Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Opodatkowanie opłat za media, pobieranych od członków stowarzyszenia na podstawie refaktur

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2009 r. (data wpływu 24 sierpnia 2009 r.), uzupełnionym w dniu 12 listopada 2009 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat za media pobieranych od członków Stowarzyszenia na podstawie refaktur - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 24 sierpnia 2009 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniu 12 listopada 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat za media pobieranych od członków Stowarzyszenia na podstawie refaktur.W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.Stowarzyszenie będące podatnikiem podatku od towarów i usług, korzystającym ze zwolnienia podmiotowego, zrzesza właścicieli domków letniskowych. Do Jego zadań statutowych należy: organizowanie zdrowego wypoczynku dla członków i ich rodzin, upowszechnianie wiedzy o przyrodzie, popularyzacja zasad ekologii, działalność wśród młodzieży w zakresie wychowania, kultury fizycznej i sportu oraz organizacji życia koleżeńskiego. Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe ze składek członkowskich oraz odpłatnego świadczenia usług w zakresie wynajmu pokoju gościnnego, lokalu na sklep i parkingu (obrót z tytułu wynajmu pokoju gościnnego, lokalu i parkingu nie przekracza w roku kwoty 50.000 zł). Ww. usługi odpłatne świadczone są na rzecz osób nie będących członkami Stowarzyszenia, a cena za te usługi skalkulowana jest na poziomie poniesionych kosztów, więc Stowarzyszenie nie osiąga z tego tytułu dochodu.

Stowarzyszenie zawarło umowy na dostawę energii, wody, wywóz nieczystości i inne media i w związku z tym otrzymuje za te usługi faktury. Zobowiązania wynikające z tych faktur dotyczą zarówno zużycia w obiektach wspólnych, jak i w domkach należących do poszczególnych członków.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy ewentualne obciążenie członków Stowarzyszenia refakturami - wystawianymi wg odczytu zużycia z podliczników zainstalowanych w poszczególnych domkach - podlega opodatkowaniu.Zdaniem Wnioskodawcy, Z uwagi na to, że obciążenie członków za media odbywałoby się na podstawie refaktur - bez zysku dla Stowarzyszenia - opłaty pobierane z tego tytułu nie podlegałyby opodatkowaniu. Opodatkowaniu podlegają wyłącznie odpłatne usługi świadczone na rzecz innych osób, przy czym do kwoty 50.000 zł w roku podatkowym, Stowarzyszenie może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (.).

W ust. 2 powyższego przepisu wskazano, iż nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

W myśl postanowień art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, stosownie do ust. 2 tegoż artykułu, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (.).

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ww. ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Stosownie do ust. 4 tegoż artykułu, podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym zrezygnują ze zwolnienia (.).

Ponadto z treści § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337) wynika, że faktury VAT wystawiają podatnicy zarejestrowani jako czynni.

Stowarzyszenie - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), jako dobrowolne, samorządne oraz trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych, może prowadzić także działalność gospodarczą, którą opiera na pracy społecznej członków bądź zatrudnionych pracowników.

Podkreślenia wymaga okoliczność, iż wpłaty składek członkowskich wynikają z faktu przystąpienia osoby lub podmiotu do Stowarzyszenia i są związane jedynie z pozostawaniem jego członkiem. Wszelkie inne wpłaty, które pozostają w bezpośrednim związku z otrzymaniem jakiegoś dobra, należy traktować jako odpłatność za konkretny towar lub usługę.

Należy zaznaczyć, iż energia - stosownie do zapisu art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług - stanowi towar, wobec tego jej dostarczanie stanowi dostawę towarów. Natomiast dostawa wody i innych mediów oraz wywóz nieczystości, w rozumieniu powołanej ustawy stanowi świadczenie usług.

Jednocześnie należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie określają definicji refaktury. Zgodnie z ugruntowaną w tym zakresie linią orzeczniczą, refaktura jest to faktura przenosząca obciążenie z jednego podmiotu na drugi i musi spełniać określone warunki. Faktura taka musi zawierać m. in.: ten sam przedmiot opodatkowania, tą samą kwotę obrotu i tą samą stawkę podatku.

