Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wypłacone

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2008r. (data wpływu 30 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wypłacone premie pieniężne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wypłacone premie pieniężne.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jako wydawnictwo dokonuje sprzedaży wydawanych przez siebie książek hurtowniom i księgarniom. Podmioty te następnie sprzedają nabyte od wnioskodawcy książki swoim klientom. Książki dostarczane są do kontrahentów na podstawie składanych przez nich zamówień. Zgodnie z umową, dostawy pomiędzy Wnioskodawcą a kontrahentami, po zakończeniu okresu rozliczeniowego wnioskodawca nalicza i wypłaca kontrahentom premie pieniężne z tytułu osiągniętego obrotu (zależy to od wielkości dokonanych zakupów). Działanie to ma na celu intensyfikację sprzedaży towarów Wnioskodawcy. Okoliczność przekazania premii udokumentowana jest fakturą VAT wystawianą przez kontrahentów i opodatkowaną z zastosowaniem stawki VAT 22%. Wypłacana premia nie dotyczy konkretnej dostawy, realizowanej na rzecz danego kontrahenta, lecz ogółu wszystkich zamówień, zrealizowanych na jego rzecz w danym okresie rozliczeniowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie :

Czy faktura VAT, wystawiona przez kontrahenta dokumentująca otrzymaną przez niego premię pieniężną należną w związku z osiągnięciem określonego poziomu zakupów towarów od Wnioskodawcy, w której wykazano podatek VAT, stanowi dla wnioskodawcy podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, który został w niej wykazany.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana powyżej faktura daje prawo do odliczenia zawartego w niej podatku VAT. Dokumentuje ona bowiem faktycznie wykonaną usługę. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez odpłatne świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej bez osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Zgodnie z powszechnie przyjętym znaczeniem słowa świadczyć oznacza ono wykonywanie czegoś dla kogoś. Jednocześnie w teorii prawa przyjmuje się, iż świadczenie może polegać na daniu czegoś (dare), czynieniu czegoś (facere), nieczynieniu czegoś (non facere) oraz znoszeniu czegoś (pati). W omawianym stanie faktycznym wypłata premii nie jest oderwana od zachowania kontrahenta, bowiem samo jej wypłacenie, a także jej wysokość uzależniona jest od spełnienia określonych przesłanek. Pomiędzy stronami istnieją bowiem umowy, które określają zasady współpracy oraz warunki, które muszą zostać spełnione, aby premia została wypłacona Z tego punktu widzenia premia jest formą wynagrodzenia za wykonanie czynności, tj. realizowanie obrotu o określonej wielkości.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004r. sygn.PP3-812-122212004/AP/4026 (opubl. Dz. Urz. MF 2005.2.22 oraz Biul. Skarb. 2005.1.19), które w przekonaniu Wnioskodawcy opisuje analogiczny stan faktyczny, w takich przypadkach należy uznać, ze wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Skoro zatem wypłacenie premii za obrót jest w istocie zapłatą za usługę, to wystawiona faktura dokumentuje wykonanie usługi. Powyższe stanowisko potwierdza również pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2007r. sygn. IP-PP2-443-325/07- 2IPK .

W związku z tym, iż faktura dokumentuje wykonaną usługę związaną ze sprzedażą opodatkowaną - na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy o VAT - stanowi on podstawę do uznania wynikającego z niej podatku za podatek naliczony w rozumieniu ustawy, a co za tym idzie, do pomniejszenia podatku należnego o ten podatek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) świadczeniem usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż premia pieniężna związana jest z osiągnięciem określonego pułapu zakupów towarów dokonywanych przez kontrahentów Spółki. Wypłacana w ten sposób gratyfikacja pieniężna nie będzie związana z żadną konkretną dostawą i nie będzie miała charakteru dobrowolnego, będzie bowiem uzależniona od określonego zachowania nabywcy. W tym wypadku wypłacona premia stanowi rodzaj wynagrodzenia dla kontrahentów za świadczone na rzecz Spółki usługi. Zatem pomiędzy stronami będzie istniała więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług stanowi świadczenie usług za wynagrodzeniem, o których mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy, podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi (.) suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż wypłacane przez Wnioskodawcę premie mają na celu zintensyfikowanie sprzedaży jego produktów. W takim przypadku należy przyjąć, iż wypłacane premie niewątpliwie będą miały wpływ na wzrost dokonywanej przez Spółkę sprzedaży towarów stanowiącą czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stoi na stanowisku, iż Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach za odpłatne świadczenie usług dokonywanych przez beneficjentów premii, pod warunkiem jednakże, że zakup tych usług może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku, podatek naliczony, premia pieniężna
Data aktualizacji: 03/01/2013 15:00:01

Czy w związku ze zmianą formy prawnej uczelnia powinna zamknąć księgi rachunkowe, sporządz...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 22.02.2005r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 07.03.2005r.) o...

Czy obowiązkowe jest zakładanie konta dla Stowarzyszenia, jeżeli nie prowadzi działalności...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Nowa Huta działając zgodnie z art. 14a ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dn. 04.11.2004 r. wyjaśnia co następuje:fakt posiadania rachunku...

Stawka podatku właściwa dla sprzedaży ruchomości (maszyn) dokonywanej poza terytorium kraju

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W zakresie uzyskania akceptacji do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Olesno 46-300 ul. Pieloka 21

Zasięg terytorialny miasta gminy Dobrodzień, Gorzów Śląski, Olesno, Praszka, Radłów, Rudniki, Zębowice powiaty oleski województwo opolskie Konta bankowe CIT 42101014010007072221000000 VAT 89101014010007072222000000 PIT 39101014010007072223000000...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Siedlce 08-110 ul. Piłsudskiego 68Możliwość zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej jednorazowo do kosztów uzyskania przychoduRozliczenie kwot wynikających z wystawionych faktur VAT korygującychUrząd Skarbowy Nowa Sól 67-100 ul. Staszica 1Prowadzenie ewidencji VAT i refakturowanie
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.