Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wykonanie usług marketingowych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2009 r. (data wpływu 26 października 2009 r.), uzupełnionym w dniu 8 stycznia 2010 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wykonanie usług marketingowych - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 26 października 2009 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 8 stycznia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wykonanie usług marketingowych.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Spółdzielnia jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi działalność produkcyjno-handlową polegającą na skupie mleka i produkcji wyrobów mleczarskich, jak również prowadzi własną hurtownię nabiałowo-spożywczą. Jednym z odbiorców towarów z hurtowni jest podmiot, posiadający sieć sklepów na terenie miasta. Odbiorca podpisał ze Spółdzielnią porozumienie o współpracy handlowej. W jednym z punktów porozumienia wskazane jest, iż:

odbiorca zobowiązuje się, że zapewni dystrybucję produktów Spółdzielni we wszystkich sklepach należących do sieci odbiorcy, odbiorcy przysługuje należność za usługi marketingowe w wysokości np. 1% wartości odebranych od Spółdzielni towarów za okres np. trzech miesięcy, Spółdzielnia jako dostawca towarów, zobowiązuje się do udziału w edycji gazetki handlowej wydawanej przez odbiorcę, Spółdzielnia jako dostawca zobowiązuje się do przeprowadzania wszystkich promocji krajowych towarów oraz do nieodpłatnego przekazania towarów reklamowych, Spółdzielnia jako dostawca udzieli odbiorcy rabatu podstawowego, np. 3%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy z otrzymanej od odbiorcy faktury VAT za usługi marketingowe, Spółdzielnia może odliczyć podatek naliczony.Zdaniem Wnioskodawcy, usługi marketingowe fakturowane przez odbiorcę, za świadczenie których wysokość wynagrodzenia uzależniona jest procentowo od obrotu osiągniętego przez określony czas - są usługą w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem Spółdzielnia może odliczyć podatek naliczony od ww. usługi.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pojęcie świadczenie usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Pojęcie usługi, według ustawy, jest szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU (art. 8 ust. 3 ustawy). Przez świadczenie usług należy zatem rozumieć każde zachowanie się podatnika - nie będące dostawą towarów - na rzecz innego podmiotu. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

W praktyce występują sytuacje, gdzie świadczenie pieniężne jest wypłacane z tytułu dokonywania przez nabywcę zakupów określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie, dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób, a także w zamian za zobowiązanie do prowadzenia akcji o charakterze promocyjnym, marketingowym, reklamowym, itp. Zachowanie nabywcy w takim przypadku jest świadczeniem usługi na rzecz sprzedającego a jako zapłatę za wykonaną usługę otrzymuje on wynagrodzenie.

Zatem w sytuacji, gdy w zamian za wypłacone wynagrodzenie będzie mieć miejsce świadczenie usług promocyjnych, marketingowych, reklamowych lub organizowanie akcji lojalnościowych, zastosowanie znajdzie przepis art. 8 ust. 1 ustawy, czynność taka będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w treści art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto, w treści art. 88 powołanej ustawy, ustawodawca wskazał czynności, w odniesieniu do których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego oraz przypadki, w których faktury i dokumenty celne nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego.

Z powyższego wynika, że ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółdzielnia (podatnik podatku od towarów i usług) prowadzi działalność produkcyjno-handlową polegającą na skupie mleka i produkcji wyrobów mleczarskich, jak również prowadzi własną hurtownię nabiałowo-spożywczą. Na podstawie zawartej umowy z kontrahentem nabywa usługi marketingowe. Przedmiotowe usługi polegają na podejmowaniu przez kontrahenta Wnioskodawcy działań zapewniających dystrybucję produktów Spółdzielni we wszystkich sklepach należących do jego sieci. Za czynności te przysługuje należność w wysokości np.1% wartości odebranych od Spółdzielni towarów, za dany okres (np. trzech miesięcy). Spółdzielnia jako dostawca towarów - w ramach umowy - zobowiązuje się do udziału w edycji gazetki handlowej wydawanej przez odbiorcę, do przeprowadzania wszystkich promocji krajowych towarów, do nieodpłatnego przekazania towarów reklamowych oraz udzielenia odbiorcy rabatu podstawowego, np. 3%.

Odnosząc powyższe do przedmiotowej sprawy należy stwierdzić, iż pomiędzy stronami istnieje więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy stanowi świadczenie usługi za wynagrodzeniem. Spółdzielnia otrzymała od kontrahenta fakturę dokumentującą nabycie usługi marketingowej.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i treść powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, iż nabywając usługę marketingową udokumentowaną fakturą VAT, zgodnie z cytowanym wyżej przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu jej nabycia, w zakresie w jakim nabycie związane jest ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, przy założeniu, że nie wystąpią wyłączenia, wynikające z treści art. 88 tej ustawy.

Jednocześnie, mając na uwadze fakt, że stroną wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest nabywca usługi marketingowej zaznacza się, iż interpretacja nie ma mocy wiążącej dla podmiotu świadczącego usługę, który chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie. W konsekwencji, regulacje zawarte w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa, nie będą miały zastosowania dla tego podmiotu.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: czynności podlegające opodatkowaniu, odliczenia, podatek naliczony, prawo do odliczenia, świadczenie usług, usługi marketingowe
Data aktualizacji: 20/10/2013 12:00:01

Urząd Skarbowy Bełchatów 97-400 ul. J. Piłsudskiego 18

Zasięg terytorialny miasta Bełchatów gminy Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów powiaty bełchatowski województwo łódzkie Konta bankowe CIT 71101013711411232221000000 VAT 21101013711411232222000000 PIT...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących czynsz leasingu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przed otrzymaniem towaru

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Co to jest Faktura VAT marża?

Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedawanych towarów w systemie marży polega na tym, iż podstawą opodatkowania tym podatkiem jest tutaj nie cała wartość netto, a jedynie marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca...

Czy czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług można dokumentować...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 01.08.2006r.(data wpływu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie, dokumentowanie premii pieniężnych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej świadczenie usługiDotyczy obowiązku wystawiania faktur VATFaktury korygujące w przypadku nabyć wewnątrzwspólnotowychPo jakim kursie ewidencjonować narosłe odsetki na walutowym rachunku bankowym oraz pobierane przez bank prowizje z rachunku walutowegoDylemat nowych firm: książka przychodów i rozchodów, czy księgi rachunkowe?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.