Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Pytanie dotyczy prawidłowości ustalenia daty uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży z przedpłatą na poczet dostaw

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 30.09.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 30.09.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 10.10.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 11.10.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. prawidłowości ustalenia daty uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży z przedpłatą na poczet dostaw, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia

- uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe.

Uzasadnienie

Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka jest dostawcą wyrobów cukierniczych do krajów Unii Europejskiej oraz krajów spoza UE. Czasami, przed dokonaniem dostawy Strona otrzymuje przedpłatę. Wówczas wystawia fakturę zaliczkową częściową lub 100%. Otrzymana kwota przeliczana jest według średniego kursu NBP z dnia wystawienia faktury zaliczkowej i księgowana jest na przychody przyszłych okresów. W dacie sprzedaży towaru Spółka wystawia fakturę ostateczną zgodnie z przepisami rozdziału 4 § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. nr 95, poz. 798) w przypadku zaliczki częściowej, natomiast zgodnie z § 14 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia w przypadku zaliczki 100% Spółka nie wystawia faktury ostatecznej. Spółka stoi na stanowisku, że moment powstania przychodu w przypadku zaliczek 100% powinien być ustalany na dzień wydania towaru, natomiast w przypadku zaliczek częściowych na dzień wystawienia faktury ostatecznej. Powołuje się przy tym na treść art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustosunkowując się do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz stanowiska Strony, Naczelnik tut. Urzędu stwierdza, co następuje: z uwagi na treść art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), stosownie do którego nie zalicza się do przychodów pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów lub usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, rzeczone przedpłaty nie będą stanowiły przychodu należnego w rozumieniu cytowanej ustawy.Zgodnie z art. 12 ust. 3 wspomnianej ustawy za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Moment powstania przychodu należnego, o którym mowa w cytowanym przepisie ustala się w oparciu o normę art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie do treści tego przepisu za datę powstania przychodu uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c i 3d, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:1) wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub2) wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub3) otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.Z treści powołanego przepisu wynika, iż przychód z tytułu sprzedaży towarów powstaje w dacie wystawienia faktury bądź w ostatnim dniu miesiąca, w którym wydano towar. Zatem, zdaniem Naczelnika tutejszego Urzędu, w przypadku nie wystawienia faktury ostatecznej w sytuacji, gdy faktura zaliczkowa obejmuje całość ceny za towar, moment uzyskania przychodu powinien być ustalony na ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpiło wydanie towaru, a nie, jak twierdzi Spółka, na dzień jego wydania.Natomiast, w przypadku wystawienia faktury ostatecznej moment powstania przychodu należy ustalić na dzień wystawienia tej faktury albo w sytuacji, gdy faktura zostanie wystawiona w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wydano towar, na ostatni dzień miesiąca, w którym towar wydano. Z tego zatem wynika, że nie zawsze data wystawienia faktury ostatecznej stanowić będzie datę powstania przychodu z tytułu sprzedaży towaru. Reasumując, interpretacja treści art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz stanowisko Strony w kwestii ustalenia daty uzyskania przychodu, w ocenie Naczelnika tutejszego Urzędu, jest nieprawidłowe.Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak we wstępie.Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

P o u c z e n i e

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony #8722; do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy-Ordynacja podatkowa). Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego (art. 14a § 4 ustawy-Ordynacja podatkowa).
Słowa kluczowe: dostawa towarów, faktura zaliczkowa, moment powstania przychodów, przedpłaty, zaliczka na poczet ceny
Data aktualizacji: 18/10/2013 15:00:01

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących powypadkowy remont sa...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.11.2006 r. bez znaku uzupełnionego pismem z dnia...

Jaką stawkę należy zastosować na fakturach za roboty przy budowie, lub przebudowie dróg gm...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 146 ust. 1 pkt 2a, art. 146 ust. 2, art. 146 ust. 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz...

Jak postąpić w sytuacji, gdy będąc podatnikiem VAT wystawiono rachunek zamiast faktury VAT?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieliczce z dnia 15.09.2005 r. nr PR 443 18 05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od...

Czy wystawienie faktury na kilku stronach jest poprawne?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż...

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie faktury VAT dokument...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W którym momencie należy uwzględnić dla celów podatkowych przychód ze sprzedaży nieruchomościW zakresie terminu rozliczenia faktury korygującejOdliczenie podatku wynikającego z faktur za realizację planowanej inwestycjiPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na posiłki regeneracyjneDotyczy opodatkowania usług na ruchomym majątku rzeczowym świadczonych na rzecz podmiotów z krajów członkowskich oraz sposobu ich dokumentowania
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.