanych w określonym przedziale czasowym. Zatem warunkiem udzielenia bonusu warunkowego jest osiągnięcie przez odbiorcę określonego pułapu obrotów w określonym przedziale czasu.

W tym przypadku wskazać należy, że działania kontrahentów, polegające na realizacji określonego pułapu obrotów, mają bezpośredni wpływ na wysokość otrzymywanej premii. Wypłacony bonus pieniężny zależy bowiem od określonego zachowania nabywcy, co powoduje, że pomiędzy stronami istnieje relacja zobowiązaniowa, którą należy traktować jako świadczenie usługi przez stronę otrzymującą taką premię, która to usługa podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Takie działanie należy odpowiednio udokumentować. Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W świetle powyższego zachowanie kontrahentów, polegające na osiągnięciu określonego w umowie (porozumieniu) pułapu obrotów w danym okresie czasu, należy uznać za świadczenie usług zgodnie z cyt. art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i opodatkować podatkiem od towarów i usług według stawki 22%, zgodnie z art. 41 ust. 13 ustawy o VAT, który stanowi, że towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę. Natomiast wynagrodzeniem za świadczenie ww. usług jest zapłata w formie bonusu, premii pieniężnej która winna być udokumentowana poprzez wystawienie przez świadczącego usługę - kontrahenta Wnioskodawcy - faktury VAT. W związku z powyższym w przedmiotowej sytuacji wynagrodzenie za świadczenie usług w formie bonusu, premii pieniężnej podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. według 22% stawki podatku VAT, które winno być udokumentowane fakturą VAT.Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w części dotyczącej opodatkowania i udokumentowania bonusu bezwarunkowego zawarta została w odrębnym rozstrzygnięciu.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: bonus, dokumentowanie, faktura, premia pieniężna, świadczenie usług
Data aktualizacji: 20/10/2013 12:00:01

Korekta deklaracji podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy faktury muszą zawierać podpis osoby wystawiającej i uprawnionej do otrzymania faktury?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku z 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur (faktur zaliczkowych)

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy otrzymany bonus za osiągnięty obrót i dokonanie terminowych płatności jest wynagrodzen...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pierwszy Urząd Skarbowy Toruń 87-100 ul. Szosa Chełmińska 34/36

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Toruń część zachodnia miasta pod nazwami: Bydgoskie, Chełmińskie, Czerniewice, Podgórz, Rudak-Stawki, Staromiejskie, Wrzosy gminy powiaty województwo kujawsko-pomorskie Konta bankowe CIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie paliw wykorzystywanych do napędu tego samochodu ciężarowego bez homologacjiPrawidłowe określenie wartości faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarówDotyczy rozliczenia VAT i wystawienia faktury w sytuacji wykonania dla firmy szwedzkiej nadruku na plastikowych podkładachCIT - w zakresie określenia momentu rozpoznania kosztu uzyskania przychodów z tytułu premii pieniężnych (jako bezpośrednio związanego z przychodamiCzy istnieje możliwość odzyskania przez Stowarzyszenie naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.