Obecnie w ustawie znalazł się zapis art. 30 ust. 3, zgodnie z którym w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu świadczenia usług, pomniejszona o kwotę podatku. Zapis ten jest zgodny z art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE serii L Nr 347, str. 1 ze zm.), zgodnie z którym w przypadku, kiedy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Powyższe oznacza, że podmiot refakturujący daną usługę nabytą we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej traktowany jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi. Przerzucenie kosztów na inny podmiot, nie może być zatem potraktowane w żaden inny sposób niż jako świadczenie usługi w tym samym zakresie. Konsekwencją uznania podatnika biorącego udział w odsprzedaży usługi - o ile jest on zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług - za świadczącego, jest wystawienie przez niego faktury dokumentującej wyświadczenie tej usługi (refaktury).

Z wniosku wynika, że Stowarzyszenie zrzeszające właścicieli domków letniskowych, wykonuje zadania statutowe w zakresie: organizowania zdrowego wypoczynku dla członków i ich rodzin, upowszechniania wiedzy o przyrodzie, popularyzacji zasad ekologii, działalności wśród młodzieży w zakresie wychowania, kultury fizycznej i sportu oraz organizacji życia koleżeńskiego. Środki finansowe pozyskuje ze składek członkowskich oraz odpłatnego świadczenia usług w zakresie wynajmu pokoju gościnnego, lokalu na sklep i parkingu. Wskazano, że Stowarzyszenie jest podatnikiem, ale korzysta ze zwolnienia podmiotowego z uwagi na nie przekroczenie w roku podatkowym kwoty 50.000 zł obrotu uzyskanego z tytułu wykonywania czynności opodatkowanych.

Stowarzyszenie zawarło umowy na dostawę energii, wody, wywóz nieczystości i inne media, za które otrzymuje faktury. Kwestią do rozstrzygnięcia jest to, czy ewentualne obciążanie członków kosztami dostarczania mediów, dokumentowane refakturami, będzie stanowiło czynność opodatkowaną. Wskazano, iż obciążenia członków następowałyby na podstawie odczytów z podliczników zainstalowanych w poszczególnych domkach.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz wskazane regulacje prawne należy stwierdzić, iż dostawa energii oraz usługi dostarczania innych mediów nie stanowią zadania statutowego Stowarzyszenia. Nie są to bowiem zadania polegające na organizowaniu zdrowego wypoczynku dla członków i ich rodzin, a tym bardziej nie obejmują zakresu pozostałych zadań statutowych Stowarzyszenia, wymienionych we wniosku. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż przedmiotowe czynności podlegają opodatkowaniu.

Podkreślić należy, iż Stowarzyszenie, będąc podatnikiem zwolnionym podmiotowo, nie ma prawa do wystawiania faktur VAT.

W przypadku, gdy Stowarzyszenie zrezygnuje z ww. zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy lub stanie się podatnikiem czynnym w związku z przekroczeniem kwoty obrotu uprawniającej do zwolnienia, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, wówczas będzie miało prawo do wystawiania faktur (tzw. refaktur) z tytułu dostarczania mediów. Faktury te będą fakturami VAT dokumentującymi sprzedaż, przy czym nie ma znaczenia fakt, iż z tytułu pobierania opłat za media Stowarzyszenie nie uzyska żadnego dochodu.

Dodatkowo należy wskazać, iż zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.

Jednocześnie wskazuje się, że kwestię uznania za dostawę towarów czynności dostarczania mediów, związanych z eksploatacją domków letniskowych należących do członków Stowarzyszenia, rozstrzygnięto w interpretacji znak ITPP2/415-699a/09/AP.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania niniejszej interpretacji.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba
Słowa kluczowe: dostawa towarów, faktura, stowarzyszenia, świadczenie usług, zwolnienia podmiotowe
Data aktualizacji: 28/01/2013 18:00:01

Kwestia wystawienia przez podatnika faktur dokumentujących dostawę towarów w języku angiel...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku...

Dotyczy opodatkowania pakietu konferencyjnego stanowiącego usługę kompleksową oraz usług o...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka dokonując refaktury ww. usługi na podwykonawców może również skorzystać ze zwol...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy zastosował właściwą stawkę podatku VAT przy wystawianiu faktury za szkolenie?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 1 w związku z art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej na podstawie umowy zawartej...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wymiana danych w związku z przesyłaniem faktur elektronicznychOdliczenie podatku VAT z faktur otrzymywanych w związku z udzieleniem przez Spółkę premii pieniężnychDobrze prowadzona księgowość Pruszków a kondycja finansowa firmyZarządca sądowy jest podatnikiem podatku od towarów i usługJak udokumentować sprzedaż dzieła sztuki współczesnej w przypadku, gdy nabywca towaru nie chce podać swoich danych personalnych i nie żąda faktury
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.