Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup nieruchomości

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23.07.2010 r. (data wpływu 27.07.2010 r.), uzupełniony w dniu 27.09.2010 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 14.09.2010 r. oraz w dniu 14.10.2010 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 29.09.2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.07.2010 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony w dniu 27.09.2010 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 14.09.2010 r. oraz w dniu 14.10.2010 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 29.09.2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W analizowanej sytuacji;B sp. z o.o. (dalej Spółka) jest zainteresowana nabyciem od Spółdzielni Ogrodniczej W (dalej Spółdzielnia) prawa własności nieruchomości gruntowej (Grunt).Grunt jest zabudowany budynkami magazynowo — usługowymi (Budynki) oraz budowlami (Budowle).Budynki i Budowle zostały wybudowane pod koniec lat 60 ubiegłego wieku.Grunt wraz z Budynkami i Budowlami został nabyty przez Spółdzielnię w drodze podziału Spółdzielni w W. w roku 1991.Spółdzielnia nie poniosła wydatków na ulepszenie Budynków i Budowli, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej poszczególnych Budynków i Budowli.Spółdzielnia nie odliczyła podatku VAT związanego z nabyciem Gruntu wraz z Budynkami i Budowlami ani z żadnymi pracami dotyczącymi modernizacji Budynków i Budowli w rozumieniu przepisów podatkowych.Spółdzielnia nie planuje ulepszenia Budynków i Budowli.Spółka nabędzie od Spółdzielni Grunt wraz z Budynkami i Budowlami.Budynki i Budowle posadowione na Gruncie przeznaczone są docelowo do rozbiórki.Po wyburzeniu na miejscu Budynków i Budowli Spółka planuje wybudować na Gruncie sklep o profilu budowlanym, który będzie służył do wykonywania przez Spółkę działalności opodatkowanej (sprzedaż).Spółdzielnia oraz Spółka są zarejestrowanymi podatnikami VAT.W uzupełnieniu z dnia 27.09.2010 r., Spółka wskazała, iż przedmiotowe budynki magazynowo-usługowe oraz budowle były w Spółdzielni przedmiotem najmu i dzierżawy, a ww. umowy zostały zawarte w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

W uzupełnieniu z dnia 14.10.2010 r., Wnioskodawca dodał, iż umowy najmu i dzierżawy, o których mowa powyżej obowiązywały w okresie od 02.01.1992 r. do 31.08.2010 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka ma prawo do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach otrzymanych od Spółdzielni dokumentujących dostawę Gruntu (wraz z Budynkami i Budowlami) w sytuacji, gdy Spółka oraz Spółdzielnia złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed dniem dokonania dostawy zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy Budynków i Budowli podatkiem VAT, zgodnie z art. 43 ust. 10 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Zdaniem Spółki, w analizowanej sytuacji Spółka ma prawo do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach otrzymanych od Spółdzielni, dokumentującej dostawę Gruntu (wraz z Budynkami i Budowlami) gdyż istnieje związek pomiędzy dokonanym zakupem, a wykonywaniem czynności opodatkowanych przez Spółkę.

1. Stan prawny.

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, co do zasady:Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1).Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1).Ilekroć w przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty (art. 2 pkt 6).Z pewnymi zastrzeżeniami stawka podatku VAT wynosi 22% (art. 41 ust. 1).Zwalnia się z podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, przy czym pod pojęciem pierwszego zasiedlenia rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej;pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata (art. 43 ust. 1 pkt 10w zw. z art. 2 pkt 14).Ponadto zwalnia się z podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 10, pod warunkiem że:w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, te były one niższe niż 30 % wartości początkowej tych obiektów (art. 43 ust. 1 pkt 10a).Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części, przy czym przedmiotowe oświadczenie musi również zawierać:imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;adres budynku, budowli lub ich części (art. art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z ust. 10).przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu (art. 29 ust. 5).zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z pewnymi zastrzeżeniami (art. 86 ust. 1).2. Analiza

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia VAT związanego z nabyciem Gruntu (wraz z Budynkami i Budowlami), w pierwszej kolejności należy ustalić, czy przedmiotowa transakcja będzie podlegała opodatkowaniu VAT (czy też będzie z VAT zwolniona).

