Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych wypłacanych klientom

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29.01.2008r. (data wpływu 04.02.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT premii pieniężnych wypłacanych klientom - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04.02.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT premii pieniężnych wypłacanych klientom.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, będący czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług, zamierza w celu uatrakcyjnienia sprzedaży wprowadzić wypłaty premii pieniężnych. Premie te przysługiwałyby klientom, którzy dokonują zakupów w określonym czasie za określoną w umowie kwotę.

Przykładowe zapisy projektu umowy opracowanego przez Podatnika brzmią następująco; 1. Oprócz rabatu cenowego, Kupującemu przysługuje rabat potransakcyjny na następujących warunkach:

a. rabat potransakcyjny uzależniony jest od miesięcznej wielkości zakupu towarów od Producenta i będzie naliczany od wartości obrotów netto osiągniętych między Kupującym a Producentem z tytułu sprzedaży towarów w danym miesiącu rozliczeniowym, na następujących warunkach:

Wielkość zakupu w danym miesiącu Wysokość rabatu brutto

od 100.000, 00 zł do 200.000, 00 zł I %

od 200.001, 00 zł do 400.000, 00 zł 2 %

od 400.001, 00 zł do . 3 %

Powyższe rabaty potransakcne nie ulegają zsumowaniu.

b. Warunkiem nabycia prawa do rabatu potransakcyjnego jest przestrzeganie przez Kupującego terminów płatności za towary zakupione od Producenta w danym miesiącu rozliczeniowym. Niedopełnienie tego warunku powoduje, iż Kupujący nie uzyskuje prawa do rabatu potransakcyjnego za dany miesiąc.

c. Rabat potransakcyjny należny Kupującemu za dany miesiąc płatny będzie na podstawie wystawionej przez Kupującego noty obciążeniowej, w terminie do ostatniego dnia kolejnego miesiąca.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wypłata opisanej premii pieniężnej w postaci rabatu potransakcyjnego, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (po stronie nabywcy — otrzymującego premię, jako świadczenia usług, lub po stronie dostawcy — wypłacającego premię, jako zmniejszenie podatku należnego tytułem udzielonych rabatów).

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wypłata opisanej wyżej premii pieniężnej w postaci rabatu potransakcyjnego nie powinna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług, gdyż nie jest ani towarem ani usługą, o których mówią przepisy art. 5 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka nie podziela stanowiska przedstawionego w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 30 grudnia 2004r. nr PP3-812-1222/2004/AP/4026, uznającym tego rodzaju premie pieniężne za usługi. Spółka nie zgadza się z tego rodzaju interpretacją, powodującą podwójne opodatkowanie tej samej czynności (transakcji) raz jako dostawy towarów, a następnie jako świadczenie usług. W uzasadnieniu swojego stanowiska Podatnik powołuje prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 2007r. sygn. akt I FSK 94/2006, zgodnie z. którym, za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, nie można uznać obrotów w wysokości określonej umownie, osiągniętych przez nabywcę towarów; premia wypłacona przez sprzedawcę w razie osiągnięcia określonego progu obrotów nie jest dla nabywcy wynagrodzeniem za świadczone usługi, a w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu VAT.

Ponadto wnioskodawca uważa za błędne traktowanie premii pieniężnej w postaci rabatu potransakcyjnego jako rabatu w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, wskazując jednocześnie, iż premie, o których mowa nie są powiązane z konkretną dostawą lecz stanowią pewnego rodzaju nagrodę za realizowanie obrotu.

Tak więc zgodnie ze stanowiskiem Spółki wypłata premii pieniężnej w postaci rabatu potransakcyjnego nie powinna podlegać podatkowi od towarów i usług, nie powinna być również traktowana jak rabat, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;eksport towarów;import towarów;wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Przy czym przez dostawę towarów zasadniczo rozumie się zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, zaś przez świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Rozpatrując powołane wyżej przepisy uznać należy, iż każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w definicji usługi. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe wypłaconych premii pieniężnych są uzależnione od wielu czynników, m. in. od ustalenia za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie. W przypadkach gdy wypłacona premia pieniężna związana jest z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy - obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Taka premia pieniężna ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy. W tym przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 95 poz. 798).

