Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Prawidłowość wystawiania faktury VAT za zakup paliwa

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2008 r. (data wpływu 23 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawienia faktury VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2008 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawienia faktury VAT.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, w której wykorzystuje samochody ciężarowe z silnikami napędzanymi olejem napędowym oraz samochody osobowe z silnikami napędzanymi benzyną, gazem i olejem napędowym. W celu usprawnienia operacji tankowania i płatności za zakup paliwa podpisał Pan z dostawcą umowę na zakup paliw na stacjach będących jego własnością. Fakturowanie transakcji odbywa się dwa razy w miesiącu. Faktura składa się z 4 numerowanych stron, z których pierwsze dwie noszą nazwę "FAKTURA VAT" i zawierają informacje określone w par. 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur (...), natomiast 3 i 4 strona dokumentu nosi nazwę "załącznik do faktury nr ... i zawierają wykaz sprzedanego paliwa według podziału na jego grupy (olej napędowy, benzyna, gaz) oraz szczegółowe informacje odnośnie każdego tankowania takie jak numer rejestracyjny, miejscowość, nr stacji, ilość paliwa w litrach, cena jednostkowa, cena po rabacie, stawka VAT, wartość brutto, wartość VAT, wartość netto. Na stronie 1 faktury znajduje się zapis, że "załącznik jest integralną częścią, faktury".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy pomimo faktu, że numery rejestracyjne pojazdów znajdują się w treści załącznika do faktury, który stanowi jej integralną część (strona 3 i 4 dokumentu) spełniony jest warunek zawarty w § 9 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, nakazujący, aby faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku samochodu i innych pojazdów samochodowych, zawierały numer rejestracyjny tego samochodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, treść zawarta na czterech stronach wystawianego przez "P" S.A. dokumentu spełnia wszystkie wymagania związane z dokumentowaniem transakcji zakupu paliwa zawarte w § 9 wymienionego rozporządzenia w tym również określone ust. 5 tego przepisu. Fakt, że numery rejestracyjne nie znajdują się na 1 lub 2 stronie faktury lecz na części, która nosi nazwę "załącznika" nie uprawnia, w ocenie Wnioskodawcy, do stwierdzenia, że faktura nie zawiera numeru rejestracyjnego samochodu. Natomiast fakt, iż dokument zawiera kilka numerów rejestracyjnych nie powoduje konfliktu z przepisami podatkowymi, ponieważ szczegółowe opisanie każdego tankowania umożliwia przypisanie do każdego pojazdu rzeczywistej ilości zakupionego paliwa. Wobec powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, wystawiane przez "PO" S.A. faktury zawierają wszystkie niezbędne elementy, w tym numer rejestracyjny tankowanego samochodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur oraz dane, które te faktury powinny zawierać zostały uregulowane w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).

Stosownie do treści § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia - wydanego na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako FAKTURA VAT; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;nazwę towaru lub usługi; jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawki podatku; sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu; kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

Zgodnie zaś z § 9 ust. 5 ww. rozporządzenia faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku samochodu i innych pojazdów samochodowych, powinny zawierać numer rejestracyjny tego samochodu.

Przepisy powołanego rozporządzenia nie nakładają obowiązku wystawienia faktury VAT na każdy tankowany samochód odrębnie, z podaniem jego numeru rejestracyjnego. Nie określają też wzoru faktury VAT, jej objętości, bądź ilości stron. Wymogi, jakie powinna spełniać faktura zostały określone dla całego dokumentu a nie jego poszczególnych stron. Powołane przepisy stanowią zatem o elementach, które taka faktura powinna zawierać jednak bez wskazania ich umiejscowienia, pozostawiając tym samym podatnikom możliwości dostosowania prowadzonej dokumentacji do potrzeb wynikających z charakteru wykonywanej działalności, pod warunkiem jednak, że wystawiane dokumenty będą odpowiadać wymogom określonym w tych przepisach.

Jak wynika z przedstawionego opisu stanu faktycznego, Wnioskodawca, na podstawie zawartej z dostawcą umowy, otrzymuje dwa razy w miesiącu faktury zbiorcze, dokumentujące transakcje zakupu paliwa. Dokumenty te na dwóch pierwszych stronach zawierają informacje wynikające z § 9 ust. 1 powołanego wcześniej rozporządzenia, zaś dwie kolejne strony, stanowią załącznik przypisany do konkretnej faktury. W załączniku tym, jako integralnej części faktury wyszczególniono między innymi numery rejestracyjne pojazdów samochodowych oraz ilość i wartość zakupionego do nich paliwa.

Odnosząc przedstawiony w złożonym wniosku opis stanu faktycznego do powołanych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że otrzymywane przez Wnioskodawcę faktury VAT, dokumentujące zakup paliwa, o ile wraz z załącznikami zawierają wszystkie niezbędne elementy określone przepisami prawa, są wystawione poprawnie.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, wyczerpujący opis stanu faktycznego winien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a nie z załączonych do niego dokumentów, w związku z czym nie były one przedmiotem merytorycznej analizy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura vat, paliwo, samochód, załączniki
Data aktualizacji: 03/08/2011 17:09:47

Możliwość ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość wystawiania faktur VAT w obcej walucie na terenie kraju dla krajowych kontrahentów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy udzielenie premii pieniężnej (bonusu) za wyniki w sprzedaży, terminowe płatności nie p...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Krosno Odrzańskie 66-600 ul. Obrońców Stalingradu 3

Zasięg terytorialny miasta Gubin gminy Bobrowice, Bytnica, Dąbie, Gubin, Krosno Odrzańskie, Maszewo powiaty krośnieński województwo lubuskie Konta bankowe CIT 15101017040047502221000000 VAT 62101017040047502222000000 PIT 12101017040047502223000000...

Moment zaewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy czynność polegająca na umownym przekazaniu praw do domeny internetowej winna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług?Drugi Urząd Skarbowy Białystok 15-502 ul. Plażowa 17Zasady wystawiania faktur dokumentujących świadczenie usług najmu oraz prawo do odliczenia podatku naliczonegoNIP Spółki macierzystej na fakturach dokumentujących zakupPrawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwoty z wewnętrznych faktur korygujących
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.