Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Premia produkcyjna ma charakter dostawy towarów. Wnioskodawca zobowiązany jest do wystawienia faktur korygujących, dotyczących ceny sprzedaży towarów

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15.03.2010r. (data wpływu 22.03.2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania premii produkcyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22.03.2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania premii produkcyjnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jako spółka prowadzi m.in. działalność w zakresie produkcji (chowu) trzody chlewnej. Wnioskodawca zawarł ze spółką A Sp. z o.o. umowę na produkcję prosiąt. Umowa zakłada, że A umożliwia Wnioskodawcy - poprzez wskazanie sprzedawców - nabycie stada podstawowego, pasz, leków, usług weterynaryjnych oraz dostarcza procedury, nadzoruje i kontroluje przebieg produkcji prosiąt. Po osiągnięciu określonych parametrów prosięta są odbierane od Wnioskodawcy za określoną cenę. Umowa produkcji prosiąt przewiduje możliwość wypłaty na rzecz Wnioskodawcy tzw. premii produkcyjnej. Wypłata premii uwarunkowana jest osiągnięciem pewnego poziomu produkcji. Wypłacana premia jest dodatkowym wynagrodzeniem niezależnym od ceny jaką A płaci za prosięta. Wynika ono z wyprodukowania przez Wnioskodawcę większej ilości prosiąt niż założone minimum. Premia przyznawana jest wtedy, gdy wskaźnik akceptowalnych prosiąt na maciorę na rok przekroczy określony pułap. Wysokość premii produkcyjnej ustalana jest jako iloczyn kwoty premii podstawowej i nadwyżki wskaźnika akceptowalnych prosiąt na maciorę na rok ponad określony pułap. Na okoliczność wypłaty premii Wnioskodawca wstawia faktury VAT z tytułu odpłatnego świadczenia usług z wykazanym podatkiem od towarów i usług obliczonym wg stawki 22%. Stanowisko takie znajduje oparcie w interpretacji Ministra Finansów z dnia 30-12-2004 r. Sygn. PP3-812-1222/04/AP/4026.

Wnioskodawca zaznacza, iż A złożyła do Ministerstwa Finansów wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Zadała w nim następujące pytania:

Pytanie 1: Czy wypłacana premia produkcyjna ma charakter świadczenia usług.

Pytanie 2: Czy prawidłowe jest wystawianie przez producentów otrzymujących taką premię faktur zawierających podatek należny.

W odpowiedzi Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że: kontrahenci tacy jak Wnioskodawca dokonują na rzecz A dostawy towarów. W przedmiotowej sprawie dochodzi do zmiany ceny sprzedawanych towarów wobec czego producenci zobowiązani są do dokonania stosownych korekt podstaw opodatkowania oraz kwot podatku należnego poprzez wystawienie faktur korygujących, w związku ze zmianą ceny sprzedanych na rzecz A prosiąt. Powyższą odpowiedź załączamy do niniejszego wniosku (pismo z dnia 24 grudnia 2009 r. ILPP2/443-1322/09-4/SJ).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy wypłacana premia produkcyjna ma charakter świadczenia usług czy dostawy towarów.Czy prawidłowe będzie wystawienie faktur korygujących do wystawionych wcześniej faktur sprzedaży.Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1 Premia produkcyjna ma charakter dostawy towarów.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się m.in. rzeczy ruchome. Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (.).

