Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Opodatkowanie premii pieniężnych, ich dokumentowania oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2008 r. (data wpływu 21 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca dokonuje sprzedaży towarów na rzecz X Sp. z o.o. (dalej: Kontrahent). Podstawą współpracy pomiędzy Zainteresowanym i Kontrahentem jest Umowa Handlowa. Umowa w sposób kompleksowy określa warunki współpracy pomiędzy Wnioskodawcą i Kontrahentem, w szczególności przewiduje szereg instrumentów mających na celu intensyfikację obrotów między jej stronami, np.: rabaty, wynagrodzenia za usługi w zakresie promocji towarów czy premie pieniężne.

Zgodnie z § 6 Umowy, Zainteresowany zobowiązał się do przyznania Kontrahentowi premii rocznej w wysokości określonego w Umowie procentu od wartości zakupów dokonanych przez Kontrahenta w danym roku obrotowym. Zgodnie z postanowieniami § 6 pkt 1 Umowy, w przypadku przekroczenia obrotów ponad umówioną wielkość wskazaną poniżej liczoną od wartości netto obrotów wynikających z faktur wystawianych przez Dostawcę z tytułu wszystkich dostaw dokonanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku kalendarzowego, Strony ustalają roczną premię dla Nabywcy w następującej wysokości: 5, 00% od wartości całego obrotu X i Y, przy obrotach powyżej netto 100 000 zł (.). Premia pieniężna należna jest Kontrahentowi po przekroczeniu określonego poziomu obrotów. Podstawą dla wyliczenia wysokości procentowego progu premii rocznej, są łączne obroty netto zrealizowane z Dostawcą przez Nabywcę oraz spółki, dla których spółka Y S.A. z Francji jest podmiotem dominującym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Premia roczna Nabywcy naliczana jest wyłącznie od obrotu nabywcy.

Premia pieniężna przekazywana jest na podstawie faktury VAT wystawionej przez Kontrahenta na Wnioskodawcę. Skalkulowana, zgodnie z Umową, wysokość premii pieniężnej, tj. określony procent od obrotu stanowi na fakturze kwotę netto.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.Czy przyznana premia pieniężna stanowi wynagrodzenie Kontrahenta za usługi świadczone na rzecz Zainteresowanego. Czy w konsekwencji faktura wystawiona przez Kontrahenta na Wnioskodawcę dokumentuje przyznaną premię pieniężną, dokumentuje transakcję opodatkowaną VAT. Czy w konsekwencji Wnioskodawca, pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w art. 86 ustawy o VAT, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej przez Kontrahenta, która dokumentuje przyznanie premii pieniężnej.Zdaniem Wnioskodawcy, Minister Finansów w dniu 30 grudnia 2004 r. wydał interpretację prawa podatkowego (sygn. PP3-812-1222/2004/AP/4026), w którym stwierdził, że w przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli została udzielona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość danej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia ceny towaru. W przypadku, gdy premie nie są związane z konkretną dostawą, a dotyczą, np. (.) nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premie te nie są związane z żadną konkretna dostawą. W takich przypadkach należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku wypłacenia premii pieniężnej nabywcom za spełnienie takich zachowań, jak np. niedokonywanie nabyć podobnych towarów u innych podatników.

Z przytoczonego stanowiska Ministra Finansów wynika, iż premie wypłacane klientom z tytułu osiągnięcia określonego pułapu zakupów (premie pieniężne od obrotu) są klasyfikowane jako wynagrodzenie za odpłatne świadczenie usług. W konsekwencji, świadczenia takie powinny być opodatkowane podatkiem VAT oraz udokumentowane fakturą wystawioną przez podmiot otrzymujący premię.

Wydana przez Ministra Finansów w dniu 30 grudnia 2004 r. interpretacja stanowi ogólną interpretację prawa podatkowego, której przygotowanie zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, było podyktowane koniecznością zapewnienia jednolitego stosowania prawa.

W opinii Zainteresowanego, premia roczna przyznawana Kontrahentowi na mocy § 6 pkt 1 Umowy nie jest związana z żadną konkretną dostawą. W świetle wskazanego powyżej pisma Ministra Finansów premia taka stanowi więc wynagrodzenie za usługi świadczone przez Kontrahenta na rzecz Wnioskodawcy. W konsekwencji, faktura wystawiona przez Kontrahenta, który dokumentuje przyznaną mu premię roczną, dokumentuje transakcję świadczenia usług, a więc transakcje podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zakup przedmiotowych usług od Kontrahenta w całości związany jest wyłącznie z transakcją sprzedaży towarów przez Zainteresowanego na rzecz Kontrahenta. Transakcja sprzedaży towarów na rzecz Kontrahenta opodatkowana jest podatkiem VAT według stawki 22%. W konsekwencji, zgodnie z przepisami art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Zainteresowany ma prawo do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego, wykazanego na fakturze wystawionej przez Kontrahenta, która to faktura dokumentuje przyznanie mu premii rocznej, zgodnie z § 6 pkt 1 Umowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel - art. 7 ust. 1 ustawy.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Tak więc, każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w tak sformułowanej definicji usługi.

