Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturach VAT dokumentujących wypłacane premie pieniężne

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 lipca 2010 r. (data wpływu 16 lipca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturach VAT dokumentujących wypłacane premie pieniężne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturach VAT dokumentujących wypłacane premie pieniężne.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca będący polskim rezydentem podatkowym, jest producentem materiałów budowlanych, sprzedaje także towary handlowe tej samej branży, pochodzące od innych producentów. W celu intensyfikacji sprzedaży wyrobów własnych z niektórymi znaczącymi odbiorcami Wnioskodawca podpisał umowy zawierające regulacje sprzyjające intensyfikacji sprzedaży. Jednym z takich odbiorców jest polski podatnik VAT, spółka akcyjna, która nabywa produkty Wnioskodawcy w celu dalszej odsprzedaży innym podmiotom, którymi są przedsiębiorcy będący akcjonariuszami tej spółki. Spółka akcyjna gromadzi zamówienia od swoich akcjonariuszy, po czym sprzedaż dokonywana jest na rzecz spółki akcyjnej, na którą wystawiane są faktury VAT. Spółka akcyjna także dokonuje płatności za te faktury na rzecz Wnioskodawcy. Wysyłka towaru dokonywana jest na adres poszczególnych ostatecznych odbiorców, wskazany Wnioskodawcy przez spółkę akcyjną. Wg informacji przekazanych Wnioskodawcy przez spółkę akcyjną, odsprzedaje ona zakupione towary bez żadnej marży. Umowa przewiduje udzielanie przez Wnioskodawcę rabatów, np. za przedpłatę lub płatność w ciągu 5 dni roboczych lub za odbiór własny. Ewentualne rabaty są uwzględniane w wystawianych przez Wnioskodawcę fakturach. Oprócz tego umowa przewiduje wypłacanie dodatkowych kwot na rzecz spółki akcyjnej. W umowie płatności te określone są pojęciem prowizji za obsługę sprzedaży. Wysokość prowizji uzależniona jest wyłącznie od wielkości zakupów dokonanych przez spółkę akcyjną w firmie Wnioskodawcy i jest ustalana w formie stałej wartości procentowej od tych zakupów. Spółka akcyjna w związku z taką treścią umowy wystawia faktury VAT na wysokość tej prowizji, uznając, że świadczy na rzecz Wnioskodawcy usługę pośrednictwa. Od tak wystawionych faktur Wnioskodawca nie odliczał dotychczas wykazanego w nich podatku naliczonego, uznając, że spółka akcyjna nie świadczy na rzecz Wnioskodawcy żadnej usługi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym można uznać, że spółka akcyjna świadczy na rzecz Wnioskodawcy usługę pośrednictwa i czy faktury dokumentujące tę prowizję stanowią w związku z tym podstawę do odliczenia przez Wnioskodawcę wskazanego w nich podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, w powyższej sytuacji spółka akcyjna nie świadczy na rzecz Wnioskodawcy żadnej usługi, zaś przekazywane spółce akcyjnej kwoty należy uznać za premie pieniężne, niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Za takim stanowiskiem przemawiają następujące okoliczności: a) Spółka akcyjna zamawia towary we własnym imieniu (choć z konkretnym przeznaczeniem dla podmiotów trzecich) i dokonuje płatności z własnych środków, b) wysyłka towarów pod wskazany przez spółkę akcyjną adres ostatecznego nabywcy jest czynnością techniczną, nieskutkującą zmianą kwalifikacji zmiany czynności prawnej (nabywca co do zasady ma prawo wskazać miejsce dostawy), c) niepopieranie przez spółkę akcyjną marży od ostatecznych nabywców wobec obciążenia Wnioskodawcy fakturami z tytułu prowizji pozostaje bez znaczenia dla kwalifikacji prawnopodatkowej, gdyż jest okolicznością powstałą już po sprzedaży przez Wnioskodawcę towarów, zaś pobranie marży w wyższej lub niższej wysokości, a nawet niepobranie jej przez spółkę akcyjną w ogóle nie zmienia faktu, że to spółka nabywa we własnym imieniu towary od Wnioskodawcy i odsprzedaje je także we własnym imieniu osobom trzecim. Zgodnie z definicja zawartą w Encyklopedii prawa (wyd. CH Beck) prowizja to ustawowe określenie wynagrodzenia w umowach pośrednictwa (umowa agencyjna, komis). Ponieważ umowa wiążąca Wnioskodawcę ze spółką akcyjną nie nosi znamion ani umowy agencyjnej ani komisu jakiejkolwiek innej możliwej do określenia jako umowa pośrednictwa, zatem kwoty wypłacane spółce akcyjnej z tytułu wielkości zakupów dokonywanych przez tę spółkę w firmie Wnioskodawcy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie noszą bowiem znamion wynagrodzenia za usługi, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W konsekwencji podatek od towarów i usług wykazany w fakturach dotyczących tych kwot, określanych jako prowizje, nie podlega odliczeniu od podatku należnego lub zwrotowi bezpośredniemu. Identyczne stanowiska zajmują wg wiedzy Wnioskodawcy, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej nr ITPP1/443-1019/09/BJ z 26 stycznia br.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi - zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu - suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 3 do 7.

Z powyższego wynika, że ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

I tak, z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy wynika, iż nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Również zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności.

