Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji dotyczącej budowy hali widowiskowo-sportowej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 kwietnia 2010 r. (data wpływu 8 kwietnia 2010 r.), uzupełnionym w dniach: 21 czerwca i 2 lipca 2010 r. (daty wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji pn. Budowa hali widowiskowo-sportowej - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 8 kwietnia 2010 r. Ośrodek złożył wniosek, uzupełniony w dniach: 21 czerwca i 2 lipca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji pn. Budowa hali widowiskowo-sportowej.W przedmiotowym wniosku, oraz jego uzupełnieniach, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.W strukturze Gminy funkcjonuje jednostka organizacyjna pn. Ośrodek (O). Jest jednostką budżetową - tj. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej oraz czynnym podatnikiem VAT. Ośrodek zarządza krytą pływalnią, obiektami sportowymi na terenie Gminy, wypożyczalnią sprzętu pływającego. Uzyskuje przychody ze sprzedaży usług i dokonuje odliczeń podatku od towarów i usług.

W 2010 r. Gmina ogłosiła przetarg na realizację inwestycji Budowa hali widowiskowo-sportowej. Wartość szacunkowa zadania to 25.740.789, 51 zł (brutto). Zadanie będzie finansowane poprzez wykup wierzytelności. Gmina przystąpiła do realizacji ww. inwestycji, a z wykonawcą wybranym w przetargu podpisano umowę. Po zawarciu stosownych aneksów do umów z inspektorem nadzoru, wykonawcą, bankiem i Marszałkiem Województwa, Gmina planuje przekazać realizację przedmiotowej inwestycji Ośrodkowi. Na Ośrodek, jako jednostkę realizującą tę inwestycję, będą wystawiane faktury VAT za roboty budowlane i za nadzór inwestorski. Ośrodek będzie zarządzał halą widowiskowo-sportową (stanowiącą Jego środek trwały) i w związku z tym będzie prowadził sprzedaż wyłącznie opodatkowaną (bilety wstępu, wynajem), korzystając z odliczenia podatku naliczonego.

W chwili obecnej (tj. do czasu zawarcia ww. aneksów do umów) inwestycja jest realizowana przez Gminę. W związku z jej realizacją nie zostały jeszcze wystawione żadne faktury VAT.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy jednostka organizacyjna Gminy - O, realizująca zadanie inwestycyjne będzie mogła odliczyć podatek naliczony z faktur związanych z realizacją tego zadania (tj. z faktur za roboty budowlane i nadzór inwestorski).Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku z dnia 29 czerwca 2010 r., Ośrodkowi, jako jednostce realizującej ww. zadanie inwestycyjne, na który będą wystawiane faktury VAT (z tytułu robót budowlanych i za nadzór inwestorski), będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W treści art. 88 powołanej ustawy, ustawodawca wskazał czynności, w odniesieniu do których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego oraz przypadki, w których faktury i dokumenty celne nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż warunkiem skorzystania z prawa do odliczenia podatku od towarów i usług - stosownie do treści art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy - jest zaistnienie obligatoryjnej zależności, zgodnie z którą zakupione towary lub usługi muszą służyć czynnościom opodatkowanym nabywcy oraz muszą być udokumentowane fakturami na niego wystawionymi. Status ten ma istotne znaczenie, ponieważ tylko podmiotowi określonemu jako nabywca - w treści faktury - może przysługiwać prawo do odliczenia wynikającego z niej podatku naliczonego.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Gmina przystąpiła do realizacji budowy hali widowiskowo-sportowej, a z wykonawcą wybranym w przetargu podpisano umowę. Gmina (po zawarciu stosownych aneksów do umów z inspektorem nadzoru, wykonawcą, bankiem i Marszałkiem Województwa) planuje przekazać realizację przedmiotowej inwestycji Ośrodkowi, na który będą wystawiane faktury VAT (za roboty budowlane i nadzór inwestorski). Ośrodek będzie zarządzał ww. halą widowiskowo-sportową (stanowiącą Jego środek trwały) i w związku z tym będzie prowadził sprzedaż wyłącznie opodatkowaną (bilety wstępu, wynajem), korzystając z odliczenia podatku naliczonego.

W chwili obecnej (tj. do czasu zawarcia ww. aneksów do umów) inwestycja jest realizowana przez Gminę. W związku z realizacją inwestycji nie zostały jeszcze wystawione żadne faktury VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności sprawy, jak również treść powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, iż Ośrodkowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem ww. usług, o ile - jak wskazano we wniosku - po zawarciu stosownych aneksów do umów, stanie się jednostką realizującą ww. inwestycję, na którą, jako nabywcę, będą wystawiane faktury VAT dokumentujące zakup usług budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego, a poniesione wydatki będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, pod warunkiem, że nie wystąpi żadna z okoliczności wyłączających to prawo, określonych w art. 88 ustawy.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, faktura VAT, inwestycje, nabywca, odliczenie podatku, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek naliczony, podatek od towarów i usług, podatnik czynny, podatnik podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 17/01/2013 03:00:01

Prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego przy wykonywaniu usług rachunkowo-księgowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie usługi factoringu i prawo do odliczenia podatku naliczonego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Parczew 21-200 ul. Żabia 2A

Zasięg terytorialny miasta gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze, Siemień, Sosnowica powiaty parczewski województwo lubelskie Konta bankowe CIT 64101013390057602221000000 VAT 14101013390057602222000000 PIT...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego gdy nie złożono oświadczenia - z faktury wystawion...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przyznane Spółce premie pieniężne będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółka ma prawo potraktować faktury dokumentujące zakup usług teleinformatycznych, mimo braku zawartej umowy, jako koszt uzyskania przychodów?Proces wymiany i archiwizowania e-faktur spełnia wymogi o których mowa w § 4 pkt 2 w związku z § 6 ust. 5 rozporządzenia w sprawie e-fakturCzy należy wystawić fakture VAT za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego?Czy oddzielna płatność z tytułu cukru podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?Czy współwłaściciele kamienicy, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT mogą wystawić jeden wspólny rachunek dla określonego najemcy?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.