Należy zwrócić również uwagę, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlega każde świadczenie usług na rzecz innego podmiotu, w zamian za wykonanie których jest wypłacane wynagrodzenie. Konieczne jest istnienie stosunku prawnego pomiędzy usługobiorcą oraz usługodawcą, w wykonaniu którego następuje świadczenie wzajemne. Zatem z zaistniałego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi płynąć bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Art. 29 ust. 1 ustawy stanowi, iż podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W myśl art. 29 ust. 4 ustawy, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą podejmują różnorodne działania w celu zwiększenia sprzedaży. Jednym ze sposobów jest przyznawanie premii pieniężnej nabywcom. Premia nie ma charakteru dobrowolnego, ale jest uzależniona od zachowania kupującego. Dostawca realizuje swój interes ekonomiczny poprzez tworzenie sytuacji, w której nabywca decyduje się na zakup u niego, a nie u innego dostawcy.

Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych uzależnione są od wielu czynników. Istotne jest stwierdzenie czy wypłacona premia dotyczy konkretnej dostawy, czy odnosi się do wszystkich dostaw w określonym czasie. Premia pieniężna, która ma związek z konkretną dostawą (nawet jeżeli została udzielona po dokonaniu zapłaty) powinna być traktowana jako rabat, w myśl art. 29 ust. 4 ustawy, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość dostawy. Natomiast w sytuacji gdy wypłacana jest z tytułu uzyskania bądź przekroczenia w danym okresie rozliczeniowym obrotów w określonej wysokości lub terminowego uregulowania płatności wobec dostawcy towaru, nie można uznać, że jest związana z konkretną dostawą. Należy ją traktować jako zapłatę za świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy i opodatkować podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zawarł umowę handlową z Kontrahentem, w której szczegółowo wskazano iż, za nabycie określonej wartości towarów w danym roku wypłacona zostanie premia pieniężna. Wypłacana premia uzależniona jest od osiągnięcia ustalonego poziomu zakupów - stanowi więc przedmiot zobowiązania umownego. Wnioskodawca wypłacając premię pieniężną nagradza kupującego za nabycie określonej ilości (wartości) towarów, a w konsekwencji nagradza za lojalność, tj. za to, że kupujący nabywa towary od niego, a nie od jego konkurentów. Zatem pomiędzy stronami tworzy się więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o VAT stanowi świadczenie usługi za wynagrodzeniem.

Wypłacenie premii pieniężnej powinno zostać udokumentowane, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, fakturą VAT spełniającą wymogi, o których mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).

Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Jeżeli zatem w przedmiotowej sprawie premie są udzielane w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to przesłanki zawarte w art. 86 ust. 1 ustawy są spełnione.

Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Natomiast, zgodnie z brzmieniem art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Jednakże, należy zauważyć, że w przedmiotowej sprawie przytoczony przepis nie znajduje zastosowania, z uwagi na fakt zakwalifikowania opisanych we wniosku czynności do usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, należy stwierdzić, iż premie pieniężne wypłacane przez Wnioskodawcę, stanowią wynagrodzenie za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, które podlega opodatkowaniu 22% stawką podatku i w związku z tym nie zachodzi okoliczność wynikająca z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy. Tym samym Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Kontrahenta, pod warunkiem niezaistnienia innych przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: dokumentowanie, faktura, faktura VAT, odliczanie podatku naliczonego, odliczenia, opodatkowanie, premia pieniężna, świadczenie usług
Data aktualizacji: 26/12/2012 21:00:01

Czy w przypadku, gdy otrzymana przedpłata obejmuje 100% wartości towaru, wystarczy wystawi...

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę oraz jego stanowisko w sprawie: W dniu 18.05.2005 r. Spółka otrzymała od kontrahenta przedpłatę w wysokości 100% wartości towaru.W dniu 24.05.2005r. Spółka wystawiła fakturę VAT dokumentującą otrzymanie...

Czy zarządzanie pożytkiem we wspólnocie mieszkaniowej jest czynnością oddzielną, którą nal...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Stalowa Wola 37-450 ul. Metalowców 6

Zasięg terytorialny miasta Stalowa Wola gminy Bojanów, Pysznica, Radomyśl n. Sanem, Zaklików, Zaleszany, Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Rudnik n. Sanem, Ułanów powiaty stalowowolski, niżański ) województwo podkarpackie Konta bankowe...

Dwuetapowe rozliczenie podatku naliczonego związanego z czynnościami podlegającymi VAT jak...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy prawidłowe jest przyjmowanie terminu powstania obowiązku podatkowego tak jak przy usłu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Możliwość odliczenia szuflady, która jest urządzeniem połączonym z kasą rejestrującą, ale umieszczono ją jako osobną pozycję na fakturze zakupuSposób skorygowania podatku należnego i naliczonego wynikającego z faktury wewnętrznej wystawionej tytułem zafakturowanej przez dostawcę przedpłatyFaktura zaliczkowa winna zawierać szczegółowe określenie nazwy zamawianych towarów, a nie nazwę ogólnej grupy towarowej (np. materiały budowlaneZastosowanie prawa podatkowego w sprawie terminu płatności i obowiązku składania deklaracji VAT-7Opodatkowanie wypłaty bonusu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.