Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez odbiorców premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2008 r. (data wpływu 10 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez odbiorców premii pieniężnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez odbiorców premii pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka w ramach kontraktów handlowych z podmiotami będącymi Dystrybutorami jej produktów, jest obciążana przez danego Dystrybutora fakturą VAT z tytułu premii pieniężnych. Premie te są związane z wysokością obrotów osiąganych w ramach nabywania przez Dystrybutora towarów produkowanych przez Wnioskodawcę. Umowy zawierane z kontrahentami wskazują także, że podmioty będące Dystrybutorami produktów wykonują określone czynności marketingowe, służące zwiększeniu uzyskiwanego obrotu, mające na celu promowanie towarów handlowych Zainteresowanego oraz intensyfikację dalszej odsprzedaży kupowanych od niego towarów, w tym organizowanie akcji marketingowych u swoich odbiorców, promocji gratisowych, cenowych, drukowanie materiałów reklamowych, regularne wysyłanie informacji handlowych. W zamian za to, Spółka przyznaje kontrahentowi wynagrodzenie po zrealizowaniu przez niego warunków określonych powyżej, a wynikających z zawartej umowy, w tym z tytułu realizacji obrotów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT wystawionej przez danego Dystrybutora z tytułu premii pieniężnej związanej z wykonaniem określonych czynności i osiągnięciem przez niego określonej wysokości obrotów z tytułu nabycia jej towarów.

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Tym samym, każde odpłatne świadczenie na rzecz innego podmiotu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby uznać dane świadczenie za świadczenie odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a beneficjentem i w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. W przedstawionym stanie faktycznym istnieje bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, wynika wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. W przypadku premii pieniężnych udzielanych przez Spółkę dla danego Dostawcy z tytułu nieoznaczonej liczby nabyć, a także podejmowania przez kontrahentów Spółki działań marketingowych w celu zwiększenia obrotu, a tym samym braku możliwości przyporządkowania tej premii do konkretnego nabycia towarów, przekazywana premia jest związana z określonym zachowaniem kontrahenta jako usługodawcy.

Z tychże względów kontrahenci podatnika świadczą usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, a w konsekwencji obowiązani są do wystawienia faktury VAT dla podmiotu wypłacającego premię pieniężną i z tak wystawionej faktury, zdaniem Zainteresowanego, ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach ogólnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług - art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy.

Na mocy art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z analizy przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w zamian za osiąganie obrotów w odpowiedniej wysokości oraz za wykonywanie określonych czynności marketingowych służących zwiększeniu uzyskiwanego obrotu (promocja, intensyfikacja odsprzedaży, organizowanie promocji gratisowych, cenowych, drukowanie materiałów reklamowych, akcje marketingowe itp.) przyznaje kontrahentowi wynagrodzenie (premie pieniężną). Spółka jest zdania, iż przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach ogólnych z faktur otrzymanych od odbiorców premii pieniężnych (kontrahentów), gdyż uważa, że świadczą oni na jej rzecz usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy i zobowiązani są do wystawienia z tego tytułu faktury VAT dla podmiotu wypłacającego premię.

Najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. W sprawie będącej przedmiotem wniosku, faktury otrzymane od kontrahentów dokumentują wypłacone przez Wnioskodawcę premie pieniężne, będące wynagrodzeniem za usługi świadczone przez Dystrybutorów. Nie może, zatem budzić wątpliwości fakt, iż podatek naliczony wykazany na takich fakturach związany jest z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu. W związku z faktem, iż usługi wykonywane przez kontrahentów Zainteresowanego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez odbiorców premii, na zasadach określonych w art. 86 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń zawartych w art. 88 ustawy.

Ponadto tut. Organ zwraca uwagę, iż z dniem 1 grudnia 2008 r. (z wyjątkami określonymi w art. 15 tej ustawy), weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320), zgodnie z którą uchylono art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, odliczanie podatku naliczonego, podatek od towarów i usług, premia pieniężna
Data aktualizacji: 31/01/2013 15:00:01

Czy czynność polegająca na umownym przekazaniu praw do domeny internetowej winna być opoda...

Stan faktyczny:Pan M. K. w 2003r. nabył prawo do domeny internetowej www.pl. Corocznie przedłużał jej ważność. Ostatni raz przedłużył jej ważność dnia 31 stycznia 2006r. za kwotę 97, 60 zł. W dniu 12 września 2006r. złożył wniosek o zmianę abonenta...

Z jaką stawą VAT Spółka powinna wystawić fakturę dla odbiorcy z poza UE (0% czy 22%)?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka prowadzi działalność spedycyjną oraz transportową, zajmuje się głównie przewozami towarów z Francji, Niemiec, Włoch, z Polski do Litwy i Rosji.Towar z Polski przeznaczony na eksport...

Jaką stawką podatku Urząd Miejski winien być obciążony na fakturze dokumentującej zakup to...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość skorzystania z prawa do skorzystania z obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z...

Odliczenie od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na pobyt w Niep...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Refakturowanie kosztów ubezpieczeniaUjęcie w rejestrze sprzedaży i deklaracji VAT-7 faktury korygującej podwyższającej cenę sprzedażyKiedy należy zaliczyć do przychodów należnych wartość faktury z tytułu rozliczenia usług telekomunikacyjnych?Urząd Skarbowy Jędrzejów 28-300 ul. 11 Listopada 33Kiedy należy stosować proporcje, o których mowa w art. 90 ustawy o VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.