2.1. Opodatkowanie dostawy Gruntu wraz z Budynkami i Budowlami podatkiem VAT.

W świetle powyższych przepisów, zdaniem Spółki:Zgodnie z art. 43 ust. 10 w zw. z ust. 1 pkt 10 nabywca i dostawca mogą zrezygnować ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że:nabywca i dostawca są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, przed dniem dokonania ich dostawy, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawę podatkiem VAT;dostawa nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim;pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku upłynął okres dłuższy niż 2 lata.Pod pojęciem pierwszego zasiedlenia rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po:ich wybudowaniu lubulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej.W analizowanej sprawie, zdaniem Spółki:Przedmiotowa dostawa nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż:pierwsze zasiedlenie już nastąpiło, ponieważ Budynki i Budowle będące przedmiotem dostawy były uprzednio oddane do użytkowania pierwszemu nabywcy po ich wybudowaniu, tj. Spółdzielni w drodze podziału.po oddaniu Budynków i Budowli do użytkowania pierwszemu nabywcy (tj. Spółdzielni), wydatki poniesione przez Spółdzielnię na ulepszenia, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły mniej niż 30 % wartości początkowej Budynków i Budowli.Skoro zatem:pomiędzy pierwszym zasiedleniem (rok 1992) a dostawą Budynków i Budowli upłynie okres dłuższy niż 2 lata (dostawa jest dopiero planowana) orazprzedmiotowa dostawa nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia- to, co do zasady, dostawa Budynków i Budowli będzie podlegała zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, zaś zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a nie będzie znajdowało zastosowania (jako że przepis ten dotyczy wyłącznie dostaw nieobjętych zwolnieniem, o którym mowa w ust. 10).Jeśli jednak — na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT — przed dniem dokonania dostawy Spółka oraz Spółdzielnia złoży do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgodne oświadczenie, że rezygnuje ze zwolnienia dostawy Budynków i Budowli z podatku VAT, dostawa Gruntu (wraz z Budynkami i Budowlami) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 22%.2.2 Prawo do odliczenia VAT naliczonego.Zdaniem Spółki, warunkiem umożliwiającym Spółce skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych.Skoro Spółka nabywa Grunt wraz z Budynkami i Budowlami w celu wykorzystania ich do wykonywania działalności opodatkowanej podatkiem VAT (wybudowanie na Gruncie sklepu o profilu budowlanym i prowadzenie sprzedaży opodatkowanej) to ma ona prawo od odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od Spółdzielni.3. Interpretacje organów podatkowych potwierdzające stanowisko Spółki.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w wiążących interpretacjach organów podatkowych, w tym min.:

W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 lipca 2009 roku, (znak IPPP2/443-457/09-4/AS), zgodnie z którą z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego wynika, że zamierza on sprzedać spółdzielcze własnościowe prawa do lokali użytkowych. Wnioskodawca nabył lokale użytkowe w postaci spółdzielczego własnościowego prawa od Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w 1991 r., zatem do pierwszego zasiedlenia tego lokalu doszło w 1991 r. W przedmiotowych lokalach od samego początku prowadzona była statutowa działalność Wnioskodawcy oraz lokale te nie były ulepszane, w takim stopniu, aby wydatki na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. A więc dostawa lokali użytkowych będzie odbywać się po ich pierwszym zasiedleniu i po upływie okresu dłuższego niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia. W związku z powyższym, sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokali użytkowych podlegać będzie zwolnieniu od podatku, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2009 roku, (znak IBPP3/443-140/09/KO), zgodnie z którą z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że na działce nr 1378/15 znajdują się budynki i budowle trwale z gruntem związane, które Wnioskodawca nabył w 1973r. Wnioskodawca nie poniósł nakładów na modernizację budynków i budowli. W związku z powyższym sprzedaż zabudowanej budynkami i budowlami działki nr 1376/15 podlega zwolnieniu od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT.

W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2009 roku, (znak ILPP1/443-150/09-2/KG), zgodnie z którą jeżeli dla dostawy przedmiotowych nieruchomości znajdzie zastosowanie zwolnienie od podatku VAT, w związku z zapisem art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT. Wnioskodawca nie będzie mógł skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikająca z faktur wystawionych przez sprzedawcę. A contrario wg. cytowanej interpretacji, jeżeli dostawa gruntu wraz z budynkami i budowlami przeznaczonymi do rozbiórki była opodatkowana VAT to nabywca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur wystawionych przez sprzedawcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ponadto ustawa o podatku VAT zawiera pewne wyjątki, w których prawo do odliczenia nie przysługuje. Zostały one wymienione w art. 88 ww. ustawy. W ust. 3a pkt 2 powołanego artykułu zastrzeżono, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że jeżeli dla dostawy przedmiotowych nieruchomości znajdzie zastosowanie zwolnienie od podatku VAT, w związku z zapisem art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, Wnioskodawca nie będzie mógł skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur wystawionych przez sprzedawcę.

