Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej zakup paliwa do motocykla będącego środkiem trwałym

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Psie Pole stwierdza, że stanowisko podatnika z dnia 25.05.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.06.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej zakup paliwa do motocykla będącego środkiem trwałym - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 20.06.2006 r. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Psie Pole wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji o której mowa w § 1 następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.Stan faktyczny:Podatnik świadczy usługi ogólnobudowlane. Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zamierza zakupić motocykl, który będzie służył jako środek transportu oraz jako wizerunek firmy do celów marketingowych i reklamowych. Motocykl ten wprowadzony zostanie na stan środków trwałych.Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup paliwa do motocykla. Podatnik twierdzi, że będzie miał możliwość odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu zakupu paliwa do motocykla.Po rozpatrzeniu przedmiotowej sprawy tut. organ podatkowy stwierdza co następuje: Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów lub usług zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) . Zgodnie z powołanym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym. mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Należy jednak wskazać, iż prawo określone w powołanym przepisie ulega ograniczeniom wskazanym w art. 88 ustawy o VAT. Zgodnie z treścią art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3. Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera własnej definicji samochodu osobowego i pojazdu samochodowego. Co prawda zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 128 poz. 908 ze zm.) — pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25km/h; określenie to nie obejmuje: ciągnika rolniczego. Motocykl zaś zgodnie z definicją zawartą w pkt 45 powołanej ustawy prawo o ruchu drogowym, to pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem — wielośladowy. Należy jednak wskazać, iż zgodnie z treścią art. 2 ust. 6 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług towary identyfikuje się na podstawie przepisów o statystyce publicznej. W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w dziale 34 zatytułowanym Pojazdy mechaniczne przyczepy i naczepy, gdzie wymienione są m. in. wszelkiego rodzaju samochody, motocykli nie wyszczególnia się. Motocykle, które posiadają symbol PKWiU 35.4 1 zaklasyfikowano w odrębnym dziale zatytułowanym, Sprzęt transportowy pozostały, wśród między innymi statków, okrętów, lokomotyw, rowerów, motorowerów itp. A zatem w świetle powyższego zasadnym jest przyjęcie tezy, iż motocykle w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej, a także w potocznym znaczeniu są innymi niż samochody, odrębnym środkiem transportu. Dokonując analizy przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu, w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług tut. organ podatkowy stwierdza, iż ograniczenie w odliczaniu podatku naliczonego, wynikające z przepisów art. 88 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy VAT nie dotyczą zakupu paliwa do napędu motocykli. Mając powyższe na uwadze tut. organ postanowił jak w sentencji.Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia. Jak stanowi art. 14b § 1i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie podlega opłacie skarbowej.
Słowa kluczowe: motocykl, odliczenie podatku od towarów i usług, paliwo, prawo do odliczenia, środek trwały
Data aktualizacji: 27/01/2013 18:00:01

Czy należy dokumentować fakturą VAT otrzymywaną premię pieniężną z tytułu zawartej umowy m...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W deklaracji za jaki okres wykazać fakturę korygującą zwiększającą kwotę VAT należnego do...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i...

Czy wystawiając notę księgową na poniesione koszty usługi transportu, świadczonej przez fi...

Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z wnioskiem z dnia x 2006 roku oraz pismem uzupełniającym z dnia x 2006 roku złożonym...

Urząd Skarbowy Kościan 64-000 ul. Młyńska 5

Zasięg terytorialny miasta Kościan gminy Czempiń, Kościan, Krzywiń, Śmigieł powiaty kościański województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 31101014690035352221000000 VAT 78101014690035352222000000 PIT 28101014690035352223000000 budżetowe pozostałe...

Czy stan prawny spółki z o.o. na podstawie, którego będzie wykonywać usługi szkoleniowejes...

: Na podstawie art.14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku - Ordynacja podatkowa tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. z późn. zm. , po zapoznaniu się z treścią wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Wnioskodawca ma możliwość potrącenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur VAT?Podatnik zapytuje czy ma obowiazek wysatwiania faktur VAT na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalnosci gospodarczejStawka podatku VAT dla robót budowlanych, polegających na rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnejCzy prawidłowym jest dokumentowanie notą księgową otrzymywanych: bonusu od obrotu i bonusu za osiągnięcie określonego w umowie pułapu zakupów?Czy słusznie postąpiliśmy odliczając podatek naliczony wynikający z faktury w miesiącu otrzymania duplikatu faktury ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.