Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących udzielone premie pieniężne

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Firmy Handlowej, przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008r. (data wpływu 26 maja 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 sierpnia 2008r. (data wpływu 12 sierpnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur VAT, dokumentujących udzielone premie pieniężne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 maja 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur VAT, dokumentujących udzielone premie pieniężne.Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 sierpnia 2008r. (data wpływu 12 sierpnia 2008r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 30 lipca 2008r. nr IBPP2/443-484/08/BW.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka zawarła umowy z sieciami handlowymi na dostawę towarów-wyroby mleczarskie. Zapłata za dostarczone towary regulowana jest na podstawie wystawianych przez nią faktur VAT. Odbiorcy towarów obciążają ją, zgodnie z umowami, za różne usługi wykonywane na rzecz jego firmy m.in. są to: Premia pieniężna okresowa.Zapis w umowie brzmi cyt. Premia pieniężna okresowa - wynagrodzenie należne Zamawiającemu za wszelkie działania zmierzające do zwiększenia satysfakcji konsumenta, wykonywane przez poszczególnych Zamawiających, a w konsekwencji do efektywnej sprzedaży towarów dostawcy, mierzone w oparciu o nabycie określonej wartości towarów w danym okresie, rozliczane na zasadach określonych w Załączniku do Umowy.Bonus z tytułu rezygnacji z prawa zwrotu towarów - przysługujący nabywcy jej towarów w wysokości wyrażonej procentem za dany okres rozliczeniowy z tytułu rezygnacji z prawa zwrotu towarów do dostawcy. Spółka wskazała, że w obydwu przypadkach usługa dokumentowana jest fakturą wystawioną przez odbiorcę jej towarów, gdzie naliczany jest podatek VAT w wysokości 22%.W piśmie uzupełniającym wskazano, że premie pieniężne nie są związane z konkretną dostawą, ale dostawy w okresie rozliczeniowym np. miesiąc stanowią obrót i zarazem podstawę do wyliczenia premii.Premie pieniężne przyznawane są za czynności wymienione w umowie tzn. za wszelkie działania zmierzające do zwiększenia satysfakcji konsumenta poprzez np. eksponowanie produktu na czole regału lub półce w zasięgu wzroku kupującego, monitorowanie i analiza sprzedaży, umieszczanie dodatkowej informacji o cenie i samym produkcie w zależności od koniunktury. Premie te wyliczane są procentowo od wysokości obrotu netto w okresie rozliczeniowym (m-c lub kwartał). Nie są przyznawane kwotowo po przekroczeniu określonego progu zakupu.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Spółka otrzymująca fakturę (m.in.) za udzielenie premii pieniężnej może odliczyć wykazany w niej podatek VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy premie pieniężne wypłacane za osiągniecie przez dostawcę towarów o określonej umownie wielkości obrotów w określonym czasie są usługą w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.Uzależnione są bowiem od określonego zachowania stron transakcji i stanowią rodzaj wynagrodzenia dla kontrahentów za świadczone na jego rzecz usługi i dlatego też kwota podatku VAT zawarta w fakturach dokumentujących tego typu usługi podlega odliczeniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Odpowiednio przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT), natomiast przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa - zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Uwzględniając powyższe, każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w definicji usługi. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 powoływanej ustawy. W myśl art. 29 ust. 1 ww. ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 4 ww. ustawy, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Przedsiębiorcy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe wypłaconych premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp. W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w cyt. art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy. W tym przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.). W praktyce występują również sytuacje, gdzie premia pieniężna jest wypłacana z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premia ta nie jest związana z żadną konkretną dostawą. W takiej sytuacji należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zawarł z kontrahentami umowy o współpracy handlowej, na mocy których przyznaje im premie pieniężne. W sytuacji opisanej w przedmiotowej sprawie wypłacane przez Wnioskodawcę premie pieniężne są de facto wynagrodzeniem za świadczone przez jego kontrahentów usługi (wszelkie działania zmierzające do zwiększenia satysfakcji konsumenta, poprzez np. eksponowanie produktu na czole regału lub półce w zasięgu wzroku kupującego, monitorowanie i analiza sprzedaży, umieszczanie dodatkowej informacji o cenie i samym produkcie w zależności od koniunktury a w konsekwencji do efektywnej sprzedaży towarów dostawcy).Wypłacona premia pieniężna nie jest związana z konkretną dostawą. Stwierdzić zatem należy, iż w przedmiotowej sprawie premia pieniężna jest ściśle uzależniona od określonego zachowania kontrahentów. Otrzymanie przedmiotowej premii pieniężnej jest wynagrodzeniem za określone zachowanie się kontrahentów w stosunku do Wnioskodawcy i stanowi w tym przypadku świadczenie usługi za wynagrodzeniem na rzecz sprzedającego. Jako zapłatę za wykonaną usługę kontrahenci Wnioskodawcy otrzymują premię pieniężną. W świetle powyższego zachowanie kontrahentów wobec Wnioskodawcy należy uznać za świadczenie usług zgodnie z cyt. art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. W związku z powyższym w przedmiotowej sytuacji świadczenie ww. usług, za które zapłatą jest wynagrodzenie nazwane premią pieniężną, podlega opodatkowaniu według 22% stawki podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 13 ustawy o VAT oraz winno być udokumentowane poprzez wystawienie przez świadczącego usługę - tj. kontrahenta Wnioskodawcy - faktury VAT na rzecz nabywcy usług - tj. Wnioskodawcy wypłacającego premię pieniężną.

