Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej fakt wypłacenia premii pieniężnej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. G. P., przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2008r. (data wpływu 20 marca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 czerwca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczania podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur VAT dokumentujących otrzymanie przez kontrahenta od Spółki premii pieniężnych za zrealizowanie w danym okresie czasu obrotu, powyżej ustalonego poziomu lub dokonanie zakupu towarów powyżej ustalonej ilości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczania podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur VAT dokumentujących otrzymanie przez kontrahenta od Spółki premii pieniężnych za zrealizowanie w danym okresie czasu obrotu, powyżej ustalonego poziomu lub dokonanie zakupu towarów powyżej ustalonej ilości.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 czerwca 2008r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W ramach prowadzonej działalności handlowej Wnioskodawca przyznaje swoim odbiorcom jak również otrzymuje od swoich dostawców premie pieniężne. Premie te przyznawane są za zrealizowanie w danym okresie czasu pomiędzy Spółką a jej danym kontrahentem obrotu powyżej ustalonego poziomu lub dokonanie zakupu/sprzedaży towarów powyżej ustalonej ilości. Początkowo Spółka wystawiała swoim odbiorcom jak również otrzymywała od swoich dostawców noty księgowe, dokumentujące kwoty otrzymanych bądź przyznanych premii. W związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 30 grudnia 2004r., sygn. PP3-812-1222/2004/AP/4026, oraz szeregiem wydawanych i publikowanych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów w tym czasie interpretacji prawa podatkowego, z których jednoznacznie wynikało, iż tego typu działalność jest działalnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Spółka zaczęła wystawiać swoim odbiorcom oraz otrzymywać od swoich dostawców faktury VAT, w których kwota premii powiększana była o podatek VAT wg stawki 22%. Spółka dokonywała odliczenia podatku VAT naliczonego, znajdującego się na fakturach otrzymywanych od swoich kontrahentów, dokumentujących przekazane premie pieniężne.

Natomiast w uzupełnieniu wniosku z dnia 17 czerwca 2008r., Wnioskodawca wskazał, iż udzielane i otrzymywane od kontrahentów premie, nie są związane z konkretną dostawą (fakturą). Dotyczą one okresów miesięcznych i zależą od ilości sprzedanego towaru za cały okres, bądź też terminowych wpłat.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma prawo do odliczania podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur VAT dokumentujących otrzymanie przez kontrahenta od Spółki premii pieniężnych za zrealizowanie w danym okresie czasu obrotu, powyżej ustalonego poziomu lub dokonanie zakupu towarów powyżej ustalonej ilości.

Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na rozbieżności i niespójności pomiędzy publikowanymi w przedmiotowym zakresie interpretacjami organów skarbowych a także ze względu na treść obowiązującego nadal pisma Ministerstwa Finansów z dnia 30 grudnia 2004r., sygn. PP3-812-1222/2004/AP/4026, Spółka uważa, że nadal ma prawo do odliczania podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT, wystawianych przez kontrahentów Spółki a dokumentujących otrzymane przez nich od Spółki premie pieniężne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Odnosząc się do kwestii związanej z prawem do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od kontrahentów, dokumentujących wypłacone przez Wnioskodawcę premie pieniężne, stwierdzić należy, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W myśl ust. 10 pkt 1 powołanego artykułu, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jeżeli zatem w przedmiotowej sprawie premie pieniężne są udzielane w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach potwierdzających nabycie przedmiotowych usług, o ile wydatki te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i nie zachodzą inne wyłączenia, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z tym Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w fakturze otrzymanej od kontrahenta z tytułu udzielonej mu premii pieniężnej, pod warunkiem, iż nie wystąpią inne wyłączenia określone w ustawie o VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Nadmienia się, iż w zakresie ustalenia czy przyznane i otrzymane premie pieniężne należy traktować jako wynagrodzenie za świadczenie usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku - Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: prawo do odliczenia, premia pieniężna, świadczenie usług
Data aktualizacji: 28/01/2013 09:00:01

Możliwość odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dotyczących realizacji projektu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy faktura VAT powinna być podpisana i opieczętowana?

Dnia 17 listopada 2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawiczu wpłynął wniosek z zapytaniem, czy faktura VAT powinna być podpisana i opieczętowana. Zdaniem podatnika faktura VAT nie wymaga podpisów i pieczątek wystawcy i odbiorcy. Zgodnie z 9...

Wystawianie faktur z tytułu dzierżawy lokalu użytkowego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy koszty zapłaconych faktur VAT dotyczących noclegów Przedsiębiorcy związanych z odbytą...

W dniu 10 maja 2007 r. do Urzędu Skarbowego w Hajnówce wpłynął wniosek Pana xxxxo wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, postępowanie...

Czy podatek VAT wynikający z faktury za naprawę samochodu / towaru / dokonaną przez przewo...

W związku z art. 86 ust.1 i art. 88 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W złożonym wniosku podatnik pyta o konieczność wystawiania faktur korygujących w formie elektronicznej do elektronicznych faktur pierwotnychOdliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi reklamoweSposób przechowywania faktur elektronicznychCzy to zdarzenie zaksięgować na bieżąco, czy też stosownie do okresu, którego dotyczy? Na podstawie jakich dokumentów dokonać księgowania?Czy można odliczać podatek VAT z faktur dokumentujacych zakup części zamiennych zwiazanych z naprawą auta ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.