Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawidłowość opodatkowania usługi najmu świadczonej przez jednostkę organizacyjną Gminy

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2010r. (data wpływu 8 lutego 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 kwietnia 2010r. (data wpływu 23 kwietnia 2010r.) oraz pismem z dnia 4 maja 2010r. (data wpływu 4 maja 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości opodatkowania usługi najmu świadczonej przez jednostkę organizacyjną Gminy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2010r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 22 kwietnia 2010r. oraz pismem z dnia 4 maja 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości opodatkowania usługi najmu świadczonej przez jednostkę organizacyjną Gminy oraz w zakresie potwierdzenia prawidłowości zawartej umowy najmu przez Szkołę Podstawową.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Gmina przekazała w trwały zarząd na czas nieokreślony z dniem 14 października 2009 roku na rzecz Szkoły Podstawowej nieruchomość gruntową zabudowaną obiektem Szkoły Podstawowej wraz z Domem Nauczyciela stanowiącą własność Gminy, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 132/2 o łącznej powierzchni 0, 83ha.

W dniu 1 września 2009r. Dyrektor Szkoły Podstawowej zawarł umowę o najem lokalu z Oddziałem Regionalnym T. W. P.

Z tytułu wynajęcia pomieszczenia wynajmujący będzie płacił czynsz miesięczny w kwocie 800, 00 zł.

W piśmie uzupełniającym Wnioskodawca wyjaśnił, iż w dniu 1 września 2009r. dyrektor Szkoły Podstawowej w G. zawarła umowę o najem lokalu z Oddziałem Regionalnym T. W. P. Na dzień podpisania umowy ww. nie była właścicielem tej nieruchomości. Wójt Komisarz Rządowy w dniu 8 sierpnia 2007r. na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) powierzył stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w G. na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2007r. do dnia 31 sierpnia 2012r. Uprawnienia i obowiązki Pani Dyrektor wynikające z zajmowanego stanowiska określają przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tj. - Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674) oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, a w zakresie nie uregulowanym w wymienionych ustawach - przepisy kodeksu Pracy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Kto będzie naliczał i odprowadzał podatek VAT - ponieważ Szkoła Podstawowa nie jest płatnikiem VAT, a Gmina nie jest stroną w zawartej umowie najmu.

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie jest stroną w zawartej umowie najmu, ale zdaniem Gminy, to ona winna naliczyć i odprowadzić podatek VAT.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy zostało sformułowane w piśmie uzupełniającym z dnia 22 kwietnia 2010r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl ust. 2 ww. artykułu czynności określone w ust. 1 podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Powyższa definicja ma zatem charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem podatnik tych wszystkich podmiotów, które prowadzą samodzielnie określoną działalność, występując w obrocie gospodarczym.

Określony w cytowanej ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, iż do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem podatnik tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto podatnikiem staje się również ten, kto wykonał czynność, podlegającą opodatkowaniu, jednorazowo, ale w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Chociaż ustawa nie definiuje pojęcia częstotliwości, przez zamiar wykonywania danej czynności w sposób częstotliwy należy rozumieć chęć, wolę powtarzalnego, a nie jednorazowego wykonywania określonych czynności, składających się na istotę prowadzenia działalności.

W myśl art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Tak więc najem jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną; odpowiednikiem świadczenia wynajmującego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie najemcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu.

Z powyższych przepisów wynika, iż czynność najmu stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Należy podkreślić, iż aby uznać jakieś zdarzenie za odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ww. przepisu, musi występować stosunek zobowiązaniowy pomiędzy podmiotami biorącymi udział w tym zdarzeniu, czyli obie strony muszą się zobowiązać do określonego działania, bądź powstrzymania się od dokonania czynności, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość należną w zamian za usługi wykonane na rzecz usługobiorcy. Dla stwierdzenia, że w danym stanie faktycznym świadczona jest usługa, niezbędne jest zatem, aby istniał odbiorca świadczenia, tj. podmiot, na rzecz którego usługa jest świadczona.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Gmina przekazała w trwały zarząd na czas nieokreślony z dniem 14 października 2009 roku na rzecz Szkoły Podstawowej nieruchomość gruntową zabudowaną obiektem Szkoły Podstawowej wraz z Domem Nauczyciela stanowiącą własność Gminy, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 132/2 o łącznej powierzchni 0, 83ha.

W dniu 1 września 2009r. Dyrektor Szkoły Podstawowej zawarł umowę o najem lokalu z Oddziałem Regionalnym T. W. P.

Z tytułu wynajęcia pomieszczenia wynajmujący będzie płacił czynsz miesięczny w kwocie 800, 00 zł.

W odniesieniu do powyższego należy zatem uznać, iż czynności wykonywane przez Szkołę Podstawową, wypełniają przesłanki przemawiające za uznaniem jej za podatnika podatku od towarów i usług.

Zatem w świetle art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w sytuacji przedstawionej we wniosku, w odniesieniu do czynności najmu, podatnikiem podatku od towarów i usług będzie Szkoła Podstawowa, która zawarła umowę o najem lokalu z Oddziałem Regionalnym Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Zawarcie umowy o najem przyczynia się do uzyskania bezpośredniej korzyści przez Szkołę Podstawową. Pomiędzy stronami umowy (Szkołą Podstawową a Oddziałem Regionalnym T. W. P.) występuje świadczenie wzajemne, gdyż istnieje podmiot będący beneficjentem tego świadczenia, a wypłacone środki traktować należy jako wynagrodzenie za usługę wykonaną przez Szkołę Podstawową na rzecz Oddziału Regionalnego T. W. P. Wobec powyższego w opisanym stanie faktycznym ma miejsce świadczenie usługi, w rozumieniu przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Konsekwencją powyższego będzie fakt, iż to na Szkole Podstawowej ciążyć będą obowiązki wynikające z przepisów ustawy o VAT.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż Szkoła Podstawowa będzie zobowiązana do ewentualnego naliczenia i odprowadzenia podatku należnego, z tytułu wykonywania usług najmu, na zasadach przewidzianych w przepisach o podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, iż to Gmina winna naliczyć i odprowadzić podatek VAT, należało uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowo tut. organ pragnie zauważyć, iż zgodnie z przepisami art. 113 ustawy o VAT podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku w zależności od wartości sprzedaży opodatkowanej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto informuje się, że ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w części dotyczącej potwierdzenia prawidłowości zawarcia umowy najmu lokalu przez Szkołę Podstawową, będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, faktura, gmina, jednostka organizacyjna, podatnik, usługi najmu
Data aktualizacji: 10/01/2013 00:00:01

CIT - w zakresie klasyfikacji wydatków do kosztów uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...

Czy w przypadku nie wystawienia faktury korygującej, a przyjęcia noty księgowej, wartość s...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawianie faktur w związku z wykonaniem usług transportowych i spedycyjnych

P O S TA NO W I E N I E Na podstawie art. 216, art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.03.2006r. (data wpływu do Urzędu 15.03.2006r.) w sprawie wydania...

Zwolnienie podmiotowe dla świadczenia usług w ramach biura rachunkowego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość odliczenia przez szpital, podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentując...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wypłacone kontrahentom premie pieniężneMożliwość dokumentowania fakturą VAT wynajmu komina pod budowę nadajnika telefonii komórkowejWystawienie faktury za dzierżawęOdliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi cateringoweJakim dokumentem należy obciążyć kontrahenta za ponoszone w jego imieniu koszty wynajmu mieszkania dla oddelegowanego pracownika tego kontrahenta?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.