Wnioskodawca prowadzi m.in. działalność w zakresie produkcji (chowu) trzody chlewnej i zawiera z podmiotami gospodarczymi umowy na produkcję prosiąt. Po osiągnięciu przez prosięta określonych parametrów, prosięta są odbierane od producenta za ustaloną cenę. Zatem Wnioskodawca dokonuje na rzecz swoich kontrahentów dostawy towarów. Umowy przewidują również możliwość otrzymania przez Wnioskodawcę premii produkcyjnej, która przyznawana jest w sytuacji gdy rozmiar produkcji przekroczy określony poziom. Umowa produkcji prosiąt przewiduje wypłatę na rzecz producenta tzw. premii produkcyjnej. Wypłacana premia jest dodatkowym wynagrodzeniem niezależnym od ceny jaką wnioskodawca otrzymuje za prosięta. Wypłata premii uwarunkowana jest osiągnięciem pewnego poziomu produkcji - wynika ona z wyprodukowania przez producenta większej ilości prosiąt niż założone minimum. Premia przyznawana jest wtedy gdy wskaźnik akceptowalnych prosiąt na maciorę na rok przekroczy określony pułap. Wysokość premii produkcyjnej ustalana jest jako iloczyn kwoty premii podstawowej i nadwyżki wskaźnika akceptowalnych prosiąt na maciorę na rok ponad określony pułap.

W świetle art. 29 ust. 1 ustawy podstawą opodatkowania jest obrót z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Biorąc pod uwagę analizę sprawy Wnioskodawca stwierdza, iż wypłata tzw. premii produkcyjnej nie jest świadczeniem usług, lecz jest związana z konkretnymi, dokonanymi przez producentów dostawami towarów na rzecz kontrahentów i powoduje obowiązek korekty ceny tych towarów.

Reasumując, wypłacona premia produkcyjna ma charakter dodatkowej zapłaty za zbyty przez Wnioskodawcę towar, którą winien udokumentować wystawiając faktury korygujące, dotyczące podwyższenia ceny sprzedanych towarów. Stanowisko takie znalazło potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. (znak: ILPP2/443-1322/09-4/SJ), która została wydana na wniosek Naszego kontrahenta.

Ad. 2 Wnioskodawca zobowiązany jest do wystawienia faktur korygujących, dotyczących ceny sprzedaży towarów.

Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Kwestie wystawiania faktur, w tym faktur korygujących oraz zasady ich rozliczania reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), zwane dalej rozporządzeniem. Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia, fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury. Zgodnie zaś z ust. 2 § 14 rozporządzenia powinna zawierać dane stron transakcji zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca. W przedmiotowej sprawie dochodzi do zmiany ceny sprzedanych towarów. Wobec powyższego, Wnioskodawca, jako producent, zobowiązany jest do dokonania stosownych korekt podstaw opodatkowania oraz kwot podatku należnego, poprzez wystawienie faktur korygujących, w związku ze zmianą cen sprzedanych towarów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W związku z tym, iż niniejsza interpretacja dotyczy tylko zakresu ww. pytań, w zakresie pozostałych kwestii zostanie wydana odrębna interpretacja.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M. Curie Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: dokumentowanie, faktura, premia, produkcja
Data aktualizacji: 10/01/2013 12:00:01

Urząd Skarbowy Kwidzyn 82-500 ul. 3 Maja 6

Zasięg terytorialny miasta Kwidzyn gminy Gardeja, Kwidzyn, Prabuty, Ryjewo, Sadlinki powiaty kwidzyński województwo pomorskie Konta bankowe CIT 10101011400023102221000000 VAT 57101011400023102222000000 PIT 07101011400023102223000000 budżetowe...

Czy otrzymana od gminy G. kwota na pokrycie 50% kosztów budowy hali będzie podlegała opoda...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dokumentowanie kosztów przez wspólnotę lokalową

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w fakturach wystawionych na członków konsorcjum, d...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w przypadku zakupu pakietu wierzytelności, dla celów podatkowych każda wierzytelność p...

W odpowiedzi na Wasze pismo z dn. 25.06.2003 r. (.), w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto na podstawie art. 14a 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Spółka zwraca się z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych przez siebie usług faktoringuW zakresie prawidłowości korygowania faktur VATSposób zastosowania prawa podatkowego w sprawie odliczenia od podatku zakupu i wymiany stolarki okiennejJak wystawić fakturę VAT, aby nie znana była na niej wysokość marży?Dotyczy obowiązku wystawiania faktur VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.