Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją inwestycji

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2010 r. (data wpływu 21 czerwca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją zadania pn. Wybudowanie krytej pływalni z łącznikami do kompleksu Szkolnego Szkoły Podstawowej - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 21 czerwca 2010 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją zadania pn. Wybudowanie krytej pływalni z łącznikami do kompleksu Szkolnego Szkoły Podstawowej.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.W dniu 14 października 2009 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wybudowanie krytej pływalni z łącznikami do kompleksu Szkolnego Szkoły Podstawowej, którego termin zakończenia prac ustalono na dzień 30 września 2010 r. Gmina wskazała, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do zadań własnych gminy, służących zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej, należą m.in. sprawy kultury fizycznej i turystyki. Realizowane przez Gminę zadanie jest wykonywane w ramach ustawowych zadań samorządu terytorialnego. Gmina wyjaśniła, że zgodnie z art. 31 ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz w imieniu Gminy podpisał umowę z wykonawcą i prowadzi inwestycję. Faktury zakupu wystawiane są na Gminę, na których umieszczany jest jej NIP. Płatności następują z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego, bowiem gminy realizują nałożone na nie zadania za pośrednictwem urzędów gmin.

Po zakończeniu całego zadania, Gmina zamierza przekazać powstały środek trwały w dzierżawę spółce prawa handlowego. Dokonanie tej czynności nastąpi na podstawie umowy dzierżawy, zgodnie z którą wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków na czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić umówiony czynsz (art. 693 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). Spółka będzie czerpać korzyści, np. z biletów wstępu, czy karnetów na basen, a Gmina będzie pobierać czynsz za dzierżawę obiektu krytej pływalni, którego wysokość miesięcznie ustalono w kwocie ok. 500 zł netto.

Przewidywana wartość realizacji całego zadania wynosi około 13 mln złotych. Gmina otrzyma pomoc finansową, w formie dotacji celowej, z budżetu województwa na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Udział finansowy Gminy wyniesie 68, 20% wartości zadania, natomiast Samorządu Województwa 31, 80%.

Kwota dotacji celowej zostanie przekazana na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego, z którego następuje również płatność faktur zakupu dla wykonawcy inwestycji. Płatność następuje ryczałtowo, po wykonaniu każdego, kolejnego etapu przedmiotu umowy. Gmina do chwili złożenia wniosku, nie dokonała odliczenia podatku z faktur zakupu. Jeżeli takie prawo będzie przysługiwać, to zostanie złożona korekta deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7).

Gmina nadmieniła, że posiada dwa Numery Identyfikacji Podatkowej: Urzędu Miejskiego oraz Gminy.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy Gmina, która jest inwestorem inwestycji, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. zadania.Zdaniem Wnioskodawcy, powołującego treść art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gmina wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Gmina, po powołaniu przepisu § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, stwierdziła, że po zakończeniu inwestycji, przekaże powstałe składniki majątkowe w dzierżawę spółce prawa handlowego. Dokonanie tej czynności nastąpi na podstawie umowy cywilnoprawnej i będzie odpłatnym świadczeniem usług. Powyższe oznacza, że nabywane towary i usługi, związane z realizacją przedmiotowego zadania będą służyły czynnościom opodatkowanym, a tym samym Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Gmina, stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

W myśl dyspozycji art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 ww. przepisu, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z ust. 6 powołanego artykułu, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina realizuje inwestycję, którą zamierza po zakończeniu prac przekazać w dzierżawę spółce prawa handlowego. Spółka będzie czerpać korzyści między innymi ze sprzedaży biletów wstępu, karnetów na basen, natomiast Gmina będzie pobierać czynsz za dzierżawę. Gmina otrzyma pomoc finansową, w formie dotacji celowej, z budżetu województwa na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Udział finansowy Gminy wyniesie 68, 20% wartości zadania, natomiast Samorządu Województwa 31, 80%.

Biorąc po uwagę powyższe należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy - jak wskazano we wniosku - obiekt służył będzie czynnościom opodatkowanym, Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją inwestycji, pod warunkiem, że nie wystąpi żadne wyłączenie wymienione w art. 88 ustawy.

Jednocześnie wskazać należy, że kwestia związana z możliwością dokonania korekty deklaracji VAT-7 nie była przedmiotem rozstrzygnięcia, gdyż nie przedstawiono w tym zakresie stanowiska i nie postawiono pytania.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: prawo do odliczenia, projekt
Data aktualizacji: 19/10/2013 03:00:01

Księgowość można poprowadzić samemu

Jednoosobowe działalności gospodarcze nie zawsze potrzebują księgowego na etacie. Właściciele takich firm mogą rozważyć prowadzenie księgowości we własnym zakresie. Często jest to optymalnym rozwiązaniem, które pozwala oszczędzić sporo wydatków...

Ustalenia czy umowy o pracę podlegają ustawie o podatku od towarów i usług orz możliwość o...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak należy rozliczać należny podatek od towarów i usług od refaktur za media?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 12.07.2005 r. o udzielenie pisemnej...

Akceptacja faktur musi być przede wszystkim w formie podpisu zarówno na oryginale i kopii...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zniesienie współwłasności, obowiązek wystawienia faktury VAT tytułu otrzymanej dopłaty

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Faktura VAT zaliczkowaCzy spółka może odliczyć w całości lub w części podatek VAT naliczony, wynikający z faktur zakupowych i kosztowych za okres od 01.01 - 10.02.2006 ?Dot. podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrującychCzy opisany przez podatnika sposób korekty wewnątrzwspólnotowych nabyć jest zgodny z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług?Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez dostawcę towaru, dokumentujących kaucję za opakowania zwrotne
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.