Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Powstanie obowiązku podatkowego przy usługach projektowych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2008 r. (data wpływu: 1 lutego 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 marca 2008 r. (data wpływu: 10 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego od świadczonych usług projektowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego od świadczonych usług projektowych. Wniosek w dniu 10 marca 2008 r. został uzupełniony o aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca wykonuje usługi w zakresie wytwarzania dokumentacji projektowej - usługi architektoniczne i inżynierskie. Spółka zawiera w trybie prawa zamówień publicznych umowy na wykonywanie dokumentacji projektowej. W umowie strony ustalają datę wykonania usługi na dzień 28 kwietnia 2008 r. W umowie zamawiający zastrzega prawo wniesienia do wykonanej dokumentacji uzupełnień i zmian - w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Termin 14 dniowy jest okresem, w którym zamawiający wraz z wykonawcą dokonuje zmian, poprawek i uszczegółowień w dokumentacji projektowej. Wnioskodawca jest zobowiązany uwzględnić wniesione zmiany w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia i na podstawie protokołu ponownie przekazać dokumentację projektową. Umowa przewiduje, że data sporządzenia protokołu końcowego odbioru dokumentacji jest datą wykonania umowy i podstawą do wystawienia faktury VAT. Brak podpisanego protokołu w wyznaczonym terminie i brak wniesionych uwag w wyznaczonym 14 dniowym terminie jest podstawą do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od daty zakończenia 14 dniowego terminu na wniesienie uwag.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy:umowna data wykonania usługi w umowie - 28 kwietnia 2008 r., przekazanie dokumentacji zamawiającemu - 30 kwietnia 2008 r., okres na zgłoszenie poprawek, uwag i uzupełnień do dokumentacji przez zamawiającego - 14 maja 2008 r., korekta wykonanej dokumentacji przez Spółkę i ponowne przekazanie dokumentacji zamawiającemu, potwierdzone protokołem odbioru końcowego - 19 maja 2008 r., wystawienie faktury VAT - 26 maja 2008 r.Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle opisanych założeń, w sytuacji zgłaszania zmian przez zamawiającego i obowiązku uwzględnienia tych zmian w celu odbioru usługi przez zamawiającego, za datę wykonania usługi i powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, w rozumieniu art. 19 ustawy o VAT, należy przyjąć dzień ostatecznego odbioru dokumentacji - sporządzenia protokołu końcowego odbioru zmienionej dokumentacji - w omawianym przypadku byłby to 19 maja 2008 r. lub w przypadku braku protokołu i braku informacji o wnoszonych uwagach przez zamawiającego dzień, w którym mija termin wniesienia uwag, uzupełnienia i zmian przez zamawiającego dokumentacji - w omawianym przypadku byłby to 14 maja 2008 r.

Po sporządzeniu protokołu lub w przypadku braku podpisanego protokołu po zachowaniu 14 dniowego terminu na wprowadzenie zmian i uzgodnień Spółka uprawniona jest do wystawienia faktury VAT, co w konsekwencji rodzi obowiązek w podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Natomiast, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, to zgodnie z art. 19 ust. 4 cyt. ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Dla świadczenia usług projektowych, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, nie przewidują szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego.

Ponadto, zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 14 i 15.

Z okoliczności faktycznych przedstawionych we wniosku wynika, iż Spółka świadczy usługi w zakresie dokumentacji projektowej. Wnioskodawca zawiera umowy z klientami, w których określona jest data wykonania usługi oraz 14 dniowy termin na wniesienie uzupełnień i poprawek do wykonanej dokumentacji. Umowa przewiduje, że data sporządzenia protokołu końcowego odbioru dokumentacji jest datą wykonania umowy i podstawą do wystawienia faktury VAT.

W świetle powołanych przepisów, należy stwierdzić, iż moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia przedmiotowych usług powstaje z chwilą wykonania usługi. W sytuacji kiedy wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu licząc od dnia wykonania usługi.

Reasumując, w przypadku gdy datą wykonania usługi projektowej będzie 28 kwietnia 2008 r., a faktura VAT zostanie wystawiona 26 maja 2008 r., obowiązek podatkowy powstanie nie później niż w 7 dniu od wykonania usługi czyli w dniu 5 maja 2008 r.

Należy zaznaczyć, że w przypadku świadczenia usług projektowych, brak protokołu zdawczo-odbiorczego nie wpływa na datę powstania obowiązku podatkowego. Również wystawienie faktury VAT w terminie późniejszym, pozostaje bez wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego, który w przedmiotowym przypadku powstaje w dniu, w którym najpóźniej Podatnik był zobowiązany do wystawienia faktury VAT dokumentującej wykonaną usługą, czyli 7 dnia od dnia wykonania usługi.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: faktura VAT, moment powstania obowiązku podatkowego, obowiązek podatkowy, podatek od towarów i usług, usługi projektowe
Data aktualizacji: 17/01/2013 15:00:01

Możliwość do obniżenia podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku naliczonego w fakturac...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Szydłowiec 26-500 ul. Widok 6

Zasięg terytorialny miasta gminy Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec, Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów, Wieniawa powiaty szydłowiecki, przysuski ) województwo mazowieckie Konta bankowe CIT...

Czy możliwe jest otrzymanie płatności za faktury w walucie EUR i przeliczenie jej na złotó...

Na podstawie art 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz U z 2005r. Nr 8 poz 60 z późn. zm ) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o o z miesiąca maja 2006r żądającym udzielenia wyjaśnienia, czy możliwe jest...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z ww. fak...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 01.04.2005 r. (data wpływu do...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT czynności biegłego sądowego?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpoznaniu Pani zażalenia z dnia 14.11.2005 r., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze z dnia 25.10.2005 r., nr PP 443-153 05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy sprzedaży walorów numizmatycznych na organizowanej przez podatnika aukcjiPrawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT rozliczającej poniesione przez Dzierżawcę nakładyCzy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodu, dokumentowanego fakturą, w której jako nabywca figuruje inna osoba?Wystawianie faktur korygującychW jaki sposób rozliczać podatek VAT gdy faktura ma dwie pozycje sprzedaż i transport a usługa transportowa jest ściśle związana ze sprzedżą towarów?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.