Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawidłowość wystawiania faktur VAT - adres na fakturze

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2009 r. (data wpływu: 12 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktur - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktur.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni rozpoczęła działalność gospodarczą i wynajęła na ten cel biuro w obcym obiekcie.

Zainteresowana jako czynny podatnik podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej pod adresem swojego miejsca zamieszkania, lecz wyłącznie pod adresem biura. w związku z powyższym wszystkie faktury związane z zakupem oraz ze sprzedażą wystawiane są na pełną nazwę firmy (zawierającą nazwisko i imię) i na adres, pod którym mieści się biuro.

W zgłoszeniu VAT-R nie ma możliwości podania innych danych identyfikacyjnych podatnika jak tylko nazwisko i imię oraz adres zamieszkania podatnika.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy nie zachodzi niebezpieczeństwo zakwestionowania prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur zakupu oraz czy faktury wystawiane przez Zainteresowaną nie będą uznane za wystawione wadliwie...

Zdaniem Wnioskodawcy, kierując się treścią § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 212, poz. 1337), gdzie mówi się o nazwie i adresie sprzedawcy, przyjęte postępowanie w sprawie sposobu wystawiania faktur sprzedaży nie znajduje się w sprzeczności z postanowieniami tego przepisu. Jeśli chodzi o faktury zakupu, które są wystawiane na firmę i adres, to dane te są zgodne ze zgłoszonymi do wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Miejsce wykonywania działalności (biuro) zostało także wskazane w NIP-1. w związku z powyższym posługiwanie się w kontaktach z kontrahentami (w tym także w związku z wystawianiem przez nich faktur poświadczających zakup przez firmę Wnioskodawczyni towarów i usług) adresem biura jest dopuszczalne i nie powinno rodzić negatywnych skutków w rozliczeniu podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Podstawowy obowiązek dokumentowania obrotu dla potrzeb podatku od towarów i usług fakturami VAT przez podatników tego podatku, został określony w art. 106 ust. 1 ustawy, w myśl którego podatnicy, o których mowa w art. 15, mają obowiązek wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zasady wystawiania faktur uregulowane zostały w rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 212, poz. 1337).

Stosownie do przepisów § 5 ust. 1 faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);stawki podatku;sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.Powyższe przepisy nie wskazują jaki adres podatnik winien umieszczać na fakturach. Stąd też należy się odwołać do danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, które są podstawą wpisu podatnika do rejestru podatników VAT.

Wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R został określony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 55, poz. 539 ze zm.). Podatnicy będący osobami fizycznymi określają w tym zgłoszeniu jedynie adres zamieszkania, natomiast podatnicy nie będący osobami fizycznymi adres siedziby.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzącym działalność gospodarczą w wynajętym na ten cel biurze w obcym obiekcie. w związku z powyższym wszystkie faktury związane z zakupem oraz ze sprzedażą wystawiane są na pełną nazwę firmy (zawierającą nazwisko i imię) i na adres, pod którym mieści się biuro.

W świetle powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że pomimo braku precyzyjnego sformułowania w przepisach jaki adres (miejsca zamieszkania, czy miejsca prowadzenia działalności) podatnik będący osobą fizyczną winien wskazać na fakturze przyjąć należy, iż będzie to adres zgodny z dokonanym zgłoszeniem rejestracyjnym dla podatku od towarów i usług VAT-R, tj. w przypadku osób fizycznych powinien to być adres zamieszkania. Należy zauważyć bowiem, że adres zamieszkania jest dla podatnika będącego osobą fizyczną tym, czym adres siedziby dla podatnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, czyli informacją identyfikującą go jako podatnika.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, iż w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R jako adres rejestrowy podany został adres zamieszkania, to Wnioskodawczyni jest zobowiązana do wskazywania tego adresu zarówno na fakturach dokumentujących dokonywane zakupy, jak i fakturach dokumentujących sprzedaż w prowadzonej działalności gospodarczej.

Poza tym nie ma przeszkód, aby poza obligatoryjnymi danymi faktura zawierała także inne informacje stosowane w praktyce danej firmy, jak np. adres biura, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

W kwestii prawa do odliczenia natomiast tut. Organ wskazuje, iż zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem podatnik ma prawo do skorzystania z przedmiotowego prawa w określonych przepisami terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego określonych warunków pozytywnych (związku nabytych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi), jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych m. in. w art. 88 ww. ustawy. Przepis ten natomiast nie przewiduje zakazu obniżania podatku należnego o podatek naliczony w sytuacji posługiwania się błędnym adresem.

Reasumując należy stwierdzić, iż wskazywanie przez Wnioskodawczynię - w związku z dokonywanymi zakupami oraz w wystawianych fakturach sprzedaży - adresu wynajętego biura jest nieprawidłowe. Niemniej jednak nie rodzi to konsekwencji w postaci zakwestionowania prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących dokonywane zakupy, o ile zakupy te związane są z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. u. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: adres, działalność gospodarcza, faktura vat, osoby fizyczne
Data aktualizacji: 23/01/2011 18:13:58

Dotyczy momentu powstania przychodów w związku z otrzymywanymi premiami, zwanymi w nomenkl...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaki będzie moment osiągnięcia przychodu ze sprzedaży - za pośrednictwem kolportera - czas...

Na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia spółki z o.o. z siedzibą w .na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sopocie z dnia...

Czy można dokonać korekty sprzedaży o nie przyjętą i nie zapłaconą fakturę VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 , 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko sp. z o.o. - przedstawione we wniosku z dnia...

W jakim okresie sprzedawca dokonuje korekty deklaracji VAT-7 w przypadku anulowania faktur...

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż...

Możliwość wystawiania faktur częściowych, opiewających na procentową część wartości wykona...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jaką stawkę podatku od towarów i usług (wynikającą z PKWiU) należy zastosować dla grupowych racji żywnościowych dla wojska?W którym roku podatkowym powinny zostać ujęte faktury z tytułu przyznanych odbiorcom premii pieniężnych / bonusów (w 2008 r. czy 2009 r.)?Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego w otrzymanych fakturach za usługi remontowe i zakup autobusu?W zakresie terminu rozliczenia faktury korygującejCzy kwoty zwrócone pracownikowi w wysokości 90% wartości faktury za używanie Internetu dla celów służbowych są wolne od podatku od osób fizycznych?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.