W praktyce występują również sytuacje, gdzie premia pieniężna wypłacana jest z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premia ta nie jest związana z żadną konkretną dostawą. W takiej sytuacji należy uznać, że wypłacana premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka zamierza w celu uatrakcyjnienia sprzedaży wprowadzić wypłaty premii pieniężnych w postaci rabatów potransakcyjnych dla swoich klientów. Premia pieniężna (rabat potransakcyjny) przysługiwałaby danemu klientowi, który dokona zakupów za określoną w umowie kwotę w określonym czasie, czyli uzależniona byłaby od osiągnięcia pewnego określonego w umowie poziomu obrotów w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Należy zatem uznać, iż w przedmiotowej sprawie premia pieniężna (rabat potransakcyjny) jest ściśle uzależniona od określonego zachowania kupującego. Otrzymanie przedmiotowej premii będzie rodzajem wynagrodzenia za określone zachowanie klienta w stosunku do Spółki (osiągnięcie umownie określonego poziomu obrotów i przestrzeganie terminów płatności w danym okresie rozliczeniowym). Zachowanie klienta stanowi w tym przypadku świadczenie usługi za wynagrodzeniem na rzecz Spółki. Jako zapłatę za wykonaną usługę klient otrzyma premię pieniężną (rabat potransakcyjny). W świetle powyższego zachowanie klienta polegające na osiągnięciu pewnej określonej wielkości obrotów w przyjętym okresie rozliczeniowym, należy uznać za świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy i opodatkować podatkiem od towarów i usług za zasadach ogólnych.

Stosownie do dyspozycji art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Ponadto zgodnie z art. 106 ust 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie otrzymane premie pieniężne są w rozumieniu przepisów ustawy odpłatnym świadczeniem usług i podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych. Wypłacane przez Wnioskodawcę premie pieniężne winny być udokumentowane na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy, fakturą wystawioną przez nabywcę (otrzymującego premię), w której należy wykazać kwotę podatku VAT naliczonego.

W świetle powołanych powyżej przepisów oraz na podstawie zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Ponadto należy stwierdzić, iż powołany przez Wnioskodawcę wyrok NSA w Warszawie z dnia 06.02.2007r sygn. I FSK 94/06 jest rozstrzygnięciem w konkretnej sprawie, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko do niej się zawęża, w związku z tym nie ma mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura VAT, premia pieniężna, świadczenie usług, zakres opodatkowania
Data aktualizacji: 19/10/2013 09:00:01

Dot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia tow...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Księgowość Świdnica czy może firma w Wielkiej Brytanii?

Coraz popularniejsze robi się przenoszenie działalności gospodarczej do rajów finansowych. Choć czasami na myśli mamy wtedy egzotyczne kraje w republikach kokosowych, to jednak częściej bierze się pod uwagę kraje w Unii Europejskiej. Dzięki umowie...

Prawo do odliczenia faktury z tytułu dzierżawy gruntów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wpłaty komitetu budowy wodociągu na rachunek gminy podlegają opodatkowaniu podatkiem o...

Na podstawie art. 216 par. 1 i art. 14 a par. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. Nr 8, poz.60 z 2005 r.), w związku z wnioskiem Urzędu Gminy .z dnia 13 lipca 2006 roku Naczelnik Urzędu...

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokument...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy pozycje wolne od zapłaty (free of charge) powinny być umieszczane w fakturach wewnętrznych?W zakresie sposobu określenia nabywcy na fakturach VAT umożliwiających odliczenie podatku naliczonegoCzy prawidłowo rozliczamy podatek VAT w dacie wystawienia faktury?Czy faktura od niemieckiego biura podróży może być podstawą zaliczenia wydatku z tytułu podrózy służbowej pracownika do kosztu uzyskania przychodu?Czy z umową użyczenia lokalu użytkowego wiąże się obowiązek wystawienia faktury i odprowadzenia podatku należnego?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.