Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Pytanie Spółki dotyczy momentu uznania w trakcie roku podatkowego kosztów podatkowych z faktur wystawionych przez usługodawców zewnętrznych

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 26.07.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.08.2006 r.) i uzupełnionej w dniu 07.09.2006 r.

postanawia

uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie ze stanem faktycznym podanym we wniosku, Podatnik ("Spółka") świadczy usługi assistance dla klientów ubezpieczyciela, objętych ubezpieczeniem na podstawie umów ubezpieczenia. Spółka posiada podpisaną umowę o świadczenie w/w usług na rzecz Ubezpieczyciela. Podstawowym zadaniem Podatnika wynikającym z tej umowy jest prowadzenie Centrum Alarmowego oraz organizowanie i pokrywanie kosztów pomocy dla ubezpieczonych zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i w/w umową.

W związku z prowadzoną działalnością Spółka ponosi między innymi koszty związane ze świadczeniem usług assistance przez usługodawców zewnętrznych do wysokości limitów określonych w OWU. Koszty te są ewidencjonowane na podstawie wystawionych na spółkę faktur przez usługodawców zewnętrznych i przeliczane na złote polskie zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. wg średniego kursu NBP na dzień poniesienia kosztu.

Na podstawie umowy z Ubezpieczycielem Spółka wystawia faktury dotyczące świadczonych usług, tj.

- honoraria za wykonane usługi z chwilą wykonania czynności związanych z likwidacją szkody, bez względu na to, czy powstałe w związku z tym zobowiązania zostały przez Spółkę zapłacone;

- miesięczne faktury dotyczące zwrotu poniesionych przez Spółkę wydatków w wysokości dokonanych w danym miesiącu wypłat na rzecz Ubezpieczonych oraz zapłaconych przez Spółkę faktur usługodawców.

Te drugie mają szczególne znaczenie dla określenia stanowiska w przedstawionej sprawie, ponieważ dla zachowania obowiązującej w prawie bilansowym zasady współmierności kosztów i przychodów Spółka ewidencjonuje faktury od usługodawców zewnętrznych na czynnych rozliczeniach międzyokresowych kosztów i dopiero w momencie zapłaty zalicza do kosztów operacyjnych.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w roku podatkowym, którego dotyczą. Jak uważa Podatnik, literalna interpretacja przepisu nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące stopnia i szczegółowości powiązania kosztów i przychodów, tzn. czy chodzi o powiązanie kosztu z rodzajem prowadzonej działalności, czy też powiązanie kosztu z konkretnym przychodem. Rodzi to wątpliwości dotyczące momentu uznania w trakcie roku podatkowego kosztu z faktur usługodawców wystawionych na Spółkę w związku z likwidacją szkód.

Pytanie Spółki dotyczy momentu uznania w trakcie roku podatkowego kosztów podatkowych z faktur wystawionych właśnie przez usługodawców zewnętrznych. Spółka wnosi o wyjaśnienie czy rozpoznać koszty podatkowe w chwili powstania zobowiązania, które zaciągane jest w celu osiągnięcia przychodu, czyli w chwili wystawienia faktury przez usługodawcę, czy też w chwili zapłaty za fakturę, czyli w momencie kiedy powstaje prawo do zafakturowania przychodu, tj. obciążenia ubezpieczyciela za zapłacone przez spółkę faktury.

Zdaniem Podatnika, w opisanej sytuacji, moment rozpoznania kosztów podatkowych będzie zbieżny z zaliczeniem ich do bilansowych kosztów operacyjnych, tzn. do kosztów działalności okresu, w którym dokonano zapłaty zobowiązania zgodnie z obowiązującą w prawie bilansowym zasadą współmierności kosztu i przychodu.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie po zapoznaniu się z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym stwierdza co następuje:

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - u.p.d.o.p. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. Podatnik ma możliwość odliczenia od przychodów kosztów ich uzyskania, pod tym jednak warunkiem, że mają one bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma, bądź też może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Warunkiem zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest również to, aby dany wydatek nie był zawarty w katalogu wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p., których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Kwestie rozliczania kosztów uzyskania przychodów w czasie reguluje art. 15 ust. 4 u.p.d.o.p. Zgodnie z tym przepisem koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

Zgodnie z przytoczonym wyżej przepisem art. 15 ust. 4 jest zasadą, że koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego przychodów dotyczą, a tylko wówczas, gdy nie jest to możliwe, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów tego roku podatkowego, w którym zostały poniesione.

