Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Opodatkowanie premii pieniężnych oraz sposób ich dokumentowania

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2008 r. (data wpływu 11 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanych premii pieniężnych oraz ich dokumentowania - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 11 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek (uzupełniony dnia 7 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanych premii pieniężnych oraz ich dokumentowania.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Spółka uczestnicząc w obrocie gospodarczym, na podstawie zawartych umów (pisemnych i ustnych), za zrealizowanie określonego poziomu zakupów otrzymuje premie pieniężne (bonusy) w wysokości określonej procentem od obrotu i możliwości finansowych dostawcy. Jest to forma współpracy mająca na celu zachęcenie Spółki do zrealizowania większych zakupów w określonym czasie, natomiast nie stanowi ona obniżenia ceny sprzedawanego towaru, bowiem nie da się jej przyporządkować do konkretnej transakcji. Spółka nie wykonuje ponad zwykłe czynności związane z zakupem towarów, żadnych innych usług.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy Spółka jako nabywca towarów otrzymując premie pieniężne wykonuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług i powinna wystawiać z tego tytułu faktury VAT ze stawką 22%.Zdaniem Wnioskodawcy dokumentem potwierdzającym udzielenie premii pieniężnej przez dostawcę powinna być uznaniowa nota księgowa. Zrealizowanie określonego pułapu zakupów w zamian za premię pieniężną nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W związku z tym Spółka nie jest zobowiązana do obciążania dostawcy towarów fakturą VAT. Do powyższego poglądu przychylił się również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 lutego 2007 r. (sygn. akt I FSK 94/06).W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Natomiast na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy o VAT obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. W tym przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 roku, nr 95, poz. 798 ze zmianami), zgodnie z którym gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Tak więc w przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy.

Z kolei w sytuacji, gdy premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę zakupu określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą, należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że otrzymywane przez Wnioskodawcę premie pieniężne nie są związane z żadną konkretną transakcją zakupu lecz z osiągnięciem określonego poziomu nabyć w uzgodnionym okresie czasu. Oznacza to, że Spółka poprzez swoje zachowanie świadczy na rzecz kontrahentów odpłatne usługi, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem dokonuje czynności opodatkowanych tym podatkiem, stosownie do art. 5 ust. 1 ww. ustawy i z tego powodu otrzymuje gratyfikację pieniężną. Pomiędzy stronami tworzy się relacja zobowiązaniowa, którą należy traktować jako świadczenie usługi przez stronę otrzymującą takie premie. Usługi te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych stawką 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dla wypełnienia dyspozycji art. 106 ust. 1 ww. ustawy kontrahent (odbiorca) będący podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15, powinien udokumentować fakt otrzymania premii pieniężnej wystawiając fakturę VAT spełniającą wymogi, o których mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r., gdyż obowiązek odprowadzania podatku należnego w związku ze świadczeniem określonych usług na rzecz dostawcy ciąży na odbiorcy otrzymującym premię.

Końcowo stwierdzić należy, iż powołany przez Wnioskodawcę wyrok NSA z dnia 6 lutego 2007 r. sygn. akt I FSK 94/06 jest rozstrzygnięciem w konkretnej sprawie, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko do niego się zawęża, w związku z tym nie ma mocy powszechnie obowiązującego prawa.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: bonus, faktura VAT, premia pieniężna, świadczenie usług, usługi
Data aktualizacji: 16/10/2013 09:00:01

Prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur zakupu przed rejestracją

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT w całości z faktury końcowej?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy stosowane przez Spółkę stawki VAT, przy opisanym sposobie fakturowania, są prawidłowe?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie otrzymanych premii pieniężnych, niezwiązanych z żadną konkretną dostawą towarów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Wielkiej Brytanii...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej fakt wypłacenia premii pieniężnejCzy faktury VAT drukowane z podręcznego komputera inkasenta są podstawą do odliczenia podatku VAT?Czy można dokonać korekty faktur mimo prowadzonego postępowania podatkowego?Dotyczy terminu odliczenia podatku naliczonego z faktury V A T potwierdzającej dokonanie wpłaty zaliczkiJaki program do księgowości w Gnieźnie wybrać?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.