Przedmiotem zapytania niniejszego wniosku jest prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, którymi kontrahent dokumentuje otrzymane od Wnioskodawcy kwoty pieniężne określane mianem prowizji za obsługę sprzedaży.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest producentem materiałów budowlanych oraz sprzedaje towary handlowe tej samej branży, pochodzące od innych producentów. Jednym z takich odbiorców jest polski podatnik VAT, spółka akcyjna, która nabywa produkty Wnioskodawcy w celu dalszej odsprzedaży innym podmiotom, którymi są przedsiębiorcy będący akcjonariuszami tej spółki. Spółka akcyjna gromadzi zamówienia od swoich akcjonariuszy, po czym sprzedaż dokonywana jest na rzecz spółki akcyjnej, na którą wystawiane są faktury VAT. Spółka akcyjna także dokonuje płatności za te faktury na rzecz Wnioskodawcy. Umowa przewiduje udzielanie przez Wnioskodawcę rabatów, np. za przedpłatę lub płatność w ciągu 5 dni roboczych lub za odbiór własny. Ewentualne rabaty są uwzględniane w wystawianych przez Wnioskodawcę fakturach. Oprócz tego umowa przewiduje wypłacanie dodatkowych kwot na rzecz spółki akcyjnej. W umowie płatności te określone są pojęciem prowizji za obsługę sprzedaży. Wysokość prowizji uzależniona jest wyłącznie od wielkości zakupów dokonanych przez spółkę akcyjną w firmie Wnioskodawcy i jest ustalana w formie stałej wartości procentowej od tych zakupów.

Mając zatem na uwadze art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT oraz przedstawiony stan faktyczny należy ustalić czy otrzymywane przez Wnioskodawcę faktury dokumentujące prowizję za obsługę sprzedaży dokumentują czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast w świetle postanowień art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy, poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Także art. 24 ust. 1 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L. 347 ze zm.) wskazuje, że świadczenie usług oznacza każdą transakcję, która nie stanowi dostawy towarów.

Jak stanowi art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Uwzględniając powołane wyżej przepisy art. 5 i art. 8 cyt. ustawy, wskazać należy, iż każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu, czy określonym zachowaniu mieści się w definicji usługi. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 powołanej ustawy. Usługa w rozumieniu ust. 1 powołanego wyżej artykułu oraz art. 24 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE, to transakcja gospodarcza, co oznacza, iż stosunek prawny łączący strony musi wiązać się ze świadczeniem wzajemnym.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a jej odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść dla świadczącego usługę.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie te zostały wypłacone, tzn. czy podatnik otrzymuje je w związku z zachowaniem stanowiącym usługę, w rozumieniu wskazanych wyżej przepisów.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca przyznaje, na podstawie zawartej umów z kontrahentem (spółką akcyjną) prowizje za obsługę sprzedaży. Wysokość prowizji uzależniona jest wyłącznie od wielkości zakupów dokonanych przez spółkę akcyjną w firmie Wnioskodawcy i jest ustalona w formie stałej wartości procentowej od tych zakupów. Wypłata prowizji nie jest zatem uzależniona od świadczenia przez kontrahenta żadnych dodatkowych czynności.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że opisana we wniosku wypłacana prowizja za obsługę sprzedaży nie jest w żaden sposób związana z uzyskaniem świadczenia wzajemnego, gdyż za takie świadczenie nie można uznać dokonywanych przez spółkę akcyjną zakupów. Niezrealizowanie przez spółkę akcyjną określonej wielkości zakupów, nie jest obwarowane żadną sankcją, czy jakąkolwiek odpowiedzialnością. Tym samym należy uznać, iż w tym przypadku, otrzymujący prowizję nie świadczy usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1, a zatem czynność ta nie podlega opodatkowaniu i spółka akcyjna nie powinna dokumentować otrzymanej od Wnioskodawcy prowizji za obsługę sprzedaży fakturą VAT.

Tym samym skoro wystawca faktur - spółka akcyjna nie świadczy w opisanym przypadku usług na rzecz Wnioskodawcy, to wystawione przez spółkę akcyjną faktury zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w nich wykazany.

Mając zatem powyższe na względzie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja nie wiąże kontrahenta Wnioskodawcy, ani organów podatkowych właściwych dla tego kontrahenta.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę, zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: podstawa opodatkowania, premia pieniężna
Data aktualizacji: 27/01/2013 21:00:01

Kiedy należy wystawić fakturę?

Według przepisów fakturę, czyli dowód transakcji, wystawia się nie później niż siódmego dnia od daty wydania towaru lub wykonania usługi. Wyjątek stanowi Faktura Zaliczkowa, którą wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia otrzymania części...

Kiedy faktury VAT są wystawione prawidłowo?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku działając na podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz 60 ze. zm.), po rozpatrzeniu wniosku...

Czy istnieje obowiązek rozliczenia faktury wystawionej przez niemieckiego kontrahenta?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość proporcjonalnego odliczania podatku naliczonego z faktur zakupu związanych z pro...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) stwierdzam, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 14.07.2005 r., który wpłynął w dniu 18.07.2005 r., o...

Urząd Skarbowy Tuchola 89-500 ul. plac Zamkowy 4

Zasięg terytorialny miasta gminy Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Tuchola powiaty tucholski województwo kujawsko-pomorskie Konta bankowe CIT 93101010780009962221000000 VAT 43101010780009962222000000 PIT 90101010780009962223000000...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółka postąpiła prawidłowo traktując koszty związane z udzielonymi premiami, jako koszty bezpośrednio związane z przychodami?Refakturowanie usług przewozów taksówkowychObowiązek podatkowy przy imporcie usług w sytuacji gdy usługa świadczona jest nieodpłatnieStrona zwróciła się w sprawie prawa do odliczenia VAT przy zakupie na dwa podmioty po 50% pod warunkiem podziału zapłaty w tym zakupie po 50Czy na sprzedawcy spoczywa obowiązek kontroli, że nabywca prowadzi działalność gospodarczą? (wystawianie faktury VAT czy paragonu fiskalnego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.