Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur związanych z realizacją zadania Dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia Centrum

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w O., przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2008r. (data wpływu 17 kwietnia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 lipca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur związanych z realizacją zadania Dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia O. Centrum " - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2008r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 7 lipca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur związanych z realizacją zadania Dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia O. Centrum ".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jako jednostka ochrony zdrowia jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W roku bieżącym Wnioskodawca ubiega się o przyznanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa O. na lata 2007-2013 na realizację projektu "Szpitale O. Gwarancją Bezpieczeństwa Zdrowotnego Regionu i Bazą Kształcenia Kadry Medycznej".

Zadanie "Dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia O. Centrum" służyć będzie do celów prowadzenia usług zdrowotnych, które zwolnione są z podatku VAT.

Środki, o które Wnioskodawca ubiega się z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa O. na lata 2007-2013 na realizację projektu "Szpitale O. Gwarancją Bezpieczeństwa Zdrowotnego Regionu i Bazą Kształcenia Kadry Medycznej" zostaną przeznaczone na dostosowanie istniejących pomieszczeń po pralni do celów prowadzenia usług zdrowotnych.

Przebudowane pomieszczenia będą służyć działalności zwolnionej z podatku VAT - świadczeniu usług zdrowotnych. Nie będzie wykonywana w nich działalność opodatkowana podatkiem VAT.

W związku z opisanym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytanie:

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług VAT od prowadzonych prac budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych u czynnego podatnika prowadzącego działalność zwolnioną z podatku VAT (PKWIU 85.1).

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ przebudowa obiektu prowadzona jest w celu przystosowania pomieszczeń do udzielania usług zdrowotnych zwolnionych z VAT nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art.120 ust.17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy wymieniono usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU ex 85), z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca za środki uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa O. na lata 2007-2013 na realizację projektu "Szpitale O. Gwarancją Bezpieczeństwa Zdrowotnego Regionu i Bazą Kształcenia Kadry Medycznej" zostaną przeznaczone na dostosowanie istniejących pomieszczeń po pralni do celów prowadzenia usług zdrowotnych.

Jak wynika z wniosku, przebudowane pomieszczenia będą służyć działalności zwolnionej z podatku VAT - świadczeniu usług zdrowotnych (PKWIU 85.1). Nie będzie wykonywana w nich działalność opodatkowana podatkiem VAT.

Zatem w myśl powyższych przepisów przebudowane pomieszczenia nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach usług w zakresie ochrony zdrowia, które korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Reasumując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT związanych z realizacją zadania Dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia O. Centrum", dofinansowanego ze środków pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa O. na lata 2007-2013 na realizację projektu "Szpitale O. Gwarancją Bezpieczeństwa Zdrowotnego Regionu i Bazą Kształcenia Kadry Medycznej".

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: obniżenie podatku należnego, usługi medyczne, zakład opieki zdrowotnej, zwolnienia z podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 24/12/2012 21:00:01

Urząd Skarbowy Mońki 19-100 ul. Ełcka 41A

Zasięg terytorialny miasta gminy Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki, Trzciane powiaty moniecki województwo podlaskie Konta bankowe CIT 49101010490005502221000000 VAT 96101010490005502222000000 PIT 46101010490005502223000000...

Podstawa opodatkowania, faktura VAT, obowiązek podatkowy przy wniesieniu aportem znaków to...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Stawka podatku za wykonanie usługi projektu architektonicznego i wykazanie na fakturze VAT...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy faktury dokumentujące wydatki poniesione na remont i modernizację winne być wystawione...

Na podstawie art.14a 1, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 8, z 2005 r., poz.60, z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w...

Termin rozliczenia faktury korygującej in minus wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub im...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
CIT - w zakresie sprecyzowania momentu realizacji różnic kursowych związanych transakcjami wzajemnych rozliczeń z podmiotami niemieckimiKiedy występuje obowiązek dokonania korekty faktury wewnętrznej i skorygowania deklaracji VAT-7?Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu związanych z realizacją inwestycji pnCzy można udokumentować sprzedaż nieruchomości dwiema fakturami, z których jedna będzie zawierała wartość gruntu, a druga wartość budynków i budowli?Jak należy prawidłowo dokumentować zakup płodów rolnych od rolnika nie będącego podatnikiem podatku VAT ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.