Zatem, by rozpatrywać, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, należy przeanalizować, czy dana czynność będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy też będzie korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.).

Podstawowa stawka podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział trzy stawki preferencyjne: 7%, 3% i 0%. Ustawodawca daje także podatnikom możliwość stosowania zwolnień podatkowych.

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.Należy zaznaczyć, iż oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie należy rozumieć także umowy najmu i dzierżawy. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie czynność oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Należy podkreślić, że w myśl art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.Natomiast, treść art. 29 ust. 5 ustawy o VAT stanowi, iż w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest zainteresowany nabyciem od Spółdzielni Ogrodniczej Wilanów (dalej Spółdzielnia) prawa własności nieruchomości gruntowej (Grunt). Grunt jest zabudowany budynkami magazynowo — usługowymi (Budynki) oraz budowlami (Budowle), które zostały wybudowane pod koniec lat 60 ubiegłego wieku. Grunt wraz z Budynkami i Budowlami został nabyty przez Spółdzielnię w drodze podziału Spółdzielni w W. w roku 1991. Spółdzielnia nie poniosła wydatków na ulepszenie Budynków i Budowli, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej poszczególnych Budynków i Budowli. Spółdzielnia nie odliczyła też podatku VAT związanego z nabyciem Gruntu wraz z Budynkami i Budowlami ani z żadnymi pracami dotyczącymi modernizacji Budynków i Budowli w rozumieniu przepisów podatkowych. Budynki i Budowle posadowione na Gruncie przeznaczone są docelowo do rozbiórki. Po wyburzeniu na miejscu Budynków i Budowli Spółka planuje wybudować na Gruncie sklep o profilu budowlanym, który będzie służył do wykonywania przez Spółkę działalności opodatkowanej (sprzedaż). Spółdzielnia oraz Spółka są zarejestrowanymi podatnikami VAT. Spółka wskazała, iż przedmiotowe budynki magazynowo-usługowe oraz budowle były w Spółdzielni przedmiotem najmu i dzierżawy w okresie od 02.01.1992 r. do 31.08.2010 r.

Mając na uwadze treść powołanych przepisów oraz opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że dostawa przedmiotowej nieruchomości, która w okresie od 02.01.1992 r. do 31.08.2010 r. oddana była w najem - stanowiący czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT - korzystała będzie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Bowiem w przedmiotowej sprawie dostawa nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia (zasiedlenie to nastąpiło przez oddanie w odpłatny najem budynku użytkownikowi), a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą minęło więcej niż 2 lata.

Zatem transakcja zbycia ww. nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Skoro dostawa przedmiotowego budynku będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, to również dostawa gruntu, na którym budynek ten posadowiono będzie podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług - zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy.

Ponadto Wnioskodawca oraz kontrahent mogą zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, i wybrać opodatkowanie planowanej dostawy przedmiotowej nieruchomości, jednakże pod warunkiem spełnienia przesłanek wskazanych w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT. W związku z powyższym Spółce na podstawie art. 86 ust. 1 będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w ww. transakcji w zakresie, w jakim dokonywane zakupy będą służyły czynnościom opodatkowanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: budynek, nieruchomości, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 28/01/2013 09:00:01

Uznania za usługę premii pieniężnej udzielanej przez Dostawcę dla Wnioskodawcy z faktur wy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jaki sposób dokumentować otrzymywanie i udzielanie premii pieniężnych?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka może wystawić fakturę korygującą, stosując do dostawy sprzęty komputerowego dla...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka prawidłowo postępuję odliczając podatek VAT od faktury wystawionej przez firmę...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kwestie różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnychw walutach obcych

STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka Jawna . jest zobowiązana do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodniez zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r.w...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Sposób rozliczenia na fakturze VAT RR opłat przekazywanych na Fundusz Promocji Mięsa przez rolnikaJak należy rozliczyć podatek od towarów i usług naliczany od opłat za użytkowanie wieczyste?Obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących premiiKiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku zakupu usługi, czy w momencie dokonanej zapłaty i wystawienia w tym samym dniu faktury wewnętrznej?Dot. podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie paliwa
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.