Jeśli chodzi o kwestie związane z prawem do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego zawartego w otrzymanych od kontrahentów fakturach dokumentujących udzielone przez Wnioskodawcę premie pieniężne, to obowiązuje zasada, zgodnie z którą prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Jeżeli zatem w przedmiotowej sprawie premie pieniężne są udzielane w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących udzielone kontrahentom premie pieniężne. Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie natomiast z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008r.), nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Cytowany wyżej przepis nie ogranicza prawa Wnioskodawcy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w związku z otrzymaniem od kontrahenta faktur dokumentujących udzielone przez Wnioskodawcę premie pieniężne. Premie pieniężne, o których mowa w pytaniu powinny być bowiem udokumentowane przez otrzymującego fakturą VAT i opodatkowane 22% stawką podatku od towarów usług, zatem Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w fakturze otrzymanej od kontrahenta z tytułu udzielonej mu premii pieniężnej, pod warunkiem oczywiście spełnienia przesłanek pozytywnych określonych w art. 86 ust. 1 tej ustawy oraz niezaistnienia innych przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznać należało za prawidłowe.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach informuje, że poruszona w przedmiotowym wniosku kwestia prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze dokumentującej bonus z tytułu rezygnacji z prawa zwrotu towarów (w stanie opisanym w pkt 2 wniosku) będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała
Słowa kluczowe: odliczanie podatku naliczonego, podatek naliczony, prawo do odliczenia, premia pieniężna, świadczenie usług
Data aktualizacji: 27/07/2011 06:24:17

Czy Spółka ma obowiązek wystawiania pracownikowi faktury VAT na odpłatność za wypoczynek...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wydatki poniesione na kontynuację i zakończenie budowy winny być udokumentowane faktur...

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie art. 14a 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), podziela pogląd przedstawiony w piśmie z dnia 12.02.2007r...

Opodatkowanie i obowiązek wystawienia faktury oraz zapłaty podatku należnego z tytułu czyn...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy prowadzona sprzedaż poprzez sklep internetowy podlega zwolnieniu z obowiązku ewidencjo...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2004 r. w sprawie kas...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Faktura VAT wewnętrznaPrzeszkodą wystawienia korekt faktur w formie elektronicznej mogą być wyłącznie czasowe przeszkody techniczneCzy opłata wstępna w leasingu operacyjnym będzie kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości w dniu wystawienia faktury przez leasingodawcę?Możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu usługOpodatkowanie usług telekomunikacyjnych w sytuacji, gdy klienci zawierając umowę posłużyli się fałszywymi, bądź nieaktualnymi dokumentami
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.