Tak więc, co do zasady - możliwe jest ujęcie wydatku w kosztach uzyskania przychodów dopiero w tym roku, w którym osiągnięto przychód związany z tym wydatkiem. Stanowisko takie potwierdza dominujące orzecznictwo sądowe w szeregu orzeczeniach (wyrok NSA z dnia 12.11.2003 r. sygn. III SA 3379/02, wyrok NSA z dnia 10.12.2003 r. sygn. I SA/Łd 1494/02).

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wiąże koszty podatkowe z przychodami, których uzyskaniu mają służyć. W omawianej sprawie kosztami będą zapłacone przez Spółkę faktury wystawione przez usługodawców zewnętrznych, natomiast przychodami bezpośrednio z tym związanymi są kwoty otrzymane od Ubezpieczyciela tytułem zwrotu wartości zapłaconych faktur. Podstawą zwrotu poniesionych przez Spółkę wydatków przez Ubezpieczyciela są wystawiane przez Spółkę miesięczne faktury. W myśl art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p. za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. Za datę powstania takich przychodów uważa się, w myśl art. 12 ust. 3a u.p.d.o.p., dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia.

Zatem, w przedstawionym stanie faktycznym momentem zaliczenia kwot wynikających z faktur wystawionych przez usługodawców zewnętrznych do kosztów uzyskania przychodów Spółki nie będzie chwila zapłaty tych faktur przez Spółkę, tylko chwila wystawienia miesięcznej faktury dotyczącej zwrotu poniesionych przez Spółkę wydatków dokonywanego przez Ubezpieczyciela.

W związku z powyższym Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznaje stanowisko Podatnika za nieprawidłowe.
Słowa kluczowe: faktura, koszty uzyskania przychodów, usługi ubezpieczeniowe, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 19/10/2013 09:00:01

Urząd Skarbowy Mogilno 88-300 ul. 900-lecia 20

Zasięg terytorialny miasta gminy Dąbrowa, Jeziora Wielkie, Mogilno, Strzelno powiaty mogileński województwo kujawsko-pomorskie Konta bankowe CIT 98101010780090612221000000 VAT 48101010780090612222000000 PIT 95101010780090612223000000 budżetowe...

CIT - w zakresie kosztów uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak otworzyć biuro rachunkowe w Sosnowcu?

By otworzyć biuro rachunkowe w Sosnowcu należy spełnić szereg wymogów. Bez nich działalność gospodarcza w tym kierunku jest niemożliwa. Co więcej - za podejrzenie znamion prowadzenia komuś odpłatnie księgowości mogą nam grozić surowe kary i grzywny...

Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów Warszawa 02-677 ul. Wynalazek 3

Zasięg terytorialny miasta część gminy Warszawa miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice: Ursynów, Wilanów gminy powiaty województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 85101010100165062221000000 VAT 35101010100165062222000000 PIT...

Czy na usługi związane z edukacją trzeba wystawiać faktury VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 kwietnia 2005 r., (data wpływu 25 kwietnia 2005 r.)...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wykonanie prac remontowo-budowlanych na rzecz własnej nieruchomości i ich zafakturowanieW zakresie ustalenia miejsca świadczenia dla usług świadczonych na przełomie roku 2009/2010Czy podlega fakturowaniu obciążenie kontrahenta kosztami dyskonta weksla tj. odsetkami od kredytu dyskontowego i prowizją od skupu wierzytelności?Wypłata premii pieniężnej jest wynagrodzeniem za świadczoną przez kontrahenta usługęUrząd Skarbowy Kościerzyna 83-400 ul. Staszica 6
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.