Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Podatnik zapytuje jak należy ująć w deklaracji VAT-7 oraz informacji kwartalnej wystawioną korektę faktury zwiększającą wartość dostawy?

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 11.01.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.01.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie złożenia za właściwy okres rozliczeniowy korekty deklaracji VAT-7 oraz korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów w związku ze stwierdzeniem pomyłki w cenie

stwierdza, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego

Uzasadnienie

Podatnik dostarczył w miesiącu grudniu 2004r. towary handlowe na Litwę. Odbiorcą przedmiotowych towarów była firma polska, zarejestrowana dla potrzeb podatku od wartości dodanej na terytorium Litwy. Zgodnie z postanowieniami umowy Podatnik dostarczył towary handlowe na wskazane przez kontrahenta miejsce i wystawił w dniu 28.12.2005r. fakturę nr E2812/04/B1.

Przedmiotowa faktura zawierała błędne ceny, które zostały wykryte w styczniu 2005r.

W związku z powyższym Podatnik wystawił w dniu 05.01.2005r. fakturę korygującą nr KF001/05/B1, w której zwiększono wartość dostawy.

Podatnik zwraca się z zapytaniem w którym miesiącu powinien ująć opisane powyżej zdarzenie w deklaracji VAT-7 oraz informacji kwartalnej.

Zdaniem Podatnika prawidłowe jest ujęcie w deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień 2004r. oraz w informacji podsumowującej o wewnątrzwspólnotowych dostawach za IV kwartał 2004r. faktury wraz z fakturą korygującą, gdyż jest to faktyczna wartość dostawy.

Po przeanalizowaniu wniosku Podatnika, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa tut. Organ podatkowy stwierdza, co następuje:

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na Litwę.

Stosownie do treści art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą o VAT oraz przepisów wykonawczych do ustawy - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 971), zwane dalej rozporządzeniem - Podatnik udokumentował przedmiotową transakcję wystawiając fakturę nr E2812/04/B1 z dnia 28.12.2004r. (wartość netto 94.330, 74 zł, podatek VAT 0%).

Następnie po stwierdzeniu błędów na fakturze, dotyczących cen towarów handlowych, Podatnik działając na mocy § 20 ust. 1 cyt. rozporządzenia - zgodnie z którym fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury - wystawił w dniu 05.01.2005r. fakturę korygującą, zwiększając wartość dostawy o kwotę 1.952, 44zł (podatek VAT wg stawki 0% - bez zmian).

Zgodnie z przepisami § 20 ust. 2 i 3 rozporządzenia faktura taka powinna zawierać m.in. następujące elementy:numer kolejny i datę jej wystawienia, dane zawarte w fakturze, której dotyczy korekta, określone w § 12 ust. 1 pkt 1-3 cyt. rozporządzenia (dane dotyczące sprzedawcy i nabywcy, oraz datę dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia faktury), kwoty podane w omyłkowej wysokości, kwoty w wysokości prawidłowej.Natomiast na mocy ust. 6 w/w przepisu, do faktur korygujących stosuje się odpowiednio przepisy § 12 ust. 5-7, § 14 i § 19 ust. 4 i 7 rozporządzenia.

Jeżeli wskutek dokonanej korekty podatek należny ulega obniżeniu (np. wskutek obniżenia wartości netto sprzedaży) w stosunku do pierwotnie wykazanego, sprzedawca (wystawca faktury korygującej) ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę (§ 19 ust. 4 rozporządzenia).

Jednakże powyższa zasada nie dotyczy eksportu towarów, przypadków określonych w § 14 ust. 2 pkt 3, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju.

Zatem w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów otrzymanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie determinuje momentu korekty podatku należnego.

W przedstawionym przez Podatnika stanie faktycznym na skutek błędnie wystawionej faktury nastąpiło jednak zaniżenie wartości netto sprzedaży, choć kwota podatku należnego pozostała bez zmian z uwagi na zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0%. Oznacza to, iż w przypadku gdyby Podatnik zastosował podstawową (a nie preferencyjną) stawkę podatku VAT, nastąpiłoby zaniżenie kwoty zobowiązania podatkowego za miesiąc grudzień 2004r. Konsekwencją wystawienia faktury korygującej byłoby zatem zwiększenie kwoty podatku należnego.

W przedstawionej sytuacji, choć nie wynika to wprost z przepisów dotyczących faktur korygujących, określonych w § 19 i 20 cyt. rozporządzenia, podatnik po wystawieniu faktury korygującej zwiększającej wartość sprzedaży, powinien skorygować deklarację VAT-7 za miesiąc grudzień 2004r., ujmując w niej prawidłowo wartość dostaw wewnątrzwspólnotowych, a w konsekwencji skorygować również informację podsumowującą VAT-UE za IV kwartał 2004r.

Wystawienie faktury korygującej spowodowane było bowiem faktem, że pierwotna faktura, która została skorygowana, nieprawidłowo odzwierciedlała stan faktyczny (zaniżona wartość dostawy), który istniał już w miesiącu powstania obowiązku podatkowego z tytułu przedmiotowej dostawy. Zachodziła więc uzasadniona potrzeba podwyższenia wartości dostawy, a w zasadzie wykazania jej zgodnie ze stanem rzeczywistym.
Słowa kluczowe: dostawa wewnątrzwspólnotowa, korekta, korekta faktury, okres rozliczeniowy
Data aktualizacji: 19/10/2013 15:00:01

Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy Poznań 61-831 ul. Plac Wiosny Ludów 2

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 06101014690007492221000000 VAT 53101014690007492222000000 PIT 03101014690007492223000000 budżetowe 97101014690007492225000000 pozostałe 94101014690007492227000000...

Dot. obowiązku dopłaty podatku od towarów i usług na rzecz spółdzielni przed rozliczeniem...

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że zawarła ona w dniu 13.04.2004r. umowę ze Spółdzielnią dotyczącą wybudowania - na zasadzie odrębnej własności - lokalu mieszkalnego jak również umowę na wybudowanie miejsca postojowego w...

Urząd Skarbowy Iława 14-200 ul. Wojska Polskiego 26

Zasięg terytorialny miasta Iława, Lubawa gminy Iława, Kisielice, Lubawa, Susz, Zalewo powiaty iławski województwo warmińsko-mazurskie Konta bankowe CIT 18101013970081782221000000 VAT 65101013970081782222000000 PIT 15101013970081782223000000...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT otrzymanych z tytułu wypłaconych prem...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy poniesione koszty na remonty mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w mome...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy faktury za usługi cateringowe, a nie gastronomiczne stanowią podstawę do odliczenia?Czy czynsz inicjalny może być zaliczony w koszty podatkowe jednorazowo, w dacie poniesienia, na podstawie wystawionej faktury przez leasingodawcę?Czy podatnik prawidłowo określił moment powstania przychodu podatkowego od sprzedaży ?Wykazanie w deklaracji VAT+7 otrzymania faktury od kontrahenta portugalskiego dotyczącej usługi przeglądu urządzeń spawalniczychCzy korekty podatku naliczonego należy rozliczyć w okresie, w którym nabywca otrzymał fakturę korygującą?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.