Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup opakowań zwrotnych

Pismem nr S/1/12/2006 z dnia 11 grudnia 2006r. uzupełnionym w dniu 15 stycznia 2007r. i 30 stycznia 2007r. Sp. z o.o. zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie dotyczącej prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup opakowań zwrotnych.

Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług wskazał, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie handlu artykułami żywnościowymi dokonuje zakupu m.in. piwa, win i alkoholi znajdujących się w opakowaniach zwrotnych. Do kwietnia 2006r. (włącznie) wszyscy dostawcy wskazanych powyżej wyrobów na fakturach VAT dotyczących ich sprzedaży zamieszczali informację dotyczącą ilości i wartości dostarczonych oraz zwróconych opakowań zwrotnych (tj. transporterów i butelek zwrotnych). Od maja 2006r. Spółka zaczęła otrzymywać faktury VAT, na których poza towarami wykazywana jest dostawa opakowań zwrotnych stanowiąca przy konkretnej dostawie różnicę ilościowo-wartościową między dostarczonymi a zwróconymi opakowaniami. Zgodnie ze złożonym wnioskiem zafakturowane opakowania są nabytymi towarami handlowymi, których zakup związany jest z wykonywaniem przez Spółkę w całości czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Strona ma wątpliwości, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup wskazanych opakowań zwrotnych. Zdaniem Wnioskodawcy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupem opakowań zwrotnych.

Po przeanalizowaniu przedstawionego wyżej stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art 119 ust. 4, art 120 ust 17 i 19 oraz art. 124.Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a cyt. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.W myśl regulacji art. 90 ust. 1 cyt. ustawy w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, na podstawie art. 90 ust. 2 ww. ustawy podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (.).Zasady wyliczania wskazanej proporcji uregulowane są w ust. 3-10 art.90 z uwzględnieniem przepisów art. 91 ustawy.Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie jest bezwarunkowe. Oznacza to, że prawo to przysługuje tylko podatnikowi i jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezpośredni oraz bezsporny.

Z przedstawionego stanu faktycznego sprawy wynika, że wystawiane od maja 2006r. faktury VAT potwierdzają dokonanie zakupu opakowań na wymianę, które w całości związane są z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem podatnikowi posiadającemu poprawną formalnie fakturę VAT stwierdzającą dokonanie zakupu wskazanych powyżej opakowań zwrotnych przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tej faktury.Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzam, że stanowisko zajęte przez wnioskodawcę jest prawidłowe.

Powyższej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę w piśmie, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu udzielenia odpowiedzi. Przy udzielaniu interpretacji nie poddano ocenie dołączonych do wniosku załączników.
Słowa kluczowe: opakowania zwrotne, podatek naliczony
Data aktualizacji: 17/10/2013 03:00:01

Dotyczy odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia oleju napędowego wykorzystywanego w związk...

Działając na podstawie:- art. 14a 1, 3 i 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)- art. 5 ust. 1, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług...

Jaki jest moment obowiązku podatkowego i ewidencjonowania oraz dokumentowania przeprowadzo...

Wnioskiem z dnia 20.02.2006r. Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym momentu powstania obowiązku podatkowego i ewidencjonowania oraz dokumentowania przeprowadzanych za pośrednictwem internetu transakcji sprzedaży. Jak wynika z treści pisma w...

Czy Wnioskodawca zgodnie z polskimi przepisami prawa jest uprawniony do wystawiania faktur...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość zastosowania zwolnienia od VAT usług rachunkowo-księgowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość przechowywania faktur VAT w formie elektronicznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Faktura VAT zaliczkowaCzy sprzedaż działki budowlanej zakupionej ze środków zgromadzonych na rachunku kasy mieszakniowej spowoduje konieczność zwrotu ulgi podatkowej ?Czynności za, które otrzymano premię pieniężną, w związku z realizacją określonego poziomu zakupów w określonym czasie nie podlegają opodatkowaniuPrawo do wystawiania faktur VAT dokumentujących sprzedaż produktów przedsiębiorstwa po jego wniesieniu aportem do spółki kapitałowejTerminu rozliczenia faktury korygującej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.